Opłata skarbowa

 

Opłata skarbowa jest pobierana za czynności organów administracji publicznej, podejmowane w indywidualnych sprawach.

Szczegółowy wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, wysokość opłaty skarbowej od poszczególnych jej przedmiotów oraz zwolnień określa tabela stanowiąca załącznik do Ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

Sposób zapłaty opłaty skarbowej: Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać w formie bezgotówkowej (przelewem bankowym) na rachunek bankowy: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec - Zdrój O/Pacanów nr 82 8517 0007 0040  0400 0172 0073. . Osoba wnosząca o dokonanie czynności wymagającej uiszczenia opłaty skarbowej zobowiązana jest przedłożyć dowód uiszczenia opłaty skarbowej. 

 

 


Urząd Miasta i Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. 41 3765403 w.11 fax. 41 3765980
www.pacanow.pl