Zapytanie ofertowe

2021-12-08 13:24:58 Ogłoszenia

na świadczenie usług logopedy

Zapytanie ofertowe

na realizację świadczenia usług logopedy

- prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi
w 2022 roku z pominięciem ferii letnich

 

1.      Zamawiający:

 

         Gmina Pacanów

         ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

2.      Przedmiot zamówienia:

 

      Prowadzenie konsultacji logopedycznych z elementami terapeutycznymi z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi.

 

3.      Miejsce realizacji zamówienia:

 

      Samorządowe Przedszkole w Pacanowie,
ul. Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów.

 

4.      Wymiar czasu pracy:  2 razy w tygodniu po 5 godzin zegarowych, od poniedziałku do piątku, w dniach i godzinach ustalonych z Dyrektorem Samorządowego Przedszkola w Pacanowie.

 

5.      Okres realizacji usługi: od 1.01.2022 r. do 30.06.2022 r. i od 01.09.2022 r. do 31.12.2022 r. ( z pominięciem ferii letnich - wakacji w 2022r.)

 

6.      Podstawa zatrudnienia: umowa zlecenie. Rozliczenie za świadczone usługi będzie następować miesięcznie, w oparciu o udokumentowany i prawidłowo zrealizowany zakres przedmiotu zamówienia na podstawie zaoferowanej ceny.

 

7.       Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem:

 

1)      Wymagania niezbędne:

a)      posiadanie kwalifikacji i doświadczenia do prowadzenie konsultacji logopedycznych z elementami terapeutycznymi z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi,

b)      korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność sądowa za umyślne przestępstwo,

c)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie,

d)      nieposzlakowana opinia.

 

2)       Wymagania dodatkowe:

a)      doświadczenie w pracy (min. 3 lata stażu),

b)      posiadanie dodatkowych kwalifikacji w zawodzie.

8.  Zakres wykonywanych zadań:

1)      Prowadzenie konsultacji logopedycznych lub terapeutycznych z dziećmi w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi.

2)      Wykonawca będzie dokonywał diagnozy wstępnej dziecka oraz diagnozy końcowej po zakończeniu konsultacji logopedycznych lub terapeutycznych z dzieckiem. 

3)      Tworzenie dokumentacji potwierdzającej wykonanie usługi (lista obecności, karta pracy, dziennik obserwacji).

9. Wymagane dokumenty:

 

1)       formularz ofertowy,

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wyższe wykształcenie, staż pracy,

3)       kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

4)       oświadczenie ( o stanie zdrowia, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych, o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, o nieposzlakowanej opinii).

10. Kryteria doboru ofert:

Oferty zostaną ocenione przez Zamawiającego wg kryteriów i przyznanych punktów:

a)      Kwalifikacje (studia wyższe, podyplomowe kierunkowe, kursy specjalistyczne, doświadczenie z pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym z niepełnosprawnościami )

0-50 pkt

b)      Cena brutto za godzinę usług logopedycznych (Zamawiający nie będzie ponosić innych kosztów związanych z realizacją świadczenia usługi, jak np. koszty przejazdu) kosztów

0-50 pkt

Maksymalna ilość punktów: 100

Cenę za przedmiot zamówienia Oferent przedstawi w Formularzu oferty będącym załącznikiem do mniejszego zapytania. Cena musi być podana w złotówkach i ma stanowić kwotę brutto.

11. Termin i miejsce składania ofert:

Formularz oferty powinien być podpisany i przekazany wraz załącznikami:

a)      do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,  ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług logopedy - prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi w 2022 roku z pominięciem ferii letnich.”

lub

b)      przesłany pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,  ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: " Zapytanie ofertowe na realizację świadczenia usług logopedy - prowadzenie konsultacji logopedycznych z dziećmi zagrożonymi wykluczeniem społecznym w wieku przedszkolnym, w tym z dziećmi niepełnosprawnymi w 2022 roku z pominięciem ferii letnich”.

lub

c)      drogą e- mail: sekretariat@ops.pacanow.pl lub pacanow@ops.busko.pl

w terminie do dnia  17 grudnia 2021r. do godz. 15.00. Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

 

12. Pozostałe informacje:

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany lub uzupełnienia treści zapytania ofertowego przed upływem terminu składania ofert. Informacja o wprowadzeniu zmian lub uzupełnieniu treści zapytania ofertowego zostanie przekazana wykonawcom w formie pisemnej (e-mail).

Zamawiający zastrzega sobie również możliwość przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej z oferentami w przypadku uzyskania jednakowej ilości punktów.

RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów zamieszczona jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

 

 

Z-ca Burmistrza

Kazimierz Zdziebko

ZAŁĄCZNIKI

 


Zobacz również: