Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 519

Data publikacji: 2018-07-05 09:06:09

Przedmiot: Zapytanie ofertowe: Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174

Treść przetargu:

 

Pacanów  05.07.2018r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Pacanów zaprasza do złożenia oferty  cenowej na: 

„ Remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174.”

                                                                                                                   

 1.  NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Pacanów, NIP 655-17-90-515

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: drogi@pacanow.pl ,

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

 

 2.  TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA.

Postępowanie jest prowadzone w trybie zamówienia o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2017r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami)

 

3.  OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest remont drogi gminnej nr 361003T Wójeczka w kierunku Suchowoli od km 1+500 do km 2+174.

Szczegółowy zakres przedmiotu umowy określają załączniki : przedmiar robót , dokumentacja techniczna, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , wzór umowy .

 

Zamawiający wymaga udzielenia  na wykonany przedmiot umowy 36 miesięcznej  gwarancji i rękojmi od dnia odbioru końcowego przedmiotu umowy.

 

4.   TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:  do 30.09.2018 r

 Warunki płatności :  zapłata faktury nastąpi w terminie do 30 dni od daty dostarczenia do siedziby Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami odbiorowymi.

 

5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW.

Wykonawca podczas realizacji zadania musi dysponować osobą – kierownik budowy posiadający uprawnienia do kierowania w specjalności drogowej .

 Potwierdzeniem spełnienia powyższego warunku będzie przed zawarciem umowy   przedstawienie potwierdzonej za zgodność kopii z oryginałem kopii stosownych uprawnień budowlanych wraz z aktualnym  zaświadczeniem                          o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego .

 

6. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.

6.1 Ofertę należy złożyć w formie pisemnej bezpośrednio  w siedzibie zamawiającego w sekretariacie  pokój nr 101             (I piętro)  , w terminie do dnia 25.07.2018r.  do godz 15.00

6.2 Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty w formie elektronicznej - faksem na nr (41) 376 59 80, lub drogą mailową na adres drogi@pacanow.pl – w przypadku wysłania oferty drogą mailową wymagane jest przesłanie czytelnego skanu formularza ofertowego. Przesłanie oferty w formie elektronicznej należy potwierdzić wysłaniem formularza ofertowego drogą listowną na adres Zamawiającego. 

6.3 W przypadku wysłania oferty  drogą elektroniczną lub faksem za zachowanie terminu uważa się otrzymanie  maila lub faksu z formularzem ofertowym w w/w terminie. Tak przesłaną ofertę należy potwierdzić  wysłaniem jej w formie pisemnej na adres Zamawiającego.

 

Ofertę należy sporządzić na załączonym  formularzu oferty .  Do oferty należy załączyć kosztorys ofertowy .

 

7. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW  ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT.

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

 

 

8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

8.1 Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

8.2 Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

8.3 W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

8.4 Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie w formie pisemnej listem poleconym.

8.5  Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek od godz. 7.00 do godz. 15.00.

 8.6 Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a) Sławomir Woźniak, tel. 41 376 54 03 wew. 15

b) Grzegorz Chrabąszcz, tel. 41 376 54 03 wew. 13 – Kierownik  Referatu IGPM

8.7 Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

9.WZÓR UMOWY

Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy zgodnej z załączonym wzorem umowy.

 

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

10.1. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

10.2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

10.3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

10.4. Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 Załączone pliki
2018_Remont_drogi_361003T.zip2018_Remont_drogi_361003T (2018_Remont_drogi_361003T.zip - 16462.762 KB)
Data publikacji: 2018-07-05 09:07:58 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2018_Remont_drogi_361003T

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 963
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2018-07-05 09:06:09
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2018-07-05 09:08:39

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl