Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 485

Data publikacji: 2017-08-24 08:04:00

Przedmiot: Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Treść przetargu:

Pacanów 24.08.2017r.

 


  ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przebudowa przepustu w km 0+192,2 w ciągu drogi gminnej nr 361099T Wola Biechowska wieś

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączonej dokumentacji projektowej oraz przedmiarze robót .

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do  31.12.2017r.

Zamawiający wymaga aby  termin rozpoczęcia prac został ustalony z 7 dniowym wyprzedzeniem .

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 04.09.2017r. do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów .

Ofertę należy opracować na Formularzu Oferty ( załącznik do zapytania ofertowego).

Przed zawarciem umowy  Zamawiający wymaga  złożenia   kosztorysu ofertowego .

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać poniedziałek-piątek w godz. 7.20-14.20

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn .

Wójt Gminy

mgr Wiesław SkopZałączone pliki
2017_Remont_przepust_zalaczniki.zip2017_Remont_przepust_zalaczniki (2017_Remont_przepust_zalaczniki.zip - 5521.006 KB)
Data publikacji: 2017-08-24 08:04:49 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2017_Remont_przepust_zalaczniki

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1988
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-08-24 08:04:00
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-08-24 08:07:40

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl