Rok 2014
Uchwały Rady Gminy Pacanów z roku 2014

Załączone pliki:
Uchwała Nr XLVII/297/14 (2014_uchwala_297.doc - 35.84 KB)
Data publikacji: 2014-01-13 07:51:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.184 dn. 2014-01-15
Uchwała Nr XLVII/298/14 (2014_uchwala_298.doc - 39.936 KB)
Data publikacji: 2014-01-13 07:52:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.185 dn. 2014-01-15
Uchwała Nr XLVII/299/14 (2014_uchwala_299.jpg - 689.85 KB)
Data publikacji: 2014-01-13 07:56:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/110/11 z dn. 25.11.2011 r. w sprawie powoływania i odwoływania członków Zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w gminie Pacanów oraz szczegółowych jej warunków funkcjonowania. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.186 dn. 2014-01-15
Uchwała Nr XLVIII/300/14 (2014_uchwala_300.pdf - 3205.61 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 11:38:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia planu pracy Rady gminy Pacanów i komisji problemowych Rady Gminy na 2014 rok.
Uchwała Nr XLVIII/301/14 (2014_uchwala_301.pdf - 3464.164 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 11:57:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.748 dn. 2014-02-19
Uchwała Nr XLVIII/302/14 (2014_uchwala_302.pdf - 1314.118 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 12:02:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ratajach Karskich
Uchwała Nr XLVIII/303/14 (2014_uchwala_303.pdf - 1316.597 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 12:18:56 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Oblekoniu
Uchwała Nr XLVIII/304/14 (2014_uchwala_304.pdf - 380.231 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 12:25:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia darowizny przez Gminę Pacanów
Uchwała Nr XLVIII/305/14 (2014_uchwala_305.pdf - 400.466 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 12:26:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Sroczkowie oznaczonej jako działka nr 415 na okres 20 lat na rzecz Stowarzyszenia Rozwojowy Sroczków
Uchwała Nr XLVIII/306/14 (2014_uchwala_306.pdf - 388.879 KB)
Data publikacji: 2014-04-09 12:28:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w Gminie Pacanów, warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.749 dn. 2014-02-19
Uchwała Nr XLIX/307/14 (2014_uchwala_307.pdf - 3185.981 KB)
Data publikacji: 2014-04-18 09:37:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1417 dn. 2014-04-23.
Uchwała Nr XLIX/308/14 (2014_uchwala_308.pdf - 480.509 KB)
Data publikacji: 2014-04-18 09:39:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego , zarządzonych na dzień 25 maja 2014 roku. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1418 dn. 2014-04-23
Uchwała Nr XLIX/309/14 (2014_uchwala_309.pdf - 2580.874 KB)
Data publikacji: 2014-04-18 09:43:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Pacanów w 2014 roku. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1419 dn. 2014-04-23
Uchwała Nr L/310/14 (2014_uchwala_310.pdf - 8399.113 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:31:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2014 - 2025.
Uchwała Nr L/311/14 (2014_uchwala_311.pdf - 1458.13 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:33:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1527 dn. 2014-05-08
Uchwała Nr L/312/14 (2014_uchwala_312.pdf - 741.307 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:34:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLV/289/13 Rady Gminy Pacanów w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami działalności pożytku publicznego w roku 2014
Uchwała Nr L/313/14 (2014_uchwala_313.pdf - 372.907 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:35:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany statutu Ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedziba w Rzędowie
Uchwała Nr L/314/14 (2014_uchwala_314.pdf - 408.291 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:37:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w użyczenie nieruchomości położonej w Ratajach Karskich oznaczonej jako działka nr 66/2 na okres 20 lat na rzecz OSP w Ratajach Karskich
Uchwała Nr L/315/14 (2014_uchwala_315.pdf - 2135.703 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:41:01 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie upowąznienie Wójta Gminy Pacanów do zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Pacanów a Gminą Busko - Zdrój w sprawie powierzenia Gminie Busko - Zdrój realizacji zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej polegającej na kierowaniu mieszkańców Gminy Pacanów do Środowiskowego Domu Samopomocy w Busku - Zdroju
Uchwała Nr L/316/14 (2014_uchwala_316.pdf - 555.098 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:58:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok
Uchwała Nr LI/317/14 (2014_uchwala_317.pdf - 7792.382 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 08:59:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej Gminy Pacanów na lata 2014 - 2025
Uchwała Nr LI/318/14 (2014_uchwala_318.pdf - 8118.556 KB)
Data publikacji: 2014-05-30 09:13:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.1610 dn. 2014-05-20
Uchwała Nr LII/319/14 (2014_uchwala_319.pdf - 877.474 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:30:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2083 dn. 2014-07-09
Uchwała Nr LII/320/14 (2014_uchwala_320.pdf - 6601.516 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:32:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025
Uchwała Nr LII/321/14 (2014_uchwala_321.pdf - 8394.796 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:34:18 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2055 dn. 2014-07-07
Uchwała Nr LII/322/14 (2014_uchwala_322.pdf - 31.034 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:36:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały XLI/188/09 Rady Gminy Pacanów z dnia 12.03.2009 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów
Załącznik do uchwały Nr LII/322/14 (zal_2014_uchwala_322.pdf - 1054.382 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 11:08:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik do uchwały
Uchwała Nr LIII/323/14 (2014_uchwala_323.pdf - 20.577 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:47:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2013 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2084 dn. 2014-07-09
Uchwała Nr LIII/324/14 (2014_uchwala_324.pdf - 20.601 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:52:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2013 rok z tytułu wykonania budżetu. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2056 dn.2014-07-07
Uchwała Nr LIII/325/14 (2014_uchwala_325.pdf - 561.313 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:53:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025
Uchwała Nr LIII/326/14 (2014_uchwala_326.pdf - 902.89 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:54:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok.Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2057 dn. 2014-07-07
Uchwała Nr LIII/327/14 (2014_uchwala_327.pdf - 555.48 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:55:04 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Pacanów na lata 2014-2019
Uchwała Nr LIII/328/14 (2014_uchwala_328.pdf - 47.969 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:56:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach prowadzonych przez Gminę Pacanów. Opublikowana DZ. URZ. WOJ. 2014.2058 dn. 2014-07-07
Uchwała Nr LIII/329/14/14 (2014_uchwala_329.pdf - 29.93 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:57:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Pacanów za rok 2013
załącznik od uchwały (zal_2014_uchwala_329.pdf - 1050.108 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 11:10:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: załącznik od uchwały
Uchwała Nr LIII/330/14 (2014_uchwala_330.pdf - 46.365 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 10:59:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/295/2013 Rady Gminy Pacanów z 30.12.2013 r. o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2014 rok
Uchwała Nr LIII/331/14 (2014_uchwala_331.pdf - 27.797 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 11:00:45 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położnych w Biechowie, Podwalu, Grabowicy
Uchwała Nr LIII/332/14 (2014_uchwala_332.pdf - 23.593 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 11:03:47 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały nr XLVII/297/2014 Rady Gminy Pacanów z dnia 7.01.2014r. w sprawie podwyższania kryterium dochodowego uprawniającego za przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności
Uchwała Nr LIII/333/14 (2014_uchwala_333.pdf - 92.924 KB)
Data publikacji: 2014-07-08 11:12:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały Nr XLVIII/303/14 dot. udzielenia dotacji dla OSP Oblekoń
Uchwała Nr LIV/334/14 (2014_uchwala_334.pdf - 546.829 KB)
Data publikacji: 2014-07-29 09:55:35 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014-2025
Uchwała Nr 335/14 (2014_uchwala_335.pdf - 1190.799 KB)
Data publikacji: 2014-07-29 09:56:43 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2229 dn. 2014-07-30
Uchwała Nr LV/336/2014 (2014_uchwala_336.pdf - 370.74 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 08:57:52 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Woli Biechowskiej
Uchwała Nr LV/337/14 (2014_uchwala_337.pdf - 5125.534 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 08:58:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2513 dn. 2014-09-16
Uchwała Nr LV/338/14 (2014_uchwala_338.pdf - 416.47 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:00:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę nieruchomości zabudowanej poł. w Biechowie na okres 10 lat
Uchwała Nr LV/339/2014 (2014_uchwala_339.pdf - 426.364 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:01:57 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia stawki czynszu najmu lokalu użytkowego w Biechowie. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2532 dn. 2014-09-19
Uchwała Nr LV/340/14 (2014_uchwala_340.pdf - 416.828 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:04:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Pacanowie na rzecz jej użytkowania wieczystego
Uchwała Nr LV/341/14 (2014_uchwala_341.pdf - 1740.956 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:08:37 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych w , warunków i zasad korzystania z tych przystanków oraz ustalenia stawki opłat za korzystanie z nich w Gminie Pacanów. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2514 dn. 2014-09-16
Uchwała Nr LV/342/14 (2014_uchwala_342.pdf - 645.728 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:10:19 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2014 rok
Uchwała Nr LVI/343/14 (2014_uchwala_343.pdf - 8206.906 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:22:28 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawi zmian w WPF-ie na lata 2014-2025
Uchwała Nr LVI/344/14 (2014_uchwaly_344.pdf - 286.666 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:43:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2623 dn. 2014-10-02
Uchwała Nr LVII/345/14 (20014_uchwala_345.pdf - 479.693 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 09:50:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Buskiemu na realizację w 2015 roku projektu pn. ,,poprawa bezpieczeństwa ruchu poprzez przebudowie dróg powiatowych na terenie powiatu buskiego"
Uchwała Nr LVII/346/14 (2014_uchwala_346.pdf - 8582.104 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:02:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany y WPF-ie Gminy Pacanów na 2014 -2025
Uchwała Nr LVII/347/14 (2014_uchwala_347.pdf - 592.208 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:03:41 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2804 dn. 2014-10-17
Uchwała Nr LVII/348/14 (2014_uchwala_348.pdf - 97.883 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:08:29 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach zarządzonych na dzień 16.11.2014 r. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2805 dn. 2014-10-17
Uchwała Nr LVII/349/14 (2014_uchwala_349.pdf - 487.485 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:10:44 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zmieniająca załącznik do uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Pacanów
Uchwała Nr LVII/350/14 (2014_uchwala_350.pdf - 7169.649 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:21:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Pacanów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2015. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.2871 dn. 2014-10-31
Uchwała Nr LVIII/351/14 (2014_uchwala_351.pdf - 459.152 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 10:35:54 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika GOPS w Pacanowie
Uchwała Nr LVIII/352/14 (2014_uchwala_352.pdf - 6725.006 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:17:00 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w WPF-ie Gminy Pacanów na lata 2014-2025
Uchwała Nr LVIII/353/14 (2014_uchwala_353.pdf - 1297.763 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:18:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.3274 dn. 2014-12-01
Uchwała Nr LVIII/354/14 (2014_uchwala_354.pdf - 2350.892 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:28:15 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Pacanów na 2014 rok
Uchwała Nr LVIII/355/14 (2014_uchwala_355.pdf - 467.558 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:30:50 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m 2 stanowiacej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie
Uchwała Nr LVIII/356/14 (2014_uchwala_356.pdf - 468.06 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:34:53 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m2 stanowiacej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie
Uchwała Nr LVIII/357/14 (2014_uchwala_357.pdf - 474.099 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:37:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę placu pod garaż na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1516/9 o pow. 15m2 stanowiącej własność Gminy Pacanów położonej w Pacanowie
Uchwała Nr LVIII/358/14 (2014_uchwala_358.pdf - 472.061 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:39:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę gruntu na okres 10 lat w trybie bezprzetargowym - część działki nr 1322/3 o pow. 0,05 ha stanowiącej własność Gminy Pacanów
Uchwała Nr LVIII/359/14 (2014_uchwala_359.pdf - 93.862 KB)
Data publikacji: 2014-12-09 11:41:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2014.3255 dn. 2014-11-28
Uchwała Nr I/1/14 (2014_uchwala_1.pdf - 338.701 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:38:48 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady gminy pacanów na czas VII kadencji 2014-2018
Uchwała Nr I/2/14 (2014_uchwala_2.pdf - 340.538 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:39:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyboru wiceprzewodniczących Rady Gminy Pacanów na czas VII kadencji 2014-2018
Uchwała Nr I/3/14 (2014_uchwala_3.pdf - 370.048 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:40:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rozwoju oraz wyboru jej przewodniczącego
Uchwała Nr I/4/14 (2014_uchwala_4.pdf - 351.085 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:41:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie liczbowego składu Komisji Socjalnej oraz wyboru jej przewodniczącego
Uchwała Nr I/5/14 (2014_uchwala_5.pdf - 351.928 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:42:05 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia liczbowego składu Komisji Rewizyjnej oraz wyboru jej przewodniczącego
Uchwała Nr I/6/14 (2014_uchwala_6.pdf - 353.841 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:42:58 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Rady Gminy Pacanów
Uchwała Nr I/7/14 (2014_uchwala_7.pdf - 367.179 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:44:03 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego komisji socjalnej Rady gminy Pacanów
Uchwała Nr I/8/14 (2014_uchwala_8.pdf - 365.473 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 09:45:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pacanów
Uchwała Nr II/9/14 (2014_uchwala_9.pdf - 6589.788 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 10:01:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie finansowej gminy Pacanów na lata 2014 - 2025
Uchwała Nr II/10/14 (2014_uchwala_10.pdf - 725.922 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 10:19:22 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.225 dn. 2015-01-16
Uchwała Nr II/11/14 (2014_uchwala_11.pdf - 435.281 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 10:21:34 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Pacanów
Uchwała Nr II/12/14 (2014_uchwala_12.pdf - 783.379 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 11:06:59 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie ustalenia diet dla radnych, przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy za udział w pracach w organach Rady Gminy oraz ustalenia należności z tytułu zwrotu kosztów służbowych radnych
Uchwała Nr III/13/14 (2014_uchwala_13.pdf - 8929.76 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 11:21:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie Wieloletniej Prognozy finansowej gminy Pacanów na lata 2015-2025
Uchwała Nr III/14/14 (2014_uchwala_14_budzetowa.pdf - 5883.523 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 11:22:09 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Pacanów na 2015 rok. Opublikowana w DZ. URZ. WOJ. 2015.226 dn. 2015-01-16
Uchwała Nr III/15/14 (2014_uchwala_15.pdf - 401.916 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 11:25:23 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości położonej w Biechowie gmina Pacanów
Uchwała Nr III/16/14 (2014_uchwala_16.pdf - 6673.773 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 12:45:14 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pacanów na lata 2014-2025
Uchwała Nr III/17/14 (2014_uchwala_17.pdf - 1870.936 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 12:46:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmian w budżecie Gminy Pacanów na 2014 rok
Uchwała Nr III/18/14 (2014_uchwala_18.pdf - 696.311 KB)
Data publikacji: 2015-01-22 12:52:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie zmiany uchwały o uchwaleniu gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gm. Pacanów na 2014 rok
Uchwała Nr III/19/14 (2014_uchwala_19.pdf - 5886.767 KB)
Data publikacji: 2015-01-26 10:54:21 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w gminie Pacanów na 2015 rok

Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl