Decyzja o środkowiskowych uwarunkowaniachDo druku
Wersja archiwalna z dnia 2011-02-18 10:18:11

 

>> W N I O S E K

O WYDANIE DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH <<

 

 

 

 

WYTYCZNE DO SPORZĄDZENIA KARTY INFORMACYJNEJ PRZEDSIĘWIĘCIA

zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko

(Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227)

 

Karta Informacyjna przedsięwzięcia, odniesiona do całości terenu winna zawierać w szczególności dane:

1)  rodzaj (rodzaj przedsięwzięcia, rodzaj działalności związanej z przedsięwzięciem), skala (np. parametry produkcji, długość dla inwestycji liniowych itp.), usytuowanie przedsięwzięcia (w tym lokalizacja, opis terenów przyległych wraz z odniesieniem do najbliższej zabudowy mieszkaniowej), dane adresowe terenu i oznaczenie geodezyjne dotyczące działek (numer, arkusz, obręb, powierzchnia w m2, właściciel: imię nazwisko lub nazwa, adres)

2)   obsługa komunikacyjna:

·         lokalizacja wjazdu i wyjazdu

·         ilość miejsc parkingowo-postojowych na terenie objętym inwestycją i na obszarach przyległych

·         ilość samochodów osobowych (szt./dobę)

·         ilość samochodów ciężarowych i innych pojazdów (szt./dobę)

3)   powierzchnia zajmowanej nieruchomości (z wyodrębnieniem powierzchni terenu oraz istniejących i 

      planowanych obiektów budowlanych)

a)       powierzchnia całej nieruchomości, na której planowane jest przedsięwzięcie

b)       powierzchnia nieruchomości przeznaczona bezpośrednio pod planowane przedsięwzięcie

c)       powierzchnia użytkowa planowanego obiektu

4)   dotychczasowy sposób wykorzystywania ww. terenu i obiektów budowlanych

5)   pokrycie szatą roślinną (istniejącą i planowaną) oraz określenie ewentualnych kolizji:

-          szata roślinna znajdująca się na terenie planowanej inwestycji

-          określenie ewentualnych kolizji planowanej inwestycji z istniejącą zielenią

6)     rodzaj technologii (w odniesieniu do istniejącej i planowanej działalności – ogólna charakterystyka istniejącego i planowanego przedsięwzięcia)

7)     warianty przedsięwzięcia (z uwzględnieniem tzw. wariantu zero, polegającego na niepodejmowaniu przedsięwzięcia)

8)       przewidywana ilość wykorzystywanej wody i innych wykorzystywanych surowców, materiałów, paliw oraz energii, w tym szacunkowe zapotrzebowanie na energię:

·  elektryczną (kW/MW)

·  cieplną (kW/MW)

·  gazową (m3/h)

9)       rozwiązania chroniące środowisko

10) rodzaje i przewidywane  ilości wprowadzanych do środowiska substancji lub energii przy zastosowaniu rozwiązań chroniących środowisko, w tym związane z :

a)       emisją do powietrza

b)       emisją hałasu

c)       odprowadzaniem ścieków socjalno–bytowych

d)       odprowadzaniem ścieków przemysłowych

e)       odprowadzaniem wód opadowych i roztopowych

f)         gospodarką odpadami

11)   możliwe transgraniczne oddziaływanie na środowisko

12)   obszary podlegające ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880, z późn. zm.), znajdujące się w zasięgu znaczącego oddziaływania przedsięwzięcia

13)   czy dla projektowanej inwestycji planuje się utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania
(dla przedsięwzięć wymienionych w art. 135 Prawa ochrony środowiska), spowodowane tym, że mimo zastosowanych dostępnych rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych nie mogą być dotrzymane standardy jakości środowiska poza terenem zakładu lub innego obiektu.

 

 

..........................................................................

Podpis wnioskodawcy
lub autora „Karty informacyjnej przedsięwzięcia”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Powrót