Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 495

Data publikacji: 2017-11-20 10:20:58

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów w miejscowości Trzebica

Treść przetargu:

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów
 

1.Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru  -  działka rolna w  Trzebicy  na  działce nr  56  stanowiącej własność  Gminy  Pacanów  na  podstawie  D SPN.IV.7510.91.2015.WS

2.Powierzchnia nieruchomości - 0,2180ha.

3.Opis nieruchomości - nieruchomość  rolna położona  w Trzebicy  gmina  Pacanów. 

4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  na strefę  ochrony  i  kształtowania  środowiska  przyrodniczego ,kompleksy  gruntów  rolnych  szczególnie  chronionych – narodowe  zasoby  dla  przyszłości ,tereny  zagrożone  zalaniem  od  kanału  strumień, korytarz ekologiczny  o  znaczeniu  międzynarodowym - obszar  doliny  Wisły.

5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

6.Cena  wywoławcza nieruchomości - 4000,00 

7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -  brak 

8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .

9.Wysokość wadium:  400,00

10. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek 15  w dniu   20  grudnia  2017 r. w sali   konferencyjnej na II piętrze o godz. 13.00

11.Daty poprzednich przetargów   -brak  

12.  Warunki przetargu

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu   15  grudnia  2017r  wadium  znajdowało  się  na  rachunku  bankowym  Gminy  Pacanów.

Data dokonania wpłaty wadium  jest datą uznania rachunku bankowego  Gminy Pacanów.
Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest


przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r , poz. 1061 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.

Pacanów  dn.  20  listopada   2017r

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław SkopStatystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1115
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-11-20 10:20:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-11-20 10:21:03

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl