ZARZĄDZENIE nr 104/2016

2016-09-14 08:36:38 Ogłoszenia

W sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 104/2016

Wójta  Gminy  Pacanów

z  dnia    14  września   2016

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U z  2015r  poz. 1515  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity   Dz.U  z 2015  poz. 1774  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXV/132/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  23  czerwca 2016r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Wójczy  gmina  Pacanów  i  Biniątkach  gmina  Busko  Zdrój   w   formie  przetargu  nieograniczonego.

                                                                         §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  zabudowany  budynkiem  mieszkalnym  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                         §2                                  

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie w Bip,  w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte

                                                                          §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr 104/2016

Wójta  Gminy  w Pacanowie  z  dnia   14  września   2016r

w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego


W Y K A Z

nieruchomości  zabudowanej położonej  w  Biniątkach   gmina  Busko  Zdrój  przeznaczonej  do  sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  334  -współwłasność   5/8cz na  podstawie  AWZ-PBG-ON-451/40/76, PS.INS.416/14,

PS INs  91/09, PS III  597-06

2.Powierzchnia  gruntu  0,1691ha, powierzchnia  użytkowa  budynku  52,59 m².

3. Nieruchomości   zabudowana   budynkiem  mieszkalnym  położona w  Biniątkach

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisane  w  ewidencji  gruntów  jako  teren   zabudowany

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza  nieruchomości                          28200,00zł

 Wartość nieruchomości   według  operatu z wyceny        26940,00,00zł                                                                         Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie dotyczy.

 8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

 

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   14  września  2016  do  6  października  2016r

Zobacz również: