Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 548

Data publikacji: 2019-08-12 14:28:19

Przedmiot: Burmistrz Miasta i Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Oblekoń.

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Burmistrz  Miasta  i Gminy Pacanów ogłasza trzeci przetarg ustny  nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka nr 310 stanowiąca własność Gminy Pacanów ujawniona w Księdze Wieczystej Nr  KI1B/00027423/3  

2.Powierzchnia nieruchomości – 0,2000ha.

3.Opis nieruchomości - rolna  w  części zabudowana  budynkiem  mieszkalnym  drewnianym o powierzchni użytkowej 92,80m² położona  w  Oblekoniu  gmina Pacanów. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  jako strefa budownictwa  mieszkaniowego   wraz z  usługami towarzyszącymi , obszar  zainwestowania   mieszkaniowego i  usług  towarzyszących ,  strefa  ochrony   i  kształtowania środowiska przyrodniczego ,korytarz ekologiczny o  znaczeniu  międzynarodowym - obszar  doliny  Wisły.  

5.Termin zagospodarowania  nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena   wywoławcza nieruchomości – 18600.00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach -  brak   

8. zasady aktualizacji  opłat   -  nie  dotyczy .

9.Wysokość wadium: 1860,00

10.Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Miasta i  Gminy Pacanów ul. Rynek 15  w dniu   12  września 2019r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz. 12.00.

11.Daty poprzednich przetargów  -  brak

12.  Warunki przetargu.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS  Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 6 września  2019r wadium znajdowało  się  na  rachunku  bankowym  Gminy  Pacanów .Uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 12 grudnia  2013r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2017r , poz. 2278 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie   Miasta  i Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy Urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu  Miasta  i Gminy Pacanów.  Burmistrz Miasta  i Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Pacanów  dn.  8  sierpnia  2019r

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

mgr Wiesław Skop

 

 Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 965
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2019-08-12 14:28:19
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2019-08-12 14:28:23

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl