Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów

2017-06-09 12:16:47 Ogłoszenia

na lata 2016-2025

                                                                                                                   Pacanów 09.06.2017r.

 

 

 

 

Aktualizacja Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

 

 

 

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 jest programem działań społeczno-gospodarczych sporządzonym zgodnie z Ustawą z dnia 9 października z 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. 2015 poz. 1777, z późn. zm.).

Celem priorytetowym rewitalizacji Gminy jest poprawa życia mieszkańców, a także eliminowanie zjawisk związanych z degradacją w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno – funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

Główne cele Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Pacanów powstały dzięki wyznaczeniu i opisaniu terenów dysfunkcyjnych zlokalizowanych w gminie.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów zawiera charakterystykę gminy, wyznaczone na podstawie wskaźników obszary zdegradowane, w oparciu o które zaprogramowano spójne działania, mające za zadanie wyłączyć wskazane tereny z sytuacji kryzysowej. Opracowywano również harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ponadto ustalono zasady monitorowania i raportowania wyników.

Gminy które go uchwalą mają możliwość ubiegania się o wsparcie działań związanych z rewitalizacją. Środki można pozyskać z programów operacyjnych w ramach perspektywy finansowej 2014-2020. Wsparcie uzyskają projekty realizowane na obszarze zdegradowanym, które wynikają ze zintegrowanych Programów Rewitalizacji sfery społeczno-gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej.

Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 przyjęty został uchwałą nr XL/198/17 Rady Gminy Pacanów z dnia  28 kwietnia 2017 roku.

Przedmiotem aktualizacji dokumentu jest wprowadzenie modyfikacji do dokumentu oraz jego uzupełnienie o nowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne, których realizacja pozwoli na ograniczenie sytuacji kryzysowej obszaru rewitalizacji, a także wpłynie na poprawę jakości życia jego mieszkańców.

Tym samym zwracamy się do zainteresowanych podmiotów zlokalizowanych na terenie Gminy Pacanów (instytucje, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, mieszkańców itd.), zamierzających realizować projekty rewitalizacyjne o zgłaszanie planowanych przedsięwzięć.

Rodzaje działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

       Działania infrastrukturalne – związane z polepszeniem stanu infrastruktury, zabudowy itp. struktur materialnych;

       Działania społeczne – związane z polepszeniem stanu społeczności lokalnej oraz szans jej rozwoju – w tym wyjścia ze stanu kryzysowego.

Przykłady działań podejmowanych w projektach rewitalizacyjnych:

·      Działania „przestrzenne” –- odnoszące się do  obiektów i infrastruktury:

Ø zagospodarowanie przestrzeni publicznych;

Ø budowa/przebudowa/remonty obiektów oraz ich adaptacja na różnorodne cele, o ile działania te przyczynią się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni miejskiej oraz ożywienia najbliższego otoczenia;

Ø przebudowa, konserwacja i renowacja obiektów – o ile wiązać się będzie z rozwiązaniem problemów społecznych lub gospodarczych.

·      Działania „gospodarcze” – odnoszące się do kwestii ekonomicznych:

Ø inicjatywy na rzecz inteligentnego rozwoju terenów;

Ø wskazanych do rewitalizacji;

Ø działania mające na celu wspieranie przedsiębiorczości;

Ø na terenach wskazanych do rewitalizacji;

Ø wspieranie podmiotów ekonomii społecznej;

Ø organizacja okresowych targowisk, jarmarków na terenach wskazanych do rewitalizacji w celu ożywienia przestrzeni oraz wsparcia przedsiębiorców.

·      Działania „społeczne” – odnoszące się do społeczności lokalnych:

Ø organizacja przedsięwzięć integrujących i aktywizujących lokalną społeczność;

Ø organizacja warsztatów, kursów, szkoleń indywidualnych i grupowych, które służą przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu;

·      organizacja zajęć dla dzieci i młodzieży, które zamieszkują na terenach wskazanych do rewitalizacji, mające na celu wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów oraz rozwijanie ich zainteresowań.

Celem ujęcia projektów w Gminnym Programie Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025 podczas obecnej aktualizacji Wnioskodawcy zobowiązani są dokonać zgłoszenia poprzez załączony formularz do dnia 23 czerwca 2017 roku.

 

Wnioski Gminnego programu Rewitalizacji można składać w:

 

W formie pisemnej:

a) pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Pacanów z dopiskiem „Gminny Program Rewitalizacji”

b) za pomocą środków komunikacji elektronicznej na XL

Osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów, w godzinach pracy Urzędu

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Pacanów.

 

Pliki do pobrania na stronie internetowej: BIP Pacanów

 

>Gminny Program Rewitalizacji Gminy Pacanów na lata 2016-2025

 >Formularze zgłoszeniowe (wzór fiszki projektowej)

 

Zobacz również: