Utrzymanie czystości i porządku w gminieDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2020-04-30 14:56:26

 

 DO MIESZKAŃCÓW GMINY PACANÓW

>>harmonogram wywozu śmieci<<

 

>> zasady segregacji odpadów<<

 

Urząd Miasta i Gminy Pacanów informuje, że osoby, które chcą dostarczyć odpady do punktu selektywnej zbiórki (baza UMiG) powinny skontaktować się z upoważnionymi osobami celem ustalenia terminu odbioru odpadów w godzinach od 7.00 do 15.00 w dni robocze. 

Odpady Komunalne, które można dostarczyć do punktu Selektywnej Zbiórki odpadów komunalnych:

plastik, papier, szkło, metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady biodegradowalne, odpady budowlane i rozbiórkowe(z drobnych prac budowlanych nie wymagających zgłoszenia), popiół, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Przeterminowane leki należy dostarczyć do aptek zlokalizowanych w miejscowości Pacanów.

Osoby do kontaktu:

Piotr Wojciechowski tel. 728 745 103

Grzegorz Szymaszek  tel. 728 746 315

Ewelina Czech  tel.  41 376 54 03 wew. 17

 

Odpady zebrane z terenu gminy Pacanów zagospodarowane są w Regionalnej Instalacji Przetwarzania  Odpadów Komunalnych w Rzędowie, która została uruchomiona w lipcu 2014r.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany jest przy ul. Słupskie (baza UMiG) czynny jest w godzinach pracy Urzędu od poniedziałku do piątku 7.00- 15.00.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy dostarczyć do PSZOK.

 

Gmina Pacanów informuje o terminach płatności za odpady komunalne r:

§  za I kwartał – do 15 stycznia

§  za II kwartał – do 15 kwietnia              

§  za III kwartał – do 15 lipca

§  za IV kwartał – do 15 października

 

§  domki letniskowe – do 31 sierpnia

 

Terminy ww odnoszą się do właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych, na których wytwarzane są odpady (np. lokal handlowy, szkoła)

 

Wpłaty należy dokonywać na rachunek bankowy 85 8517 0007 0040 0400 0172 0213 w nazwie GMINA PACANÓW ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

 

KOREKTA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY
ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Urząd Miasta i Gminy Pacanów  przypomina o obowiązku składania korekty deklaracji w przypadku: narodzin dziecka, śmierci członka rodziny zamieszkałego na danej posesji, zmiany ilości osób zamieszkałych na danej posesji z innych przyczyn.

Korektę deklaracji należy składać w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany. Wraz z korektą deklaracji niezbędne jest złożenie pisemnego uzasadnienia przyczyn korekty.

 

 

Szanowni Mieszkańcy,

z dniem 1 stycznia 2012 roku weszła w życie nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Zgodnie z nową ustawą z dniem 1 lipca 2013 roku mieszkańcy nie będą musieli samodzielnie podpisywać umów za wywóz odpadów. Tę rolę przejmuje gmina, która będzie odpowiedzialna za odbiór i utylizację odpadów. Rada Miejska określiła wzór deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą mieszkańcy są zobowiązani złożyć do gminy. Powyższa deklaracja będzie stanowić podstawę do naliczenia i wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku nie uiszczenia opłaty w terminie.

Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:

-odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

- odbieranie odpadów pozostałych po segregowaniu odbywać się będzie – 1 raz w miesiącu,

-odbieranie selektywnie zebranych odpadów tj. papier i tekturę, szkło, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe odbywać się będzie – 1 raz na miesiące

-meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

-zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła należy przekazywać sprzedawcy detalicznemu lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów, (w roku 2013 przewidziana jest zbiórka elektrośmieci w formie wystawki w dniu 10 kwietnia),

-przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnych pojemnikach w wyznaczonych aptekach na terenie gminy, (apteka  ul. Dr A. Gałązki 11, Pacanów; apteka ul. Rynek 11, Pacanów)

-zużyte baterie należy umieszczać w specjalnych pojemnikach ustawionych na terenie gminy lub przekazywać placówkom handlowym prowadzącym sprzedaż detaliczną,

-zużyte akumulatory należy przekazywać placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż detaliczną,

-zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

-odpady zielone należy kompostować na terenie posesji lub w przypadku braku takiej możliwości należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

do kompostownika należy wrzucać:

   
obierki i resztki warzyw i owoców,

    skorupki jajek, łupinki orzechów,

    resztki produktów mlecznych,

    fusy po kawie i herbacie (bez sznureczków)

    stary chleb,

    odpady roślinne (liście, chwasty, drobne gałązki trawę, kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),

    trociny.

-odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Centralny punkt selektywnej zbiórki odpadów, przyjmujący selektywnie zbierane odpady komunalne znajduje się przy ul. Słupskiej baza UMiG (dawna baza ZUWiK), czynny w godzinach od 7.00 do 15.00 od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Odpady segregowane i niesegregowane będą przyjmowane w workach 120 l. Wyposażenie w worki każdej posesji należy do jej właściciela.

Zabrania się spalania odpadów komunalnych, gum w urządzeniach grzewczych z wyjątkiem papieru oraz odpadów z drewna nie zawierającego substancji niebezpiecznych. Za ich palenie grozi grzywna do 5 tysięcy złotych.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów dostępnym na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.

 

Informacja w sprawie postępowania ze styropianem

Informujemy wszystkich mieszkańców, że styropian pochodzący z prac remontowych typu ocieplenia budynku itp. powinna zutylizować firma wykonująca usługę lub właściciel, jeśli indywidualnie wykonywał te prace.

Zutylizowanie takich odpadów należy zlecić firmie, która posiada wpis do rejestru działalności regulowanej z zakresu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Pacanów prowadzony przez Burmistrza Miasta i Gminy (rejestr dostępny na stronie internetowej bip.pacanow.pl zakładka rejestry – rejestr działalności regulowanej). Odpady utylizowane są w  Regionalnej Instalacji  do Przetwarzania Odpadów Komunalnych znajdującej się w Rzędowie 40, gm. Tuczępy.

W przypadku gdy właściciele nieruchomości posiadają odpady opakowaniowe styropianowe np.: po żywności, urządzeniach AGD, elektronice, należy wystawić je w dniu odbioru odpadów niesegregowanych (czarny worek) zostaną one odebrane w ramach uiszczanej opłaty. Jednocześnie informujemy że w PSZOK na bazie Urzędu Miasta i Gminy ul. Słupska nie będzie przyjmowany styropian.
Załączone pliki
2012_uchwala_196.docUchwała Nr XXXI/196/12 (2012_uchwala_196.doc - 32.768 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:07:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św. Nr 426/13 23.01.2013.
2012_uchwala_198.docUchwała Nr XXXI/198/12 (2012_uchwala_198.doc - 29.696 KB)
Data publikacji: 2013-01-09 10:08:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. Opublikowana w Dz.Urz.Woj. Św.427/13 23.01.2013.
Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdfUlotka (Ulotka_jak_segregowac_odpady.pdf - 327.315 KB)
Data publikacji: 2013-03-20 08:40:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Ulotka jak segregowac odpady
2013_uchwala_241.pdfUchwała Nr XXXVIII/241/13 (2013_uchwala_241.pdf - 91.45 KB)
Data publikacji: 2013-05-24 11:22:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2013.2313 dn.2013-05-29
Ulotka2.docUlotka 2 (Ulotka2.doc - 694.784 KB)
Data publikacji: 2013-10-02 12:28:48 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Ulotka 2
img892.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img892.pdf - 3015.834 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 08:59:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2013 rok
zgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne.docxZgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne (zgłoszenie zbiornika na nieczystości płynne.docx - 13.05 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:00:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: -szamba
informacja w sprawie PSZOKa- nowe.docxInformacja w sprawie pszok (informacja w sprawie PSZOKa- nowe.docx - 15.116 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:01:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: informacja
img893.pdfAnaliza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Pacanów (img893.pdf - 3086.9 KB)
Data publikacji: 2015-04-22 09:02:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: za 2014 rok
2015_uchwala_81.pdfUchwała Nr XVII/81/15 (2015_uchwala_81.pdf - 133.053 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:31:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3414 dn. 27.11.2015
2015_uchwala_83.pdfUchwała Nr XVII/83/15 (2015_uchwala_83.pdf - 107.264 KB)
Data publikacji: 2015-11-23 11:32:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia sposobu obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy i na których w części nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.3416 dn. 27.11.2015
2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF2015_Analiza_gospodarki_odpadami (2015_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF - 1458.293 KB)
Data publikacji: 2016-04-29 10:55:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Analiza_gospodarki_odpadami
2015_uchwala_88.pdfUchwała Nr XVIII/88/15 (2015_uchwala_88.pdf - 105.496 KB)
Data publikacji: 2016-01-21 10:24:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.4029 dn. 15.12.2015
2016_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF2016_Analiza_gospodarki_odpadami (2016_Analiza_gospodarki_odpadami.PDF - 622.459 KB)
Data publikacji: 2017-04-28 07:32:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2016_Analiza_gospodarki_odpadami
Analiza_stanu_gospodarki_odadami komunalnymi_na_terenie_Gminy_Pacanow_za_2017.pdfAnaliza_stanu_gospodarki_odadami komunalnymi_na_terenie_Gminy_Pacanow_za_2017 (Analiza_stanu_gospodarki_odadami komunalnymi_na_terenie_Gminy_Pacanow_za_2017.pdf - 451.724 KB)
Data publikacji: 2018-04-30 13:14:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: analiza
2018_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf2018_Analiza_gospodarki_odpadami (2018_Analiza_gospodarki_odpadami.pdf - 2327.524 KB)
Data publikacji: 2019-04-17 13:52:07 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Analiza stanu gospodarki odpadami na terenie gminy Pacanów za 2018 rok
2019_uchwala_96.PDFUchwała Nr XVI/96/19 (2019_uchwala_96.PDF - 106.574 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:24:51 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie zmiany Uchwały Nr XII/71/19 Rady Miejskiej w Pacanowie z dnia 27 czerwca 2019 w sprawie wyboru metody opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5188 z dnia 13.12.2019 r.
2019_uchwala_97.PDFUchwała Nr XVI/97/19 (2019_uchwala_97.PDF - 795.661 KB)
Data publikacji: 2019-12-16 08:36:30 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. Opublikowana w Dz. Urz. Woj. Św. 2019 poz. 5189 z dnia 13.12.2019 r.

Powrót