Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 471

Data publikacji:
2017-03-03 12:53:58

Przedmiot: a)Podcinka pielęgnacyjna i korekcyjna koron drzew w pasach drogowych dróg gminnych w następującym zakresie :
- prace pielęgnacyjne i korekcyjne pni oraz koron drzew w zakresie usunięcia suchych konarów oraz przywrócenie skrajni poziomej i pionowej
- usunięcie ściętych gałęzi ( wywóz lub rozdrobnienie )
- zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac
- przewidywana ilość drzew przeznaczonych do wykonania cięć 200szt.
b) wycinka krzaków wzdłuż dróg gminnych na terenie gminy Pacanów w następującym zakresie :
-wycinka krzaków w pasach drogowych dróg gminnych
- usunięcie ściętych krzaków ( wywóz lub rozdrobnienie )
- zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac
- przewidywana ilość m² krzaków do wycinki 3000,00

Treść przetargu:

Pacanów 03.03.2017r

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

a)       Podcinka pielęgnacyjna i korekcyjna koron drzew w pasach drogowych dróg gminnych  w następującym zakresie :

- prace pielęgnacyjne i korekcyjne pni oraz koron drzew w zakresie usunięcia suchych konarów oraz przywrócenie skrajni poziomej i pionowej

- usunięcie ściętych gałęzi ( wywóz lub rozdrobnienie )

- zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac

- przewidywana ilość drzew przeznaczonych do wykonania cięć 200szt.

b)       wycinka krzaków  wzdłuż  dróg gminnych na terenie gminy Pacanów w następującym zakresie :

-wycinka krzaków w pasach drogowych dróg gminnych

- usunięcie ściętych krzaków ( wywóz lub rozdrobnienie )

- zabezpieczenie terenu pasa drogowego podczas prowadzenia prac

- przewidywana ilość m² krzaków do wycinki 3000,00

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do  31.05.2017r.

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164 z późniejszymi zmianami)

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 08.03.2017 r do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy  w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów lub faxem na nr  (041) 376 59 80  lub  na adres email: drogi@pacanow.pl.

 

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-     cenę jednostkową brutto za podcinkę pielęgnacyjną i korekcyjna koron 1 szt. drzewa ( część przedmiotu zamówienia oznaczona a)

-         cenę  jednostkową brutto za wycinkę 1 m² krzaków  ( część przedmiotu zamówienia oznaczona b)

-         łączną cenę ofertowa brutto za wykonanie  całości przedmiotu zamówienia  

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny brutto.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie  powykonawczy protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury lub rachunku.

 

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub  do  zmiany zakresu przedmiotu zamówienia .

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 441
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-03-03 12:53:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-03-03 12:54:21
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu