ZARZĄDZENIE nr 102/2016

2016-09-06 14:23:12 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 102 /2016

 Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   6  września   2016


w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  /j.t Dz. U z  2015r  poz. 1515  z  późniejszymi  zmianami/  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity   Dz.U  z 2015  poz. 1774  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr  XXV/132/16 Rady  Gminy  w  Pacanowie  z dnia  23  czerwca 2016r  w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Wójczy  gmina  Pacanów  i  Biniątkach  gmina  Busko  Zdrój   w   formie  przetargu  nieograniczonego.

                                                                         §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  zabudowany  budynkiem  mieszkalnym  wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                         §2                                  

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie w Bip,  w  prasie  lokalnej ,  zwyczajowo  przyjęte

                                                                          §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr  102/2016           

Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia   6  września   2016r

w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

 sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego


                                                           W Y K A Z

nieruchomości  zabudowanej położonej  w  Wójczy   przeznaczonej  do  sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  497/18  - własność  na  podstawie  AN 8959/2003    ujawniona  w  KW  55537

2.Powierzchnia  gruntu  0,0200ha, powierzchnia  użytkowa  budynku   33,9 m².

3. Nieruchomości   zabudowana   budynkiem  mieszkalnym  położona w  Wójczy

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działki  zapisane  w  ewidencji  gruntów  jako  teren   zabudowany

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza  nieruchomości                          24700,00zł

 Wartość nieruchomości   według  operatu z wyceny        24100,00zł                                                                         Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie dotyczy.

 8.Wysokość  opłat  z  tytułu  użytkowania, najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21  dni  od   6  września  2016  do  27  września  2016

Zobacz również: