Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 498

Data publikacji: 2017-12-01 14:23:08

Przedmiot: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów

Treść przetargu:

Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (41) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:

„Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”

Ogłoszenie nr 626084-N-2017 z dnia 2017-12-01 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie
Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie
Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów, krajowy numer identyfikacyjny 29101054700000, ul. Rynek  15, 28133   Pacanów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 413 765 403, e-mail inwest@pacanow.pl, faks 413 765 980.
Adres strony internetowej (URL): http://www.ug.pacanow.pl/
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,
które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym
w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Nie
nie dotyczy
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie
nie dotyczy
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Pisemnie
Adres:
Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów
Numer referencyjny: RK.271.2.2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot zamówienia: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”. 2. Opis Przedmiotu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów. Zakres zamówienia dotyczy wszystkich nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych
z terenu Gminy Pacanów oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe. 2.1. Odpady będą odbierane z terenu gminy Pacanów, liczącej na dzień 31.12.2016r. wg. ewidencji osób ok. 7530 mieszkańców, na terenie 28 sołectw: Biechów, Biskupice, Chrzanów, Grabowica, Karsy Dolne, Karsy Duże, Karsy Małe, Kępa Lubawska, Komorów, Kółko Żabieckie, Książnice, Niegosławice, Oblekoń, Pacanów, Podwale, Rataje Karskie, Rataje Słupskie, Słupia, Trzebica, Wola Biechowska, Wójcza, Wójeczka, Zborówek, Zborówek Nowy, Zołcza - Ugory, Żabiec, Kwasów, Sroczków. Liczba osób zamieszkałych stale na dzień 30.09.2016 r. wg. złożonych deklaracji: 5813 mieszkańców. Liczba złożonych deklaracji na dzień 01.10.2017 r. to 2208 szt.. Liczba nieruchomości niezamieszkałych na których powstają odpady ok. 80 posesji. Liczba domków letniskowych
ok. 29 posesji. 2.2 Zakres zamówienia obejmuje odbiór i transport: a) zmieszanych, niesegregowanych odpadów komunalnych zgromadzonych w workach i pojemnikach z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych wystawionych na trasie odbioru w ilości ok. 495,02 Mg (dane na podstawie kart przekazania odpadów
z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.). Worki
lub pojemniki zabezpieczają właściciele posesji; b) segregowanych odpadów komunalnych, gromadzonych
w odpowiednio oznakowanych workach lub pojemnikach i wystawionych na trasie odbioru, podanych poniżej rodzajów odpadów w ilości 175,83 Mg (dane na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów
z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.): - papier i tektura, - szkło białe i kolorowe, - tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal. c) odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: tworzywa sztuczne i metal, papier i tekturę, szkło, odpady wielkogabarytowe, elektroodpady, zużyte opony, odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów, przeterminowane leki (z punktów utworzonych w 2-ch aptekach), odpady biodegradowalne, popiół. Ilości odebranych odpadów z PSZOK (dane na podstawie otrzymanych kart przekazania odpadów z Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów za okres od 01.11.2016r. do 31.10.2017r.) - zużyte opony - 8,320 Mg - odpady wielkogabarytowe - 28,300 Mg - odpady betonu i gruzu - 2,64 Mg - elektroodpady - 4,920 Mg - leki - 0,025 Mg Masa odpadów podana w niniejszym punkcie jest wielkością orientacyjną, wynikającą z danych
o ilości odpadów odebranych z terenu Gminy Pacanów w ciągu ostatnich 12 miesięcy. d) odpadów cmentarnych z cmentarzy w Zborówku , Biechowie i Ratajach (ok. 250 Mg informacja od zarządców cmentarzy parafialnych). 2.3. Odpady odbierane z terenu gminy będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) pojemniki na odpady o pojemności 120 l; b) pojemniki na odpady o pojemności 240 l; c) pojemniki na odpady
o pojemności 1 100 l; d) pojemniki KP 7, o pojemności 7,0 m3 e) pojemniki, w tym worki z folii LDPE
o pojemności od 80 l do 120 l, 2.4. Worki do gromadzenia odpadów komunalnych posiadać będą następujące kolory : a) kolor niebieski na papier i tektura, odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji z napisem „Papier”; b) kolor żółty na tworzywa sztuczne, metal, odpady wielomateriałowe z napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; c) kolor zielony na szkło białe i kolorowe z napisem „Szkło”; d) kolor brązowy na odpady biodegradowalne z napisem „Bio”; e) kolor czarny na odpady pozostałe po segregacji i niesegregowane (zmieszane). 2.5. Worki na odpady segregowane z folii polietylenowej o grubości min.0,06mm, dostarczy właścicielom nieruchomości Wykonawca w ilości koniecznej do zebrania segregowanych odpadów. Szczegółowy wykaz zawierający dane nieruchomości Zamawiający dostarczy Wykonawcy po podpisaniu umowy. Worki do selektywnej zbiorki powinny być odpowiednio opisane. Odbierając odpady segregowane wykonawca zobowiązany jest pozostawić właścicielowi taką ilość worków danego koloru jaką zabrał. 2.6. Wykonawca dostarczy Sołtysom wsi z terenu gminy Pacanów worki do selektywnej zbiórki odpadów po 500 szt. każdego koloru w pierwszym miesiącu świadczonej usługi. 2.7. Wykonawca dostarczy do Urzędu Gminy worki do selektywnej zbiórki odpadów po 500 szt. każdego koloru w pierwszym miesiącu świadczenia usługi oraz na każde zgłoszenie, potrzebnej ilości worków. 2.8.Wykonawca wyposaży w pojemniki Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: a) 5 pojemników 1100 l na odpady: bio, papier, plastik i metal, odpady wielomateriałowe oraz szkło, popiół, b) 4 pojemniki KP 7, na odpady budowlane, zużyte opony, odpady wielkogabarytowe i elektroodpady – pojemniki otwarte bez pokryw. c) 2 pojemniki na zbiórkę przeterminowanych leków o pojemności min. 80 l (pojemniki należy dostarczyć do dwóch aptek na terenie Pacanowa), 2.9. Wykonawca wyposaży na własny koszt w pojemniki metalowe 1100 l: a) cmentarz w Zborówku w 4 pojemniki 1100 l; b) cmentarz w Biechowie w 4 pojemniki 1100 l; c) cmentarz w Ratajach w 2 pojemniki 1100 l; c) Urząd Gminy Pacanów w 2 pojemniki 1100 l z opcją zamykania. 2.10. Odbiór odpadów. a) Odbiór odpadów komunalnych zmieszanych (worki czarne) odbywać się będzie raz w miesiącu zgodnie
z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy. b) Odbiór odpadów wysegregowanych odbywać się będzie raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy (dotyczy tylko odpadów gromadzonych
w workach żółtych, niebieskich i zielonych). c) Odbiór odpadów z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych będzie się odbywał co najmniej raz w miesiącu (dotyczy również opróżniania pojemników
na przeterminowane leki w aptekach). Odpady biodegradowalne gromadzone w workach brązowych będą odbierane z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. d) W przypadku budynku bloku mieszkalnego w Pacanowie oraz nieruchomości gromadzących odpady w pojemnikach KP7 odbiór odpadów odbywać się będzie po zgłoszeniu zapełnienia pojemnika KP7 nie rzadziej niż raz w miesiącu. e) Odbiór odpadów cmentarnych odbywać się będzie raz w miesiącu i dodatkowo w okresie uroczystości religijnych na cmentarzach (indywidualnie dla każdego cmentarza) w tym Wszystkich Świętych zgodnie z harmonogramem, ustalonym pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym po podpisaniu umowy oraz w razie potrzeby na zgłoszenie telefoniczne. 2.11. Odpady należy transportować wyłącznie do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych ZGOK Sp. z o.o. Rzędów z wyłączeniem przeterminowanych leków. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. Przeterminowane leki Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania we własnym zakresie. W przypadku wystąpienia awarii RIPOK dla regionu 5 należy transportować do zastępczej instalacji dla tego regionu. 2.12. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłową zbiórkę i transport odebranych odpadów zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 2.13. Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 2.14. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach. 2.15. Odbiór odpadów segregowanych może być realizowany jednym wyspecjalizowanym pojazdem nie dokonując mieszania frakcji odpadów selektywnie zebranych
w poszczególnych kolorach worków. 2.16. Odbiór i transport odpadów winien odbywać się w dniu zbiórki odpadów w godzinach przyjmowania odpadów przez z RIPOK w Rzędowie. 2.17. W sytuacjach nadzwyczajnych (jak np. nieprzejezdność lub zamkniecie drogi), gdy nie jest możliwa realizacja usługi zgodnie z umową, sposób i termin odbioru odpadów będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Zamawiającym
i Wykonawcą i może polegać w szczególności na wyznaczeniu zastępczych miejsc gromadzenia odpadów przez właścicieli nieruchomości, oraz innych terminów ich odbioru. W takich przypadkach Wykonawcy nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. 2.18. Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 2.19. Wykonawca w okresie od II do III kwartału 2018r. przeprowadzi na terenie gminy kampanię edukacyjną polegającą na przygotowaniu i rozprowadzeniu wśród mieszkańców, ulotek informacyjnych o sposobie prawidłowego segregowania odpadów. 2.20. Wykonawca jest zobowiązany
do przeprowadzenia comiesięcznych kontroli 100 % gospodarstw, w których zadeklarowano selektywne oddawanie odpadów. W przypadku stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie wywiązuje się z obowiązku
w zakresie segregacji odpadów, Wykonawca odbiera odpady jako zmieszane odpady komunalne. Wykonawca zobowiązany będzie w terminie 7 dni od dnia zaistnienia opisanej sytuacji do pisemnego lub drogą elektroniczną poinformowania Zamawiającego o niewywiązaniu się z obowiązków segregacji odpadów przez właściciela nieruchomości. Do informacji Wykonawca zobowiązany będzie załączyć dokumentację fotograficzną (w postaci elektronicznej) i protokół z zaistnienia takiego zdarzenia. Z dokumentacji musi jednoznacznie wynikać jakiej dotyczy nieruchomości, w jakim dniu i o jakiej godzinie doszło do ustalenia ww. zdarzenia. 2.21. Wykonawca na wezwanie Zamawiającego udostępni wydruk GPS pojazdów obrazujący trasy ich przejazdów. 2.22. Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów do RIPOK w Rzędowie, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami; b) Półroczne sprawozdanie zgodne z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; c) Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych odpadów i ilości przekazanych worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz informacji o przeprowadzonych kontrolach
w gospodarstwach selektywnie zbierających odpady: - w terminie do 15 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór. 2.23. W przypadku nieodebrania z nieruchomości odpadów zgodnie z harmonogramem, Wykonawca zobowiązany jest odebrać odpady w ciągu 24 godzin od otrzymania zawiadomienia e-mailem lub telefonicznie od Zamawiają. 2.24. Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę sposobu wykonywania usługi, zarówno w siedzibie Wykonawcy jak
i w terenie poprzez udostępnienie wymaganych dokumentów oraz umożliwienie oględzin sprzętu używanego
do wykonywania umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy umożliwi przedstawicielom Zamawiającego kontrolę pojazdów przed rozpoczęciem pracy, w tym m.in. w zakresie sprawdzenia zawartości skrzyni ładunkowej w każdym dniu świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu Gminy Pacanów realizowanej na podstawie przedmiotowej umowy, bez wcześniejszego powiadomienia o jej przeprowadzeniu. 2.25. Standardy sanitarne dotyczące wykonywania zamówienia: Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia uwzględniając zapisy ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach, rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16 czerwca 2009r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy przy gospodarowaniu odpadami komunalnymi, Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Pacanów.
II.5) Główny kod CPV: 90500000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90511000-2
90511300-5
90512000-9
90513100-7
90533000-2
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)
II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia,
o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa
lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach: lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2018-12-31
Okres w miesiącach   
Okres w dniach   
Data rozpoczęcia 2018-01-01   
Data zakończenia 2018-12-31
II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to
z odrębnych przepisów
Określenie warunków: W zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów . Zamawiający uzna ten warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że posiada: a) zezwolenie na transport odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami). Zgodnie z zapisami cyt. ustawy (art. 233 ust. 1), zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność
na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zgodnie z art. 234 ust. 1 u.o. w związku
z art. 238 ust. 1u.o. rejestr powinien zostać utworzony najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r., b) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Pacanów, o którym mowa w art. 9b - 9c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z póź. zm.),w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej zamawiający żąda dokumentów potwierdzających posiadanie takich kompetencji lub uprawnień,
o ile obowiązek ich posiadania wynika z odrębnych przepisów, w szczególności: - koncesji, zezwolenia, licencji lub dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest wpisany do jednego z rejestrów zawodowych lub handlowych, prowadzonych w państwie członkowskim Unii Europejskiej, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: W zakresie sytuacji finansowej lub ekonomicznej. Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny. Na potwierdzenie należy złożyć oświadczenie zgodnie założeniami w pkt 8.1. SIWZ.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej Zamawiający uzna ten warunek
za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że: a) posiada wiedzę i doświadczenie polegającą na wykonaniu
w sposób należyty w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jednej usługi obejmującej wykonanie lub wykonywanie usługi odbioru i transportu odpadów komunalnych o wartości zamówienia przekraczającej 100 tys. złotych z terenu objętego usługą (np. z terenu jednej gminy) o czasie świadczenia usługi nie krótszym niż 12 kolejnych miesięcy, b) dysponuje potencjałem technicznym do wykonywania zamówienia: • samochodami specjalistycznymi na poziomie odpowiadającym liczbą i rodzajem pojazdów, których mowa w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz.122) – oznacza to, że w posiadaniu Wykonawcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości winny znajdować się minimum: - dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, - dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, - jeden pojazd do odbierania odpadów bez funkcji kompaktującej, - jeden pojazd o ładowności do 3,5 tony umożliwiający odbiór odpadów komunalnych
z nieruchomości trudno dostępnych, - urządzenie do opróżniania pojemników typu „dzwon” oraz KP7, spełniające wszelkie wymagania określone cytowanym wyżej Rozporządzeniem, • bazą magazynowo - transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy Gminy Pacanów, na terenie do którego Wykonawca posiada tytuł prawny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U z 2013 r. poz.122). W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej zamawiający żąda następujących dokumentów: a) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 10 SIWZ b) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz
z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub
są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu –(wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), c) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ)
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją
o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU
W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
- Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 10 SIWZ. - zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; - zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie
z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami,
w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w sekcji 9.3.2
i 9.3.3 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę
lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokumenty te powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się ww. dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się
do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a) Oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 2 do SIWZ – na zasadach określonych w sekcji 10 SIWZ b) zezwolenie na transport odpadów - zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zmianami). Zgodnie z zapisami cyt. ustawy (art. 233 ust. 1), zezwolenia na transport odpadów wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane, nie dłużej jednak, niż do czasu upływu terminu do złożenia wniosku
o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r., lub z dniem uzyskania wpisu do tego rejestru, w przypadku, gdy wpis nastąpił w terminie wcześniejszym. Zgodnie z art. 234 ust. 1 u.o. w związku z art. 238 ust. 1u.o. rejestr powinien zostać utworzony najpóźniej do dnia 24 stycznia 2018 r., c) wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Pacanów, o którym mowa w art. 9b - 9c ustawy z dnia 13 wrzenia 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z póź. zm.),w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia. d) wykaz dostaw lub usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy –w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot,
na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych
są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych poświadczenia bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu –(wykaz usług wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 5 SIWZ), e) wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami (wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 6 SIWZ)
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ
W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. ( załącznik nr 4 do SIWZ) . Wraz
ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Tak
Informacja na temat wadium
1 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 3 000,00 zł (trzy tysiące złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r.. poz. 359 ze zm.). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój
o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: „Odbieranie i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z terenu gminy Pacanów”. 2. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert – termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 11.12.2017 r. do godz.11.00 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie
o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył oświadczenia o którym mowa w art. 25a ust. 1, dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.
IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie
IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców 
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców 
Kryteria selekcji wykonawców:
IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:
Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:
Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:
Informacje dodatkowe:
Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:
Informacje dodatkowe:
W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych
w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria    Znaczenie
Cena ryczałtowa brutto (C)    60,00
Częstotliwość dodatkowych odbiorów odpadów wielkogabarytowych (COG)    20,00
Częstotliwość dodatkowych odbiorów elektroodpadów (COE)    20,00
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):
Informacje dodatkowe
IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:
Wstępny harmonogram postępowania:
Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:
Informacje dodatkowe:
IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Informacje dodatkowe:
IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:
Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
Informacje dodatkowe:
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyrażona na piśmie
w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności , o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. 2. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego – jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, b) zmiany zakresu usług – jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi ustawowa zmiana zakresu umowy w stosunku do treści oferty jak również jeżeli nastąpi ustawowa zmiana wysokości stawki podatku VAT,
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2017-12-11, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:


Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław SkopZałączone pliki
201702_Odpady_SIWZ.pdf201702_Odpady_SIWZ (201702_Odpady_SIWZ.pdf - 583.234 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:24:03 Redaktor: Mariusz Ratusznik
201702_Odpady_SIWZ_zalaczniki.zip201702_Odpady_SIWZ_zalaczniki (201702_Odpady_SIWZ_zalaczniki.zip - 532.711 KB)
Data publikacji: 2017-12-01 14:24:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2133
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-12-01 14:23:08
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-12-01 14:24:30

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl