OGŁOSZENIE O NABORZE

2022-08-24 08:49:10 Ogłoszenie o naborze

na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Pacanów, dnia 23.08.2022r.

OGŁOSZENIE O NABORZE
Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego
   Stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji.

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym o kierunku: budownictwo, planowanie przestrzenne, architektura lub pokrewnym,
7) co najmniej 1 rok stażu pracy.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość procedur administracyjnych oraz przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, prawo budowlane, prawo zamówień publicznych,
2) rzetelność, kreatywność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,
3) umiejętność samodzielnego wykonywania zadań, odporność na stres,
4) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów biurowych Microsoft Office.   
 
III. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie spraw związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków, zagospodarowania przestrzennego gminy, oraz planu zagospodarowania przestrzennego,
2) opracowywanie i aktualizacja kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
3) prowadzenie spraw związanych z ustaleniem warunków zabudowy ( w tym m.in. przygotowywanie decyzji o warunkach zabudowy) i ustaleniem lokalizacji inwestycji celu publicznego ( w tym m.in. przygotowywanie decyzji inwestycji celu publicznego),
4) koordynowanie sporządzenia projektów planów zagospodarowania przestrzennego,
5) opiniowanie projektów podziałów geodezyjnych nieruchomości,
6) wydawanie opinii o przeznaczeniu terenu w planie zagospodarowania przestrzennego,
7) wykonywanie wypisów i wyrysów z planu zagospodarowania przestrzennego,
8) prowadzenie rejestru wydanych decyzji,
9) prowadzenie spraw z zakresie geologii na terenie gminy,
10) współpraca w zakresie ochrony i ewidencji materialnych dóbr kultury,
11) realizacja zadań z zakresu gospodarki gazowniczej,
12) prowadzenie i koordynowanie powierzonych zadań z zakresu  realizacji  projektów inwestycyjno- remontowych  wykonywanych/zleconych przez Gminę  w tym przygotowanie i prowadzenie  postępowań z zakresu udzielania zamówień publicznych,
13) przygotowywanie i rozliczanie wniosków o dofinansowanie w ramach powierzonych zadań.

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku
1) stanowisko pracy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów na II piętrze, budynek wyposażony w podjazd i windę,
2) praca z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy wymiaru czasu pracy,
3) praca związana z wyjazdami w teren,
4) czas pracy: pełny wymiar.
 
V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych
W miesiącu lipiec 2022r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,   
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                          
5) oświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i inwestycji” w sekretariacie
Urzędu Miasta i Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  5 września 2022r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów zamieszczona jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
Wiesław Skop

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Klauzula RODO

Zobacz również: