Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 518

Data publikacji: 2018-06-19 12:33:08

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na „Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”.

Treść przetargu:

Oferta na;

„Udzielenie i obsługa kredytu krótkoterminowego na rok 2018 w wysokości 1.300.000,00 PLN na sfinansowanie przejściowego deficytu Gminy Pacanów”

Nie otwierać przed dniem 25.06.2018r. 

 

4.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

 

1.     Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 25.06.2018r. do godz. 15.00.

 

5.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

 

1.     Przez cenę rozumie się całkowity koszt udzielenia i obsługi kredytu, który jest sumą naliczonych odsetek w całym okresie kredytowania od udzielonego kredytu w wysokości 1 300 000,00 zł podlegającego spłacie według harmonogramu.

2.     Oprocentowanie kredytu liczone jest jako suma zmiennej stawki WIBOR dla depozytów jednomiesięcznych, obowiązującej na każdy pierwszy dzień okresu odsetkowego (kwartału kalendarzowego) liczonej w stosunku rocznym i zaoferowanej marży bankowej (stałej w całym okresie kredytowania) wyrażonej w punktach procentowych.

3.     Marża bankowa zaoferowana przez oferenta winna być podana z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

4.     Wyliczoną cenę należy podać w PLN z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. Przy wyliczaniu wartości ceny każdorazowo zaokrągleniu podlega ich kwota miesięcznego naliczenia. Jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest poniżej 5 to parametr setny zaokrągla się w dół, jeżeli parametr miejsca tysięcznego jest 5 i powyżej to parametr setny zaokrągla się w gorę.

5.     Zamawiający wymaga, aby marża zaoferowana zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi wykonawca w związku z uruchomieniem kredytu, zabezpieczeniem jego spłaty oraz obsługą kredytu w całym okresie kredytowania. A zatem Zamawiający nie będzie ponosił żadnych dodatkowych prowizji i opłat w związku z udzieleniem kredytu.

6.     Dla porównywalności ofert należy przyjąć do wyliczenia:

a) w danym roku w każdym miesiącu należy przyjąć rzeczywistą ilość dni,

b) ilość dni w roku – 365,

c) stałą zaoferowaną marżę w całym okresie kredytowania z dwoma miejscami po przecinku,

d) dla celów przygotowania wyceny oferty, należy przyjąć stawkę WIBOR 1M średniomiesięczny z dnia 15.06.2018r. w wysokości 1,64.%, stałą w całym okresie kredytowania,

e) Wykonawca zobowiązany jest sporządzić symulację spłaty kredytu, która stanowić będzie załącznik do oferty. W w/w symulacji jako umowny termin rozpoczęcia okresu naliczania odsetek należy przyjąć dzień 29.06.2018r.

 

6.     KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

 

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: całkowity koszt kredytu

2.     Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

 

3.     WZÓR UMOWY

 

1.     Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do przygotowania na własny koszt i przedstawienia Zamawiającemu do akceptacji propozycji wzoru umowy uwzględniającego zapisy niniejszego zapytania.

 

4.     POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.     Dokumentacja finansowa Gminy dostępna jest na stronie internetowej http://bip.pacanow.pl/  

 

 

                                                                                                                                                                Zatwierdzam:

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław SkopZałączone pliki
201806_ZO_kredyt_zal1.docxFormularz ofertowy - zapytanie ofertowe na udzielenie kredytu VI2018 (201806_ZO_kredyt_zal1.docx - 24.637 KB)
Data publikacji: 2018-06-19 12:35:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załacznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 992
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2018-06-19 12:33:08
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2018-06-19 12:35:38

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl