Zamawiajacy: Gmina Pacanów

Adres: ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
Kontakt: tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail: ug@pacanow.pl, Strona www: www.pacanow.pl

Przedmiot przetargu:
Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152

Numer ID: 477, data publikacji przetargu: 2017-06-14 13:06:56Ogłoszenie o wyniku postepowania (opublikowano: 2017-07-04 07:54:25)

Wynik postepowania:

Pacanów, dnia 12.07.2017r.

 

Nr sprawy: IGPM.271.2.2017

 

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

1.      Niniejszym informuję , iż w prowadzonym przez Gminę Pacanów , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów  postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  na zadanie:  Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152  Zamawiający zgodnie  z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo Zamówień Publicznych  ( Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)  po przeprowadzeniu oceny ofert dokonał wyboru jako oferty najkorzystniejszej oferty nr 3 złożonej przez:

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

za cenę 233 267,40  zł i okresie gwarancji  60 miesięcy

Przedmiotową decyzję Zamawiający uzasadnia tym , iż oferta ww. Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów w wyniku oceny ofert przez Zamawiającego , którą stanowi suma punktów w kryteriach wskazanych w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego tj. w kryterium „cena brutto” oraz „ okres gwarancji”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu   oferty złożyły następujące firmy, których ocena punktowa w kryteriach wskazanych w postępowaniu oraz łączna punktacja przedstawia się następująco:

Nr

Oferty

Nazwa i Adres Wykonawcy

Liczba punktów według kryterium cena brutto -60%

Liczba punktów według kryterium okres gwarancji-40%

Łączna punktacja

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

56,44

40,00

96,44

2

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas , Piaseczno 44, 27-670 Łoniów

51,93

40,00

91,93

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o Dylmex - Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

60,00

40,00

100,00

  

  1.  Informacja o dopuszczeniu do dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy    

 

  1. Informacja o nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów

Nie dotyczy

 

  1.  Informacja o unieważnieniu postępowania

Nie dotyczy     

 

 

Znak sprawy: IGPM.271.2.2017 

                                                                                                          Pacanów  04.07.2017r 

INFORMACJA  Z OTWARCIA OFERT

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Remont drogi gminnej nr 361117T Grabowica-Kocowa od km 0+000 do km 0+440 i od km 1+256 do km 2+152

Zamawiający działając na podstawie art.86 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U z 2015 poz. 2164 ze zm.) przedstawia informacje z otwarcia ofert:

Kwota jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia : 215 640,00 zł

Nr oferty

Wykonawca

Cena oferty brutto (  zł)

Termin wykonania zamówienia

Okres gwarancji

Warunki płatności

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Staszów Sp.z o.o ,           ul. Rakowska 40, 28-200 Staszów 

247 966,04

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

2

Przedsiębiorstwo  Robót Drogowych „DROKAM”

Tomasz Wojtas , Piaseczno 44,

27-670 Łoniów 

269 500,20

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

3

Przedsiębiorstwo Drogowe Sp.z.o.o  Dylmex -Inwestycje Sp.k., ul. Rakowska 33, 28-200 Staszów 

233 267,40

Zgodnie z SIWZ

60 miesięcy

Zgodnie z SIWZ

 
Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1986
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-06-14 13:06:56
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-06-14 13:09:48

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl