ZARZĄDZENIE nr 105/2016

2016-09-14 08:39:21 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży

ZARZĄDZENIE  nr  105 /2016

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia    14  września  2016

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych   do  sprzedaży

     Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r  o  samorządzie  gminnym  /jt Dz. U  z  2015r  poz. 1515  ze  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami /tekst jednolity  Dz. U  z 2015r  poz. 1771 ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXI/110/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  5  luty  2016r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Karsach  Dolnych , Trzebicy,  Słupi,  Kwasowie

 w  formie  przetargu  nieograniczonego

                                              §1

Przeznacza  się  do  sprzedaży  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie, w  Bip, w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte.

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr  105/2016

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  14  września 2016 r w                                         

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do                                                      

 sprzedaży  w trybie  przetargu  nieograniczonego

                                               W  Y  K  A  Z

nieruchomości   rolnej   położonej w  Karsach  Dolnych   gmina  Pacanów

Nieruchomość;

1.Działki  nr  197/3

2.Własność  Gminy  Pacanów  - D.SP.IV.7710-19/04WS - ujawniona  w KW KI1B/00056270/7

3.Powierzchnia  2.30ha

4.Nieruchomość  rolna  położona  w  Karsach  Dolnych

5.Brak  planu  -  w  ewidencji  gruntów  była  jako  teren  rolny  .

6/ Cena  wywoławcza  nieruchomości                                29300,00

     Wartość  nieruchomości  według  operatu  z  wyceny   28870,00

7. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

8.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -                                      nie  dotyczy.

9.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

10.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

11.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

12/ Nieruchomość  do  sprzedania  w  drodze  przetargu  nieograniczonego

13. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz niniejszy  podlega  publikacji  przez okres  od 14 września 2016r do 6  października 2016r

Zobacz również: