ZARZĄDZENIE nr 54/2016

2016-05-16 12:53:56 Ogłoszenia

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

 ZARZĄDZENIE  nr  54 /2016

 Wójta  Gminy  Pacanów

 z  dnia    16  maj  2016r

w  sprawie  ogłoszenia  wykazu  nieruchomości  przeznaczonych  do  dzierżawy

             Na  podstawie  art.30  ust.2 pkt.3 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r o  samorządzie  gminnym  / Dz. U  z  2016r  poz.446 /  i  art.35 ustawy  z  dnia  21  sierpnia 1997r o gospodarce  nieruchomościami  /Dz. U. z 2015r  poz. 1774  z  późniejszymi zmianami / oraz  w  wykonaniu  uchwały  Nr XXIII/123/16 Rady Gminy  w  Pacanowie  z dnia   27  kwietnia  2016r w  sprawie  wyrażenia  zgody  na  dzierżawę  na  okres 5 lat w  trybie bezprzetargowym  części  działki nr 3223 o pow.0.12ha    stanowiącej  własność  Gminy  Pacanów  położonej   w  Biechowie .

                                              §1

Przeznacza  się  do  dzierżawy  nieruchomość  rolną  wymienioną  w  wykazie stanowiącym  załącznik Nr 1 niniejszego  zarządzenia.

                                               §2

Wykaz  o  którym  mowa  podlega  wywieszeniu  na  okres  21  dni  na  tablicy  ogłoszeń  w  Urzędzie  Gminy  w  Pacanowie ,Bip, w  lokalnej  prasie ,zwyczajowo  przyjęte

                                                §3

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podjęcia.


Załącznik  Nr 1  do zarządzenia Nr   54/2016 

Wójta  Gminy Pacanów  z  dnia  16  maj   2016 r    w

sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do 

wydzierżawienia  w trybie bez  przetargowym na okres   5 lat


                                               W  Y  K  A  Z

1.Działka  nr  3223 (część)

2.Własność  -  D. SP.IV.7723.51-1/04  ujawniona  w Księdze  Wieczystej   KI1B/00056270/7                           

3.Powierzchnia  -  0.1200  ha

4.Położenie  obręb  -  Biechów  gmina  Pacanów         

5.  Przeznaczenie  - brak  planu  -  w    ewidencji  gruntów  zapisana  jako  teren   rolny

6/  Wysokość czynszu  za dzierżawę gruntu  rocznie   -  27 kg pszenicy

Stawka  czynszu dzierżawnego gruntu będzie  waloryzowana  corocznie jako  sumę  czynszu należnego wyrażoną  w  równowartości  pieniężnej  odpowiedniej  ilości pszenicy przyjmując  do  przeliczeń  średnią  krajową  cenę  skupu  pszenicy  na  podstawie  obwieszczeń  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego

  1. Termin  zagospodarowania  nieruchomości  -  nie  dotyczy
  2. Wysokość  stawek procentowych  opłat  z  tytułu  użytkowania  wieczystego-  nie  dotyczy
  3. Zasady  aktualizacji  opłat   - nie  dotyczy
  4. Działka oddana  w  dzierżawę  na   5  lat
  5. Czynsz  płatny  raz  do  roku   do  15  września 

-----------------------------------------------------------------------------------

Wykaz  niniejszy  podlega  publikacji  przez  okres  21  dni  od  16  maja  2016r   do  4  czerwca  2016r

Zobacz również: