Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 434

Data publikacji:
2016-03-18 13:09:04

Przedmiot: Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 17.03.2016r.
Znak: RK. 271.2.2016

Zapytanie ofertowe
dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Wójt Gminy Pacanów zaprasza do złożenia oferty na:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka”

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     
tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,
Adres e-mail: rk@pacanow.pl
Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMWIENIA

1.Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)
2.W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.Nazwa przedmiotu  zamówienia:
„Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka”
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Przedmiotem  zamówienia jest wykonanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej remontu istniejącego ujęcia wody– źródlisko w miejscowości Wójeczka Gmina.
Celem remontu jest zabezpieczenie ujęcia wody przed napływem wód deszczowych, oraz wykonanie niezbędnych prac remontowych wynikających z zalania ujęcia w 2014 roku.
2.1 Stan istniejący.
Istniejące ujęcie wody którego remont jest przedmiotem zlecanej dokumentacji znajduje się na terenie wsi Wójeczka Gm. Pacanów przy drodze prowadzącej do m. Suchowola.  W/w ujęcie stanowi źródlisko obudowane budynkiem wraz pokryciem dachowym terenu z którego wypływa samoczynnie woda. Wypływająca woda dopływa do studzienki z której z pośrednictwem piaskownika i studni pośredniej kierowana jest rurociągiem do stacji wodociągowej gdzie jest dezynfekowana, a następnie pompowana do zbiorników pozwalających
na grawitacyjny spływ wody do sieci wodociągowej. Teren źródliska jest ogrodzony, częściowo utwardzony (opaska wokół budynku, ścieżki komunikacyjne). Przed ujęciem od strony m. Suchowola znajduje się wlot do kanałów odprowadzających wodę deszczową do podziemnych kanałów burzowych zabezpieczających ujęcie przed zalaniem. Dodatkowo na terenie ujęcia znajduje się odkryty rów którym odprowadzana jest woda deszczowa z dachu źródliska.       
2.2 Podstawowe założenia do projektu.
a) zaprojektowanie ogrodzenia źródliska:
- ogrodzeni wykonane jako siatka stalowa ocynkowana i powlekana w ramach na słupkach stalowych
o rozstawie 3 m i wysokości 1,3 m  , cokoły betonowe o wysokości 0,7 m ponad grunt i szerokości 0,25m - orientacyjna długość ok. 110 mb,
- ogrodzenie wykonane jako siatka stalowa ocynkowana i powlekana w ramach na słupkach stalowych
o rozstawie 3 m i wysokości 1,5 m, cokoły betonowe o wysokości 0,3 m ponad grunt i szerokości 0,25m – orientacyjna długość ok 70 mb.
- furta wejściowa o szerokości 1,2 m
b) zaprojektowanie kanalizacji deszczowej i rowu odwadniającego:
- kanał upustowy wody deszczowej podziemny z rur betonowych 2x1000mm o długości ok 105 mb,
- przyczółki betonowe na wlocie i wylocie kanału upustowego wraz z podnoszonymi kratami zabezpieczającymi,
- otwarty rów opaskowy wokół budynku ujęcia o wymiarach 1,35x1,0 m i długości 75 mb wyłożony płytami betonowymi – 15mb na końcowym odcinku – zakryty,
c) zaprojektowanie odwodnienia terenu wokół budynku źródliska:
- opaska betonowa o szerokości 1,0 m na powierzchni ok 95m2
- korytka odwadniające prefabrykowane o szerokości 0,5m i długości ok.80 mb.
d) roboty remontowo – budowlane:
- remont komory piaskownika,
- wymiana drzwi wejściowych do budynku źródliska 1 szt.
- wykonanie schodów zejściowych do ujęcia wody  ok. 15 mb,
- wykonanie schodów zejściowych do przelewu pomiarowego ok 3 mb,
- wykonanie  umocnienia skarp i dna rowów płytami betonowymi 50x50 cm  - koryto rowu na wlocie
do kanału upustowego na pow. ok 15 m2,
- wykonanie  umocnienia skarp i dna rowów płytami betonowymi 50x50 cm  - koryto cieku odprowadzającego wodę z ujęcia na pow. ok 215 m2,
- utwardzenie terenu ujęcia płytami betonowymi 50x50 cm na pow. ok 160 m2,
- zabezpieczenie płytami betonowymi ażurowymi skarp przy budynku źródliska na pow. ok 160 m2
- mechaniczne plantowanie i wyrównanie terenu wokół źródliska na pow. ok. 280 m2,
e) roboty rozbiórkowe:
- demontaż istniejącego ogrodzenia,
- demontaż istniejącego kanału upustowego 2x800 mm wraz z przyczółkami betonowymi,
- demontaż istniejącego rowu otwartego – płyty betonowe,
- demontaż opaski wokół budynku źródliska i utwardzenia terenu na ujęciu,
2.3 Zakres zamówienia obejmuje:
a)uzyskanie i aktualizacja map do celów projektowych terenu inwestycji w wersji cyfrowej i papierowej (zalecana skala 1:500),
b)przygotowanie dokumentacji technicznej i opracowań wymaganych  do zgłoszenia robót budowlanych,
c)wykonanie  dokumentacji projektowej uwzględniającej wytyczne i uwagi Zamawiającego obejmującej:
•wykonanie projektu  budowlano - wykonawczego (5 egzemplarzy w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, dwg, doc ) zawierającego   m. in. :
-opis techniczny
-projekt  zagospodarowanie terenu,
-projekt ogrodzenia źródliska,
-projekt kanałów i rowów na terenie ujęcia, oraz odwodnienia wokół budynku źródliska,
-projekt utwardzenia ternu (w tym zabezpieczenie skarp, wykonania stopni zejściowych), 
-projekt remontu piaskownika,
-projekt niezbędnych robót rozbiórkowych,
-opracowanie Informacji  BIOZ,
•opracowanie  Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) –
(1 egzemplarz  w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF)
•przedmiar robót wraz z zestawieniem materiału - (2 egzemplarze  w formie papierowej + wersja elektroniczna w formacie PDF, ath). Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych
do wykonania robót podstawowych w kolejności technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Scalone pozycje przedmiaru muszą odpowiadać grupie pozycji z kosztorysów inwestorskich. 
•kosztorys inwestorski wraz ze zbiorczym zestawieniem kosztów - (1 egzemplarz w formie papierowej
+ wersja elektroniczna  w formacie PDF, ath ).
Opracowana dokumentacja projektowa powinna zawierać oświadczenie projektanta i sprawdzającego o sporządzeniu projektu budowlano-wykonawczego zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej  wraz z zaświadczeniami o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.
Dokumentacja projektowa powinna być zaopatrzona w wykaz opracowań oraz pisemne oświadczenie projektanta, że jest wykonana zgodnie z zamówieniem i umową, obowiązującymi przepisami, normami
i zasadami wiedzy technicznej i że wydana jest w stanie kompletności z punktu widzenia celu, któremu
ma służyć.
Dokumentacja winna być opracowana w zakresie i formie niezbędnej  dla zgłoszenia robót budowlanych, oraz udzielenia przez Zamawiającego zamówienia na realizację robót budowlanych  i zrealizowania zadania inwestycyjnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ponadto dokumentacja projektowa  stanowiące przedmiot zamówienia winna być kompletna, opracowana zgodnie z obowiązującymi normami, warunkami technicznymi, przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( tj. Dz.U. 2013. 1409 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego ( tj. Dz.U. 2013.1129 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U. z 2004r. Nr 130, poz.1389 z późn. zm.) oraz ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2013r. poz. 907 z póź. zm.).
W swojej treści dokumentacja projektowa powinna określać przedmiot zamówienia, w tym  w szczególności materiały w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji. Dokumentacja nie może opisywać przedmiotu zamówienia przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, chyba, że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia lub nie można tego opisać za pomocą dostatecznie dokładnych określeń,
a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy „lub równoważne”, ponadto należy określić parametry tych rozwiązań. Dokumentacja projektowa powinna opisywać przedmiot zamówienia za pomocą cech technicznych
i jakościowych przy przestrzeganiu Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane.
Uwaga! W opracowanej dokumentacji należy przewidzieć rozwiązania techniczne i organizacyjne pozwalające na wykonywanie robót budowlanych w sposób umożliwiający niezakłócony pobór wody z ujęcia – na czas robót ujęcie wody musi być czynne !
d)udział merytoryczny w opracowaniu przez Zamawiającego kompletnego wniosku o zgłoszenie robót
e)pełnienie nadzoru autorskiego.
2.4 Zastosowane rozwiązania projektowe powinny być optymalne, wyważone ekonomicznie, gwarantujące niskie koszty realizacji i  przy zachowaniu wszelkich niezbędnych wymagań wynikających z obowiązujących przepisów prawa w tym m.in.: Prawa budowlanego, Prawa ochrony środowiska, Prawa wodnego oraz norm branżowych i innych obowiązujących przepisów prawa.
Zamawiający zobowiązuje do udostępnienia Wykonawcy posiadanej archiwalnej dokumentacji projektowej istniejącego ujęcia wody.
2.5 Wykonawca jest zobowiązany do bezpłatnej aktualizacji kosztorysu  inwestorskiego  co 6 miesięcy do czasu wyłonienia  Wykonawcy  robót ( na pisemny  wniosek Zamawiającego).
2.6 Wykonawca opracuje projekt budowlany zgodnie z wymaganiami ustawy prawo budowlane, aktualnie obowiązującymi przepisami, normami branżowymi, warunkami technicznymi, sztuką budowlaną, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i z należytą starannością.
2.7 Wykonawca jest  zobowiązany do  sprawowania  nadzoru autorskiego (bez dodatkowego wynagrodzenia)
w zakresie obejmującym w szczególności:
a)pisemnego  udzielania wyjaśnień i odpowiedzi dotyczących opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie niezbędnym  do prawidłowego  przeprowadzenia procedury  przetargowej na wykonawstwo w terminie do 3 dni roboczych  od ich przekazania przez Zamawiającego, jak również informacji dotyczących projektu niezbędnych Zamawiającemu do wykonania innych opracowań związanych
z pozyskiwaniem środków  finansowych i realizacją,
b)udzielania informacji telefonicznych i pisemnych oraz wyjaśnianie wątpliwości dotyczących opracowanej dokumentacji projektowej i zawartej w niej rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od ich przekazania przez Zamawiającego,
c)uzgadnianie z Zamawiającym i Wykonawcą możliwości wprowadzenia  rozwiązań  zamiennych w stosunku do  przewidzianych w dokumentacji projektowej,
d)wprowadzanie rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej –
na wniosek Zamawiającego,
e)ewentualne uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej,
f)wyjaśnianie szczegółów na budowie w trakcie realizacji inwestycji, udział  w naradach – na wniosek zamawiającego,
Wykonawca w czasie realizacji robót zobowiązany będzie  w ramach  nadzoru autorskiego  do 1 wizyty
na budowie na pisemne wezwanie Zamawiającego (nie wynikających z wad projektu).
2.8 W cenie wykonania dokumentacji należy uwzględnić wszystkie niezbędne koszty w tym: uzyskania materiałów i dokumentów (np. map, itd.), koszty aktualizacji map, koszty inwentaryzacji, uzgodnień terenowych, uzgodnień, opinii, wymaganych decyzji i pozwoleń oraz koszty nadzoru autorskiego uwzględniającego m.in. ewentualne wizyty na budowie w trakcie realizacji inwestycji oraz konieczność aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
2.9 Wszelkie prace projektowe lub czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a wynikające z procedur określonych w przepisach szczególnych, niezbędne do właściwego i kompletnego opracowania dokumentacji projektowej, uzyskania niezbędnych uzgodnień oraz decyzji należy traktować jako oczywiste i uwzględnić
w kosztach i terminach wykonania przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie wszelkich prac i czynności niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotowego zamówienia
w zakresie rzeczowym ujętym w niniejszym zapytaniu.
2.10 Projektant ponosi pełną odpowiedzialność za wady i błędy projektowe ujawnione w okresie procedur administracyjnych, jak również ujawnione w toku wdrażania do realizacji przedmiotu umowy. Projektant odpowiada za wady i błędy w przedmiarze robót, ujawnione podczas trwania procedury przetargowej na roboty budowlane, a w przypadku ich stwierdzenia będzie zobowiązany w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie do wprowadzenia odpowiednich poprawek lub uzupełnień, bez dodatkowego wynagrodzenia.

Kod CPV : 71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.Termin wykonania przedmiotu zamówienia: do dnia 25.04.2016r. (Termin przedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej stanowiącej przedmiot zamówienia  wraz  z  kompletem dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót pozwolenia na budowę przez Zamawiającego).

5.WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędna wiedzę
i doświadczenie w tym: dysponują osobami posiadającymi odpowiednie wykształcenie, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.
2.Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

6.INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1.Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
2.Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
3.W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.
4.Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie
w formie pisemnej listem poleconym.
5.Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do godz. 15.00.
6.Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:
a)Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24
b)Grzegorz Szymaszek, tel. 41 376 54 03 wew. 54
7.Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

7.OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – „Formularz ofertowy” (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1).
2.Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 
3.Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.
4.Na opakowaniu/kopercie powinny znajdować się następujące oznaczenia:
a)nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,
b)nazwa i adres Wykonawcy,
c)opis:    
Oferta na;
„Opracowanie dokumentacji projektowej na Remont ujęcia wody Wójeczka”
Nie otwierać przed dniem 25.03.2016r.

8.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.Ofertę należy złożyć na sekretariacie Urzędu Gminy Pacanow (pok. nr 101) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, w terminie: do dnia 25.03.2016r. do godz. 15.00.


9.OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt wykonania prac określonych w Pkt. 3 niniejszego zapytania. 
2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia
 
10.KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

1.Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: cena ryczałtowa brutto.
Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

11.WARUNKI PŁATNOŚCI

1.Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania faktury.
2.Zamawiający przewiduje dokonanie płatności częściowych:
a)I transza w wysokości 80 % wynagrodzenia, zostanie wypłacona po opracowaniu i protokolarnym przekazaniu kompletnej dokumentacji projektowej  wraz z wszelkimi opiniami i uzgodnieniami oraz po złożeniu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia robót o pozwoleniu na budowę przez Zamawiającego,
b)II transza w wysokości 20 % wynagrodzenia, zostanie wypłacona po uzyskaniu przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia robót budowlanych. Zamawiający zobowiązuje się do złożenia stosownego wniosku  w terminie do 2 miesięcy od daty przekazania kompletnej dokumentacji projektowej.

12.WZÓR UMOWY

1.Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie
do podpisania umowy której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

13.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
2.Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.
3.W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.
4.Termin związania ofertą wynosi 30 dni.
5.Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia warunków umowy i jej podpisania.


 Zatwierdzam:
Wójt Gminy
Mgr Wiesław Skop

Załączniki:
1.    Formularz ofertowy,
2.    Projekt umowy,
3.    Wyciąg z dokumentacji technicznej


Załączone pliki:

2016_Ujecie_zal_1_formularz_ofertowy
(2016_Ujecie_zal_1_formularz_ofertowy.pdf - 224.336 KB) Data publikacji: 2016-03-18 13:10:11 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2016_Ujecie_zal_1_formularz_ofertowy

2016_Ujecie_zal_2_wzor_umowy
(2016_Ujecie_zal_2_wzor_umowy.pdf - 392.731 KB) Data publikacji: 2016-03-18 13:10:40 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2016_Ujecie_zal_2_wzor_umowy

2016_Ujecie_zal_3_wyciag_z_dokumentacji
(2016_Ujecie_zal_3_wyciag_z_dokumentacji.pdf - 5637.493 KB) Data publikacji: 2016-03-18 13:11:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Opis: 2016_Ujecie_zal_3_wyciag_z_dokumentacji

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1258
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2016-03-18 13:09:04
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2016-03-18 13:11:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu