Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 470

Data publikacji:
2017-02-28 13:00:02

Przedmiot: Zapytanie Ofertowe na Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów oraz wyrównaniem koparką nawiezionego kruszywa w tym:
- kruszywo drogowe frakcji 4-31,5mm w ilości 400 ton
-kruszywo drogowe frakcji 31,5-63 mm w ilości 350 ton
- rumosz w ilości 100 ton
Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana samochodem o maksymalnej ładowności do 10ton

Treść przetargu:

Pacanów 27.02.2017r.

  ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Zakup kruszywa drogowego wraz z dostawą  na drogi gminne i dojazdowe na terenie gminy Pacanów  oraz wyrównaniem koparką nawiezionego kruszywa  w tym:

- kruszywo drogowe frakcji 4-31,5mm w ilości 400 ton

-kruszywo drogowe frakcji 31,5-63 mm w ilości 350 ton

- rumosz w ilości 100 ton

Dostawa bezpośrednio na drogi winna być zrealizowana samochodem o maksymalnej ładowności do 10ton

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

 Zakończenie dostawy do dnia 30.05.2017r.

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164)

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej do dnia 15.03.2017 r do godz. 15.00  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów lub faxem na nr  (041) 376 59 80  lub  na adres email: drogi@pacanow.pl.

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę oferenta

-         cenę  brutto za  1 tonę kruszywa frakcji 4-31,5mm , za 1tonę kruszywa frakcji 31,5-63mm, za 1 tonę rumoszu

-         łączną cenę ofertową brutto za wykonanie całości zamówienia

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru  i otrzymania faktury.


8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –insp. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn lub  do  zmniejszenia ilości zamawianego kruszywa .

                                                                     

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 567
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-02-28 13:00:02
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-02-28 13:00:08
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu