Ogłoszenie o naborze

2020-12-04 14:28:24 Ogłoszenie o naborze

Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

Pacanów, dnia 04.12.2020r.

OGŁOSZENIE O NABORZE

Burmistrz Miasta i  Gminy Pacanów ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektor ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Miasta i  Gminy Pacanów.

Nazwa i adres jednostki
Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 376 54 03, e-mail:ug@pacanow.pl
 
I. Określenie stanowiska urzędniczego: inspektor ds. podatków i opłat

II. Określenie wymagań związanych ze stanowiskiem

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
3) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) brak prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) nieposzlakowana opinia,
6) wykształcenie wyższe w zakresie rachunkowość, finanse, podatki,
7) co najmniej 3-letni staż pracy  

2. Wymagania dodatkowe:
1) znajomość przepisów prawa, w szczególności: ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatku od środków transportowych, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji,  kodeksu postępowania administracyjnego
2) rzetelność, sumienność, odpowiedzialność komunikatywność,  
3) biegła znajomość obsługi komputera z systemem operacyjnym Windows, programów biurowych Microsoft Office, znajomość programu PUMA (moduły podatkowe),
4) umiejętność pracy w zespole,

III. Zakres wykonywanych zadań:
1) prowadzenie spraw podatków i opłat lokalnych w zakresie  wymiaru  podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych i osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych,
2) wprowadzanie zmian geodezyjnych, kompletowanie i  aktualizowanie dokumentów wymiarowych z zakresu podatków i opłat, prowadzenie ewidencji nieruchomości i kart gospodarstw,
3) przygotowywanie projektów uchwał w zakresie podatków i opłat lokalnych,
4) przygotowywanie niezbędnych dokumentów i danych w celu zwolnienia i umarzania     
należności podatków i opłat,
5) prowadzenie spraw ulg podatkowych,
6) prowadzenie kontroli podatkowej u podatników,
7) prowadzenie spraw związanych z pomocą publiczną dla rolników i przedsiębiorców,
8) wydawanie zaświadczeń w sprawach podatków i opłat, prowadzenie wymaganych rejestrów,
9) sporządzanie sprawozdań z zakresu prowadzonych spraw,
 
IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) stanowisko pracy zlokalizowane na parterze w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów,
2) praca z obsługą monitora ekranowego powyżej 4 godzin dziennie,
3) czas pracy: pełny etat - 40 godzin tygodniowo.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów
W miesiącu listopad 2020r. wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych był wyższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:   
1) list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy,
3) kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,   
4) oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,                          
5) oświadczenie o stanie zdrowia,
6) oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
7) oświadczenie o braku prawomocnego skazania wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o nieposzlakowanej opinii,
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie, z dopiskiem:
"Nabór na stanowisko inspektor ds. podatków i opłat w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów",
do sekretariatu Urzędu Miasta i Gminy Pacanów lub przesłać pocztą  na adres: Urząd Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28–133 Pacanów w terminie do dnia 15 grudnia 2020r. do godz. 15.00

Dokumenty, które wpłyną  po wyżej wymienionym  terminie nie będą rozpatrywane.

Rozstrzygnięcie naboru nastąpi po przeprowadzeniu z kandydatami rozmów kwalifikacyjnych.
O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych kandydaci, których oferty spełnią wymogi formalne, zostaną powiadomieni indywidualnie.

Informacja o wyniku naboru umieszczona będzie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej: www.bip.pacanow.pl oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów.

RODO - Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji do pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów zamieszczona jest w załączniku do niniejszego ogłoszenia.

Burmistrz Miasta i Gminy
mgr Wiesław Skop

Kwestionariusz osobowy

Oświadczenia

Klauzula RODO


Zobacz również: