Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

2021-07-13 10:11:22 Ogłoszenie o naborze

podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

                                                                                  Pacanów, dnia 12.07.2021r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
podinspektor ds. ochrony środowiska
w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

 

   Nazwa i adres jednostki

   Urząd Miasta i Gminy Pacanów
   ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
   tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl

 

I. Określenie stanowiska urzędniczego

   Podinspektor ds. ochrony środowiska

 

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

 1. Wymagania niezbędne:

   1) obywatelstwo polskie,

2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

5) nieposzlakowana opinia,

6) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym w zakresie inżynierii, ochrony środowiska lub rolnicze

 

  2. Wymagania dodatkowe:

      1) znajomość przepisów prawnych związanych ze stanowiskiem pracy, w szczególności:

przepisów ustaw: o samorządzie gminnym, kodeks postępowania administracyjnego, prawo ochrony środowiska, o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków,          

      2) rzetelność, komunikatywność, odpowiedzialność, dobra organizacja pracy,

      3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów biurowych Microsoft Office,      

      4) prawo jazdy kat. B,

      5) preferencje dla osób z doświadczeniem zawodowym w zakresie zadań określonych w ogłoszeniu.


III. Zakres wykonywanych zadań:

  1. Realizacja zadań w zakresie planu gospodarki niskoemisyjnej.
  2. Przyjmowanie i wprowadzanie do centralnej ewidencji emisyjności budynków deklaracji dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

3.      Realizacja zadań wynikających z porozumienia zawartego przez Gminę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach, dotyczącego programu „Czyste powietrze”, w szczególności:

1)      promocja i udzielanie informacji o programie,

2)      wsparcie mieszkańców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła oraz pomoc przy rozliczaniu przyznanego dofinansowania.

4.      Doradztwo energetyczne mieszkańcom gminy, m.in. w zakresie realizacji programu „Mój prąd”.

 

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku

1) stanowisko pracy w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów, budynek wyposażony
    w podjazd i windę,

2)  praca z obsługą monitora ekranowego powyżej połowy wymiaru czasu pracy,

3)  praca związana z wyjazdami w teren,

4)  czas pracy: niepełny wymiar: ½ etatu - 20 godzin tygodniowo.

 

 V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych    

W miesiącu czerwiec 2021r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,

3)       kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,  

4)       oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                         

5)       oświadczenie o stanie zdrowia,

6)       oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw  publicznych,

7)       oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne  ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8)       oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:

"Nabór na stanowisko  podinspektor ds. ochrony środowiska w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów" do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres:
Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia  
23 lipca 2021r. do godz. 15.00.

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.

O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

 

RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów zamieszczona jest w załączniku
do niniejszego ogłoszenia.

 

 BURMISTRZ

Miasta i Gminy Pacanów

mgr Wiesław Skop

> KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE <

 

> OŚWIADCZENIA <

 

> KLAUZULA INFORMACYJNA <


Zobacz również: