ZARZĄDZENIE nr 100/2016

2016-09-05 13:49:15 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego

ZARZĄDZENIE  nr 100/2016

Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia   5  września  2016

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  sprzedaży   w  drodze  przetargu  nieograniczonego

     Na  podstawie  art.30  ust.2  ustawy  z  dnia  8  marca  1990 r  o  samorządzie  gminnym  /Dz. U z  2015r  poz1515  z  późniejszymi  zmianami./  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia  1997r  o  gospodarce  nieruchomościami  /tekst jednolity  Dz. U  z 2015r  . poz. 1774  ze  zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr   XI/66/2011  Rady Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  24  czerwca 2011 w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej   w Pacanowie

                                                                   §1

Przeznacza  się  do    sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego  grunt  zabudowany  ruiną wymieniony  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                                                   §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie  w  Bip ,  w  prasie  lokalnej,  zwyczajowo  przyjęte.

                                                                    §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.

 

 

Załącznik  Nr 1  do  Zarządzenia  Nr 100/2016

Wójta  Gminy  w  Pacanowie  z  dnia  5  września  2016

             w sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości   przeznaczonej  do

             sprzedaży  w  drodze  przetargu  nieograniczonego                    

                                      W Y K A Z

nieruchomości  rolnej  położonej  w  Pacanowie  przeznaczonej   do   sprzedaży

Nieruchomość

1.Działka  nr  1792  - własność  na  podstawie  DSP.IV.7723-51-21/04 –WS  ujawniona  w  KW KI1B/00073720/2

2.Powierzchnia  gruntu  0,1300ha

3. Nieruchomość   rolna  położona  w  Pacanowie

4. Brak  planu  -  według  oznaczenia  w  ewidencji  gruntów  działka  zapisana  jako  teren  pastwisk

5. Termin  zagospodarowania   nieruchomości    -  nie  dotyczy

 6.  Cena  wywoławcza nieruchomości                        9700.00zł

       Wartość nieruchomości  według  operatu

        z  wyceny                                                                9310.00      

7.  Wysokość  stawek  procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania   wieczystego  -  nie

      dotyczy.

 8.Wysokość  opłat   z  tytułu  użytkowania  , najmu ,  dzierżawy  -  nie  dotyczy

 9.Terminy  wnoszenia  opłat  -  nie  dotyczy

10.Zasady  aktualizacji   opłat  -  nie  dotyczy.

11/ Nieruchomość  do  sprzedania w  trybie  przetargu  nieograniczonego

12. Termin  do  złożenia   wniosku  przez  osoby ,  którym  przysługuje  pierwszeństwo

w  nabyciu  nieruchomości   upływa    ……………………..   nie  dotyczy

.........................................................................................................................................

Wykaz  podlega  wywieszeniu  przez  okres  21 dni  od  5  września   2016 do   26  września   2016r   

 

Zobacz również: