Obwieszczennie IGPM.6733.4.2020

2020-05-14 11:25:26 Ogłoszenia

Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją.

Pacanów, dnia 14.05.2020 r.

Znak sprawy: IGPM.6733.4.2020

Data obowiązywania:

od 14.05.2020 do 28.05.2020

O B W I E S Z C Z E N I E

Stosownie do art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945 z późniejszymi zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.05.2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów wydał decyzję Nr 7.2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

1.      Nadbudowa obiektu świetlicy wiejskiej na cele związane z dotychczasową jego funkcją.

2.      Realizacja urządzeń budowlanych w rozumieniu art. 3 pkt. 9 ustawy – Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późniejszymi zmianami), niezbędnych do użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

na nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 174, położoną w miejscowości Oblekoń, obręb 0013 Oblekoń, jednostka ewidencyjna: Pacanów – obszar wiejski, gmina Pacanów

Zainteresowane strony mogą zapoznać się z decyzją w Urzędzie Miasta i Gminy Pacanów, pokój nr 207, 208 II piętro, w Referacie Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego w godzinach pracy Urzędu: poniedziałek-piątek godz. 700-1500 w ciągu 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia po wcześniejszych ustaleniach telefonicznych: 41 3765403 wew. 13 z uwagi na sytuację związaną z ogłoszeniem stanu zagrożenia epidemicznego wywołanego wirusem SARS-CoV-2, zwanym „COVID-19” regulowana ustawą z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r., poz. 567 z p.zm.)

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.

Od tej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium w Kielcach za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów w terminie 14 dni od dnia opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Odwołanie powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego jego istotą oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie  (art. 53 ust. 6 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Doręczenie uznaje się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia, zgodnie z art. 49 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późniejszymi zmianami).

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław Skop

Zobacz również: