Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 587

Data publikacji: 2020-12-08 14:39:42

Przedmiot: OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O DRUGIM PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

I. NAZAWA I ADRES SPRZEDAJĄCEGO:
Gminą Pacanów
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów
NIP: 655-17-90-515  

II.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1.Marka: AUTOSAN S.A.
2.Model pojazdu: A0909 L.03 12.5 t
3.Wersja: S TRAMP
4.Rodzaj pojazdu: Autobus
5.Nr rejestracyjny: TBUT700   
6.Rok prod.: 2003
7.Nr VIN: SUASW3AFP3S680395
8.Nr INFO-EKSPERT: 33-00079
9.Data pierwszej rejestracji:2003-05-30
10.Data ważności badania technicznego:2020/11/21
11.Wskazanie drogomierza:451061 km
12.Okres eksploatacji pojazdu (30.05.2003-17.09.2020):208mies.
13.Opis rodzaju pojazdu:autobus szkolny- gimbus
14.Charakter wykorzystania:przewóz osób
15.Kolor powłoki lakierowej, (rodzaj lakieru):pomarańcz 1- warstwowy typu uni
16.Dop. masacałk.:12500kg
17.Rodzaj autobusu:szkolny 2 drzwiowy 41osobowy
18.Liczba miejsc siedzących:41
19.Liczba osi / Rodzaj napędu I Skrzynia biegów: 2 / 4x2 / manualna
20.Oznaczenie silnika:6cT107-3/A4/1
21.Jednostka napędowa:z zapłonem samoczynnym
22.Pojemność / Moc silnika:6540 ccm / 152kW(207KM)
23.Liczba cylindrów / Układ cylindrów:6 / rzędowy
24.Długość/Szerokość/Wysokość: 9300 mm/2500 mm/3150 mm

III.CENA

1.Cena wywoławcza:10 400,00zł
2.Wadium:1 040,00 zł
3.Postąpienie:min.100 zł

IV.TERMIN I MIEJSCE LICYTACJI:

1.Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i Gminy Pacanów ul. Rynek 15, w dniu 05 stycznia 2021 r. w Sali konferencyjnej, piętro II, godz. 1200.

V.WARUNKI UCZESTNICTWA:

1.W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza tytułem „przetarg na AUTOBUS-AUTOSAN”- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr  58 8517 0007 0040 0400 0172 0020 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, w taki sposób, aby najpóźniej w dniu  04 stycznia 2021 r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. Uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości.
2. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia samochodu. Wadium przepada w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy kupna-sprzedaży. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia.
3. Przed rozpoczęciem licytacji oferenci przekładają komisji przetargowej: dowody wpłacenia wadium, dokument tożsamości (dowód osobisty lub paszport) oraz oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem technicznym przedmiotu przetargu lub, że ponosi odpowiedzialność za skutki wynikające z rezygnacji z oględzin.
4. Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę jest zobowiązany do wpłacenia wylicytowanej kwoty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy Gminy Pacanównr 82 8517 0007 0040 0400 0172 0073 prowadzony przez NBS Solec- Zdrój, a następnie w terminie 14 dni od licytacji podpisać umowę- kupna sprzedaży.
Kupujący winien przedłożyć dowód wpłaty przed zawarciem umowy kupna- sprzedaży.

VI. UWAGI:

1.Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów, podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.
2.Szczegółowe informacje odnośnie sprzedaży samochodu można uzyskać w Urzędzie   Miasta  i Gminy Pacanów, pokój nr 102, 205 telefon 41 3765403 wew. 11 lub 25 w godzinach pracy Urzędu, tj. 7.00-15.00.
3. Istnieje możliwość obejrzenia samochodu po wcześniejszym umówieniu się z Sekretarzem Miasta i Gminy Pacanów lub innym wyznaczonym pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Pacanów.REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO na sprzedaż autobusu AUTOSAN S.A. A 0909 L.03 12.5t stanowiącego własność Gminy Pacanów.

1.Niniejszy regulamin określa zasady oraz sposób przeprowadzenia przetargu na sprzedaż samochodu.
2.Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu wykonuje komisja przetargowa powołana przez Burmistrza Gminy.
3.W przetargu nie mogą uczestniczyć osoby wchodzące w skład komisji oraz osoby bliskie tym Osobom, a także osoby, które pozostają z członkami komisji przetargowej w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może budzić to uzasadnione wątpliwości, co do bezstronności komisji przetargowej.
4.Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości i w terminie podanym w ogłoszeniu.
5.Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej.
6.Komisja wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższą cenę.
7.Przetarg otwiera przewodniczący komisji przetargowej przekazując uczestnikom informacje o przedmiocie przetargu, cenie wywoławczej, wysokości postąpienia, podaje imiona i nazwiska albo nazwy firm, które wpłaciły wadium i zostały dopuszczone do przetargu oraz ustala tożsamość uczestników przetargu.
8.Przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu, że po trzecim wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte.
9.Uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny, dopóki mimo trzykrotnego wywołania nie ma dalszych postąpień.
10.Po ustaniu zgłaszania postąpień przewodniczący komisji przetargowej wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę i zamyka przetarg, a następnie ogłasza imię i nazwisko osoby lub nazwę firmy, która przetarg wygrała.
11.Z przeprowadzenia przetargu komisja sporządza protokół, który w szczególności powinien zawierać:
a. miejsce i czas przeprowadzenia przetargu,
b. imiona i nazwiska osób prowadzących przetarg,
c. ilość osób dopuszczonych do przetargu,
d. wysokość ceny wywoławcze,
e. informacje o ilości ofert odrzuconych,
f. najwyższa cena zaoferowana za przedmiot sprzedaży,
g. wysokość ceny nabycia i kwoty jaką nabywca uiścił na poczet ceny- wadium,
h. imię, nazwisko i adres nabywcy,
i. podpisy osób prowadzących przetarg oraz nabywcy pojazdu.
12. Protokół z przeprowadzonego przetargu stanowi podstawę do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pojazdu.


Burmistrz Miasta i Gminy

Wiesław SkopStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1051
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2020-12-08 14:39:42
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2020-12-08 14:39:45

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl