Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 449

Data publikacji:
2016-10-28 12:14:59

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza  pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka nr 197/3 stanowiąca własność  Gminy  Pacanów  na  podstawie  D SP.IV.77-19/04 WS  ujawnionej  w  księdze  wieczystej  KW KI1B/00056270/7

2.Powierzchnia nieruchomości – 2,3000ha.

3.Opis nieruchomości - rolna położona  w  Karsach  Dolnych  gmina  Pacanów. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  na strefę  ochrony  i  kształtowania  środowiska  przyrodniczego ,system  lokalnych  powiązań   ekologicznych  tereny  zieleni  przyrzecznej otwarte  tereny  łąk  i  pastwisk ,tereny  zagrożone  zalaniem  od  kanału  strumień  , korytarz  ekologiczny  o  znaczeniu  międzynarodowym - obszar doliny  Wisły. Strefa  rozwoju komunikacji i  infrastruktury  technicznej. Strefa ochrony  przy  uzdatnianiu  wody  pitnej.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena  wywoławcza nieruchomości - 29300,00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  brak 

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .

9.Wysokość wadium:  3000,00

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15  w dniu 28  listopada  2016 r. w sali   konferencyjnej na II piętrze o godz.  12.00

11.Daty poprzednich przetargów  -  brak

12.  Warunki przetargu.

 Z uwagi  na  przeznaczenie  nieruchomości  do  jej  sprzedaży  maja  zastosowanie    przepisy  ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003  r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /DZ.U  z  2012r  poz.803  z  późn. zm /.  Zgodnie  z  przepisami  cytowanej  ustawy  nabywcą  nieruchomości  rolnej  może  być  wyłącznie  rolnik  indywidualny , chyba że  ustawa  stanowi  inaczej. Jeżeli  nabywana  nieruchomość  rolna  albo  jej  część ma  wejść  w  skład  wspólności  majątkowej   małżeńskiej  wystarczające  jest , gdy  rolnikiem  indywidualnym  jest  jeden  z  małżonków.  Powierzchnia  nabywanej  nieruchomości  rolnej wraz z  powierzchnią  nieruchomości rolnych wchodzących w skład  gospodarstwa  rodzinnego  nabywcy  nie  może  przekraczać 300ha  użytków  rolnych  ustalonej  zgodnie  z  art.5  ust.2 i 3  ustawy. Za  rolnika  indywidualnego  uważa  się  osobę  fizyczną  będącą  właścicielem  ,użytkownikiem  wieczystym ,samoistnym  posiadaczem  lub  dzierżawcą  nieruchomości rolnych ,  których  łączna  powierzchnia  użytków  rolnych  nie  przekracza  300 ha,  posiadająca  kwalifikacje  rolnicze  oraz  co  najmniej  od  5  lat  zamieszkała  w  gminie  na  obszarze  której  jest  położona  jedna  z  nieruchomości  rolnych  wchodzących  w  skład  gospodarstwa  rolnego  i  prowadząca  przezten  okres osobiście gospodarstwo. W  przetargu  mogą  wziąć  udział  osoby ,  które  spełniają  warunki  określone  w  art.6 ustawy  z  dnia  11  kwietnia  2003r  o  kształtowaniu  ustroju  rolnego /Dz. U  z  2012 r poz.803  z  późn. zm) oraz  przedłożą  Komisji  Przetargowej  przed  przeprowadzeniem  przetargu dokumenty potwierdzające  spełnienie  warunków  do  nabycia  nieruchomości  rolnej , o  której  mowa w art.7 cytowanej  wyżej  ustawy. Agencji  Rolnej  Skarbu  Państwa  przysługuje  prawo  pierwokupu  nieruchomości , z  wyjątkiem  przypadku, gdy nabywca  ustalony  w  wyniku  przetargu  nabywa  nieruchomości  na  powiększenie  gospodarstwa  rodzinnego  jednak  do  powierzchni  nie  większej  niż  300ha ,a  nabywana  nieruchomość  rolna  jest  położona  w  gminie , w  której   ma  miejsce  zamieszkania  nabywca  lub  gminie  graniczącej  z    gminą. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 24   listopada  2016r  wadium  znajdowało  się  na  rachunku  bankowym  Gminy  Pacanów. Data dokonania wpłaty wadium  jest datą uznania rachunku bankowego  Gminy Pacanów. Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest  przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r , poz. 1650 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Pacanów  dn. 25 października  2016r


Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1185
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-10-28 12:14:59
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-10-28 12:15:06
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu