Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów

2020-05-12 14:06:11 Ogłoszenia

Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów w 2020 roku

Ogłoszenie

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), Wieloletniego Programu Współpracy Gminy Pacanów z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2020-2025 uchwalonego Uchwałą nr XVI/94/19  Rady Miejskiej w Pacanowie  z dnia  05 grudnia 2019 r. Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pozyskiwania i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów, pod nazwą:

„Pozyskiwanie i dystrybucja żywności dla najuboższych mieszkańców gminy      Pacanów w 2020 roku".

Proponowana kwota dotacji na realizacje zadania wynosi 10 000,00 zł (słownie: dziesięć   tysięcy 00/100 PLN), gdzie 5 000,00 zł pochodzi z budżetu gm. Pacanów i 5 000,00 zł z budżetu Powiatu Buskiego.

Gm. Pacanów w roku poprzednim zrealizowała zadanie  publiczne tego samego rodzaju i udzieliła dotacji Organizacji Pożytku Publicznego w wysokości 10 000,00 zł..

Zakres zadania:

Zadanie polegać ma na bezpłatnym pozyskiwaniu i dystrybucji żywności na rzecz osób ubogich.

 

Zasady przyznania dotacji:

1. W konkursie mogą brać udział organizacje i podmioty określone w art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 668 z poz. zm.), realizujące zadania statutowe w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadania na rzecz ubogich mieszkańców Gminy Pacanów.

2. Dotacja na wsparcie realizacji zadania publicznego może zostać przekazana tylko podmiotom wyłonionym w drodze otwartego konkursu ofert. 

 3. Złożenie oferty o dofinansowanie nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.

4. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w formie pisemnej wypełnionej oferty na druku stanowiącym Załącznik Nr. 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.(poz. 2057)w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. 2018 poz. 2057).

5. Do oferty należy załączyć kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji potwierdzającego status prawny oferenta i umocowanie osób jego reprezentujących (odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego kiedy został wydany),

6. Kopia wymaganego załącznika powinna być potwierdzona przez oferenta za zgodność z oryginałem.

7. Oferty, w których wnioskowana wielkość dotacji przekracza wysokość przeznaczonych na zadanie środków finansowych nie będą rozpatrywane,

8. W przypadku przyznania kwoty dotacji niższej niż wnioskowana, niezbędne jest przedłożenie zaktualizowanego harmonogramu i opisu poszczególnych działań oraz zaktualizowanej kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania.

9. Warunkiem przekazania dotacji na realizację zadania jest:

- wskazanie rachunku bankowego oferenta,

- zawarcie pisemnej umowy z oferentem.

Termin i warunki realizacji zadania:

1.Zadanie winno być zrealizowane w terminie od daty podpisania umowy do 30 listopada 2020 roku.

2. Zadanie winno być realizowane z najwyższą starannością, zgodnie z zawartą umową.

3. Podmioty ubiegające się o realizację zadania publicznego objętego konkursem zobowiązane są:

- prowadzić działalność statutową w zakresie objętym konkursem,

4. Maksymalna wysokość dotacji na wsparcie zadania nie przekroczy 10 000,00 zł

5. Dotacja może być udzielona w wysokości maksymalnie do 90 % wartości zadania podlegającego dofinansowaniu, przy jednoczesnym wykazaniu wkładu w postaci środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości 10 %.

6. Za kwalifikowane uznaje się koszty związane z realizacją zadania, które:

a) są niezbędne do realizacji zadania,

b) zostaną uwzględnione w kosztorysie zadania zawartym w ofercie, stanowiącej załącznik do umowy zawartej  pomiędzy Oferentem a Gminą Pacanów,

c) spełniają wymogi racjonalnego i oszczędnego gospodarowania środkami publicznymi,

d) zostały faktycznie poniesione w okresie realizacji zadania,

c) są poparte stosownymi dokumentami finansowymi , wykazanymi w dokumentacji finansowej Oferenta,

7. Środki finansowe przyznane organizacji pozarządowej w ramach dotacji nie mogą być przeznaczone na finansowanie następujących celów:

a) wydatków poniesionych przed datą zawarcia umowy o udzielenie dotacji, podatków, ceł, opłat skarbowych,

b) opłaty leasingowe oraz zobowiązania z tytułu otrzymanych kredytów,

c) nabycie lub dzierżawę gruntów,

d) działalności gospodarczej i politycznej,

e) kary i mandaty.

Termin składania ofert:

1. Kompletne oferty należy składać w zaklejonych kopertach w terminie do dnia 2 czerwca 2020 roku  z adnotacją "KONKURS” , „ Pozyskiwanie i dystrybucji żywności dla najuboższych mieszkańców gminy Pacanów " w Sekretariacie Miasta i Gminy Pacanów, ul. Rynek 15. O zachowaniu terminu decyduje data  wpływu oferty. Nie będą przyjmowane oferty przesłane drogą elektroniczną.

Termin, kryteria i tryb wyboru najkorzystniejszej oferty:

1.Oferty biorące udział w otwartym konkursie ofert zostaną rozpatrzone przez powołaną w tym celu przez Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów  Komisję Konkursową, w terminie 14 dni od zakończenia naboru ofert.

2.  Od podjętych rozstrzygnięć nie przysługuje odwołanie.

3. Nie będą dopuszczone do konkursu z powodów formalnych oferty:

a) złożone przez podmioty nieuprawnione,

b) złożone na drukach innych niż wskazane w niniejszym ogłoszeniu,

c) nie  spełniające wymogów określonych w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

d) złożone po terminie lub niekompletne,

e) dotyczące zadań nie ujętych w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.

4. Dopuszcza się procedurę uzupełnienia przez oferentów drobnych braków formalnych oraz składania dodatkowych informacji i wyjaśnień do oferty, niepowodujących istotnych zmian w treści oferty w terminie 3 dni od otrzymania wezwania.

5. Oferty zostaną poddane ocenie z uwzględnieniem następujących kryteriów:

a) znaczenie zadania dla realizowanych przez Gminę celów i kierunków działania,

b) zasięg terytorialny zadania i zgodność oferowanego zadania z zadaniami określonymi w ogłoszeniu konkursu ofert,

c) jakość przygotowania projektu: przejrzysty i kompletny opis działania, realistyczny i efektywny budżet, dobrze przemyślany i przekonywujący opis działania,

d) adekwatność wysokości wnioskowanej kwoty dotacji do rodzaju zadania i korzyści z niego wynikających, analiza kalkulacji kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego,

e) posiadane zasoby rzeczowe, kadrowe i finansowe umożliwiające wykonanie zadania,

wysokość udziału środków własnych,

f) ocena wykonalności projektu przez oferenta oraz przewidywane efekty przedsięwzięcia.

6. Dopuszczalne jest złożenie przez dwie lub więcej organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3, oferty wspólnej, zgodnie z art. 14 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

7. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej, na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Pacanowie oraz na stronie internetowej http://www.ug.pacanow.pl.

Postanowienia końcowe:

1.Burmistrz Miasta i  Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert, zmiany wysokości dotacji przeznaczonych na realizację zadania, zmiany terminu rozpoczęcia i zakończenia postępowania konkursowego.

2. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania, kontroli i rozliczenia zadania regulować będzie umowa pomiędzy oferentem, a Gminą Pacanów.

3. W rozliczeniu dofinansowania nie będą uwzględniane dokumenty finansowe wystawione przed datą zawarcia umowy.

4. Dodatkowych informacji dotyczących niniejszego konkursu udzielane są pod nr. tel.41 3765403

5. Obowiązujący formularz oferty i sprawozdania opublikowany jest w Dzienniku Ustaw (Dz.U. 2018 poz. 2057).

Zobacz również: