Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 598

Data publikacji:
2021-03-17 12:36:56

Przedmiot: Świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pacanów

Treść przetargu:

Pacanów, dnia 16 marzec 2021 r.

OSO.271.1.2021

ZAPYTANIE OFERTOWE – SONDAŻ RYNKU

Przedmiotem zapytania jest świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej na rzecz Urzędu Miasta i Gminy Pacanów. Przez „obsługę prawną” rozumie się świadczenie pomocy prawnej na rzecz Zamawiającego w rozumieniu przepisów ustawy
o radcach prawnych i ustawy prawo o adwokaturze.

W związku z faktem iż przedmiotowe zapytanie nie spełnia wymogów zapisu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 z późniejszymi zmianami) postępowanie to nie podlega ustawie ponieważ wartość zamówienia nie przekracza kwoty 130 000 zł.

1. Zamawiający:

Gmina Pacanów

Siedziba: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

NIP 655-17-90-515, Regon 291010547

e-mail: sekretarz@pacanow.pl

2. Opis przedmiotu zamówienia:

Zakres usług obejmuje w szczególności:

I. Obsługę prawną Urzędu Miasta i Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy z w zakresie:

1)      udzielania porad i konsultacji prawnych,

2)      opiniowania wewnętrznych aktów normatywnych Rady Miejskiej, Burmistrza i Kierowników jednostek organizacyjnych (regulaminów, zarządzeń, uchwał i decyzji),

3)      sporządzania opinii prawnych na życzenie Zleceniodawcy w zakresie zlecenia,
w szczególności:

a)      projektów uchwał Rady Miejskiej;

b)      spraw skomplikowanych;

c)      zawarcia umów długoterminowych lub nietypowych albo dotyczących przedmiotu znacznej wartości;

d)      rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy;

e)      odmowy uznania zgłoszonych roszczeń;

f)       spraw związanych z postępowaniem przed organami orzekającymi;

g)      zawarcia ugody w sprawach majątkowych;

4)      doradztwa bieżącego w zakresie zawieranych umów cywilnoprawnych oraz uczestniczenie w ich tworzeniu,

5)      doradztwa w zakresie postępowań administracyjnych, prawa pracy, prawa zamówień publicznych,

6)      doradztwa prawne w zakresie wszczynanych i toczących się postępowań sądowych przed sądami powszechnymi, szczególnymi, organami egzekucyjnymi oraz Krajowej Izby Odwoławczej,

7)      interpretowania obowiązujących przepisów prawa, udzielanie informacji o ich zmianach, uchybieniach w zakresie ich przestrzegania oraz skutkach uchybień,

8)      informowania Zleceniodawcy o obowiązującym stanie prawnym w zakresie działalności Zleceniodawcy,

9)      reprezentowania Zleceniodawcy przed organami państwa, w szczególności przed sądami powszechnymi, w postępowaniu egzekucyjnym oraz przed organami samorządu terytorialnego, organami administracji rządowej oraz Krajowej Izby Odwoławczej w sprawach z zakresu zlecenia lub mających związek ze zleceniem,

10)  uczestniczenia we wskazanych sesjach Rady Miejskiej, prezentowanie stanowiska Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów oraz świadczenie pomocy prawnej Burmistrzowi oraz Radzie Miejskiej w zakresie podejmowanych uchwał,

11)  udzielania pomocy prawnej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w zakresie wykonywanych przez nich zadań,

12)  wykonywania innych czynności związanych z ochroną interesów prawnych Zleceniodawcy.

II. Obsługa prawna punktu konsultacyjnego do spraw przemocy w rodzinie i            uzależnień dla mieszkańców Miasta i Gminy Pacanów  w zakresie udzielania porad i konsultacji prawnych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

Wymagania:

1.      Wymagany jest  się co najmniej 6 – letni okres obsługi prawnej jednostek samorządu terytorialnego udokumentowany oświadczeniem.

2.      Wymaga się, aby w celu wypełniania powyższych obowiązków Zleceniobiorca  zapewnił w trakcie trwania umowy świadczenie usług przez jednego wskazanego Radcę Prawnego/Adwokata. W czasie jego nieobecności wymaga się wyznaczenia jego imiennego zastępstwa.

3.      W celu realizacji powyższych obowiązków, wymaga się aby Zleceniobiorca był obecny w siedzibie Zleceniodawcy, raz w tygodniu przez 6 godzin w ustalonych przez Zleceniodawcę dniach i godzinach pracy Urzędu Miasta i Gminy; Dopuszcza się możliwość zmiany wyznaczonych terminów dyżurowania w Urzędzie Miasta i Gminy, czasowych zastępstw przez osoby spełniające wymagania stawiane w niniejszym postępowaniu oraz świadczenie usług w zakresie obsługi prawnej przez kontakt telefoniczny i mailowy pod wskazanymi numerami telefonów i adresami mailowymi.

3. Termin realizacji zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest obsługa prawna od 01.04.2021 do 30.12.2023 r.

4. Opis sposobu przygotowania oferty:

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych,
 3. Oferta musi być przygotowana w języku polskim,
 4. Oferta powinna być sporządzona na formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania,
 5. Każda strona oferty powinna być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty, przy czym Wykonawca może nie podpisywać stron niezapisanych,
 6. Dokumenty składające się na ofertę mogą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę,
 7. Każdy dokument składający się na ofertę musi być czytelny.
 8. Każda poprawka w ofercie pod rygorem odrzucenia oferty musi być podpisana przez osobę uprawnioną do podpisywania oferty,
 9. Wszelkie poprawki dokonane w treści oferty (przed jej złożeniem) powinny być opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Jeżeli oferta jest podpisana przez pełnomocnika, pełnomocnictwo do podpisania oferty winno być dołączone do oferty, o ile nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. Brak podpisu powoduje uznanie poprawki za nieistniejącą,
 10. Oferta musi być podpisana przez Wykonawcę. Zamawiający zaleca, aby ofertę podpisano zgodnie z zasadami reprezentacji wskazanymi we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli osoba/osoby podpisująca ofertę działa na podstawie pełnomocnictwa, to pełnomocnictwo to musi w swej treści jednoznacznie wskazywać uprawnienie do podpisania oferty. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
 11. Ofertę (wraz z załącznikami) należy umieścić w zamkniętej kopercie. Koperta powinna być nieprzezroczysta i zabezpieczona przed otwarciem w taki sposób, aby nie budziło to żadnych wątpliwości co do możliwości jej wcześniejszego otwarcia lub ujawnienia treści oferty przez osoby nieupoważnione. Koperta będzie zaadresowana na adres Zamawiającego, a ponadto będzie posiadać oznaczenie:

„Obsługa prawna Gminy Pacanów".

 1. W wewnętrznej kopercie poza nazwą postępowania musi być podana nazwa i dokładny adres wraz z numerami telefonów Wykonawcy.
 2. Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.
 3.  Do oferty należy dołączyć kserokopię wpisu na listę radców prawnych/ adwokatów potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez oferenta.

5. Miejsce i termin złożenia oferty

 1. Ofertę należy złożyć:
  1. w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, ul Rynek 15, 28-133 Pacanów, I piętro pok. 101 (sekretariat),
  2. za pośrednictwem poczty
  3. dostarczyć osobiście
  4. wysłać na adres poczty elektronicznej sekretarz@pacanow.pl
 2. Termin złożenia oferty: do dnia 25.03.2021 r. do godz. 14.00
 3. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 4. Miejsce i termin otwarcia ofert:
  Urząd Miasta i Gminy Pacanów, II piętro Sala Obrad, Otwarcie nastąpi w dniu 26.03.2021 r. o godz. 10.00
 5. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy.
 6. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień, dotyczących złożonych ofert.

6. Termin związania ofertą

Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania oferta rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert

7. Istotne warunki umowy

- Faktura za usługi będzie płatna miesięcznie,

- Faktura za przedmiot zamówienia płatna będzie przelewem z konta Zamawiającego w terminie 14 dni od dnia wpływu faktury.

8. Pozostałe informacje

 1. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:
  Kazimierz Zdziebko, Sekretarz Miasta i Gminy Pacanów tel. 41 3765403 wew. 11 sekretarz@pacanow.pl
 2. Zamawiający informuje, że:

o    niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych,

o    niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, oraz nie kształtuje zobowiązania Zamawiającego do przyjęcia którejkolwiek z ofert. Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny oraz bez wyboru którejkolwiek ze złożonych ofert,

o    Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie,

o    Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się tylko z wybranym Oferentem.

 

 

W załączeniu:

 1. Formularz ofertowy.


Załączone pliki
202101_radca_formularz.docx202101_radca_formularz_ofertowy (202101_radca_formularz.docx - 18.126 KB)
Data publikacji: 2021-03-17 12:37:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 487
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2021-03-17 12:36:56
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2021-03-17 12:37:53
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu