Ulga z tytułu nabycia gruntów rolnych

Wersja do druku

Zwolnienie w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów


1.    Opis sprawy: Sprawa dotyczy udzielenia zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów przez: właścicieli gospodarstw rolnych, posiadaczy samoistnych, użytkowników wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność  Skarbu Państwa lub jednostki  samorządu terytorialnego na podstawie umowy albo bez tytułu prawnego.

2.    Wymagane dokumenty: Wniosek podatnika o udzielenie zwolnienia i ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów.
Wniosek winien zawierać następujące informacje:


3.    Miejsce składania pism i osoba odpowiedzialna: Urząd Miasta i Gminy Pacanów – pokój nr 8,
     inspektor ds. wymiaru podatków i opłat lokalnych
4.    Termin i sposób załatwienia: Wydanie decyzji w sprawie udzielenia zwolnienia i ulgi
w podatku rolnym nie później niż w ciągu miesiąca, a w przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

5.    Opłaty: Nie podlega opłacie skarbowej.
6.   Podstawa prawna: art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tj.Dz. U. z 2013 r.  poz. 1381 z późn. zm.) oraz art. 207 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. , poz.613 z późn. zm.)

7.    Tryb odwoławczy: Od decyzji służy stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Kielcach, za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

8.    Inne informacje: Zwalnia się od podatku rolnego grunty nabyte w celu utworzenia nowego gospodarstwa rolnego lub powiększenia już istniejącego do powierzchni nieprzekraczającej 100 ha:

Okres zwolnienia wynosi 5 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniały wyżej wymienione zdarzenia.

Przedmiotowe zwolnienie podatkowe stosuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

Jeżeli podatnik nabywa lub obejmuje grunty o powierzchni mniejszej niż 100 ha, zwolnienie dotyczy gruntów kolejno nabywanych lub obejmowanych w trwałe zagospodarowanie do powierzchni łącznie nieprzekraczającej 100 ha.

W razie nabycia gruntów od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych nie stosuje się zwolnienia, jeżeli nabywca jest małżonkiem, krewnym w linii prostej lub jego małżonkiem, pasierbem, zięciem lub synową sprzedawcy gruntów.

Zwolnienia i ulgi z tytułu nabycia gruntów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa w drodze umowy sprzedaży nie stosuje się, jeżeli przedmiotem nabycia są grunty objęte uprzednio przez nabywcę w trwałe zagospodarowanie.

Za trwałe zagospodarowanie uważa się objęcie gruntów w dzierżawę lub użytkowanie wieczyste na okres nie krótszy niż 10 lat.

Po upływie okresów przedmiotowego zwolnienia stosuje się ulgę w podatku rolnym polegającą na obniżeniu podatku w pierwszym roku o 75% i w drugim roku o 50%.

Wymienione zwolnienia i ulgi w podatku rolnym stanowią pomoc publiczną i powinny być realizowane do wysokości pułapu określonego w art. 4 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych.

9. Poniżej znajdują się formularze do pobrania :

- wniosek o udzielenie ulgi z tytułu nabycia,
- o
świadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis,
-
oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis,
- formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołóstwie.

  Do  należy dołączyć ksero aktu notarialnego.

 


Załączone pliki
Ulga_z_tytulu_nabycia_Osw_o_nieotrzymywaniu_pomocy_de_minimis (1).docOświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy de minimis (Ulga_z_tytulu_nabycia_Osw_o_nieotrzymywaniu_pomocy_de_minimis (1).doc - 24.576 KB)
Data publikacji: 2016-02-23 09:29:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w celu zwolnienia z podatku rolnym z tytułu nabycia
Ulga_z_tytulu_nabycia_Osw_o_nieotrzymywaniu_pomocy_de_minimis (2).docOświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis! (Ulga_z_tytulu_nabycia_Osw_o_nieotrzymywaniu_pomocy_de_minimis (2).doc - 36.864 KB)
Data publikacji: 2016-02-23 09:30:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w celu zwolnienia z podatku rolnym z tytułu nabycia
Ulga_z_tytulu_nabycia_Formularz_inf_przedstawionych_przez_wnioskodawce.docFormularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (Ulga_z_tytulu_nabycia_Formularz_inf_przedstawionych_przez_wnioskodawce.doc - 49.152 KB)
Data publikacji: 2016-02-23 09:31:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w celu zwolnienia z podatku rolnym z tytułu nabycia
Ulga_z_tytulu_nabycia.docUlga z tytułu nabycia (Ulga_z_tytulu_nabycia.doc - 32.256 KB)
Data publikacji: 2019-10-01 09:54:27 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Ulga z tytułu nabycia

Statystyki bieżącej stronyWyświetleń: 5176

Wprowadził(a) do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-01-22 10:49:12
Opublikował(a): Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-01-22 10:50:18
Ostatnia zmiana: Mariusz Ratusznik, data: 2019-10-01 09:55:17
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje tej strony