Obwieszczenie IGPM.6733.1.2017

2017-06-02 07:05:13 Ogłoszenia

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzanów.

Pacanów, dnia 01.06.2017 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.1.2017

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r., poz. 778 z późniejszymi zmianami), art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późniejszymi zmianami) zwaną dalej k.p.a. podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 30.05.2017 r. Wójt Gminy Pacanów wszczął postępowanie

w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Chrzanów.

na nieruchomościach położonych w obrębie jak niżej, jednostka Pacanów, gmina Pacanów oznaczonych w ewidencji gruntów numerami wg załączonego wykazu:

obręb 0003 Chrzanów: 55-dr, 89, 90, 91, 92, 93, 94/1, 94/2, 95, 96, 97/4, 97/6, 98, 99/1, 99/2, 100/2, 101, 102, 104, 162/1-dr, 162/2-dr, 162/3-dr, 163-dr, 164-dr, 171, 172, 174, 175, 176 – (rów), 179, 180, 181, 183, 185, 186, 187-dr, 190, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 195, 196/1, 196/2, 197; 202, 204, 205, 206-dr, 207,208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222/1, 222/2, 223, 224, 225, 226, 227, 228/2, 229-dr, 230/1, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240/1, 240/2, 241-dr, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 249, 250, 251/1, 251/3, 251/4, 1512, 153,

obręb 0021 Wójcza: 49/1, 63/1, 63/2, 64, 221-dr, 266, 267, 268/1,

obręb 0012 Niegosławice: 55/2, 55/3-dr,

Inwestor: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

Pełnomocnik: Pan Konrad RACHUNA, WOSAN – Usługi Projektowe, ul. Karbońska 5/10, 25-640 Kielce

Jednocześnie informuję, że stosownie do art. 53 ust. 4, art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku –
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późniejszymi zmianami), oraz art. 106 k.p.a., Urząd Gminy w Pacanowie wystąpi o uzgodnienie projektu decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego do instytucji, organów w niej powołanych.

W terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy oraz składać wnioski, zastrzeżenia i wypowiedzi do zebranych dowodów i materiałów w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, pok. nr 207, 208.

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Po wyżej wymienionym terminie sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Zobacz również: