Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 473

Data publikacji:
2017-05-08 07:37:41

Przedmiot: Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem nawiezionego kruszywa koparką

Treść przetargu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup kruszywa drogowego  wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem nawiezionego kruszywa koparką w tym :

- kruszywo drogowe frakcji 4-31,5mm w ilości  600 ton

- kruszywo drogowe frakcji 31,5-63mm w ilości  800ton

- rumosz w ilości  100 ton

Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana samochodem o maksymalnej ładowności do 10 ton .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA

do  31.07.2017r.

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.05.2017 r do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów lub faxem na nr  (041) 376 59 80  lub  na adres email: drogi@pacanow.pl.

 

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-  cenę jednostkową brutto za 1 tonę kruszywa frakcji 4-31,5mm z dostawą na drogi i wyrównaniem, cenę jednostkową brutto za 1 tonę kruszywa frakcji 31,5-63mm z dostawą na drogi i wyrównaniem , cenę jednostkową brutto za 1 tonę rumoszu z dostawą na drogi i wyrównaniem

-         łączną cenę ofertową brutto za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia  

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury

 

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.20-14.20

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub  do  zmiany ilości zamawianego kruszywa .

 

WÓJT GMINY PACANÓW

mgr Wiesław Skop

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 988
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2017-05-08 07:37:41
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2017-05-08 07:37:57
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu