Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 469

Data publikacji:
2017-02-15 11:56:37

Przedmiot: Zapytanie ofertowe dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro "Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach na terenie gminy Pacanów w 2017r."

Treść przetargu:

Pacanów, dnia: 15.02.2017r.

Znak: RK.271.2.2017

Zapytanie ofertowe

dla zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 000 euro

Wójt Gminy Pacanów zaprasza do złożenia oferty na:

„Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt  azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach  na terenie gminy Pacanów w 2017r.”

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie,     

tel.  41 376 54 03, fax. 41 376 59 80,

Adres e-mail: ug@pacanow.pl

Godziny pracy urzędu: poniedziałek – piątek 7.00 – 15.00

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

1.     Postępowanie jest prowadzone na podstawie art. 4, ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2015r. poz. 2164 z późn. zm.)

2.     W sprawach nieuregulowanych ww. ustawą oraz niniejszym zapytaniem stosuje się przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 1964r.  Nr 16 poz. 93, z późn. zm.).

 

3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na wykonaniu następującego zakresu prac:

a)       demontaż, pakowanie, transport i utylizacja na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo-cementowych (falistych i płaskich) z dachów budynków na terenie Gminy Pacanów w ilości 3 600,00 m2,

b)       pakowanie, transport i utylizację na składowisku odpadów niebezpiecznych płyt azbestowo – cementowych (falistych i płaskich)  zdeponowanych na posesjach z terenu Gminy Pacanów w ilości        10 000,00m².

Przyjmuje się, iż 1m² pokrycia dachowego z płyt azbestowo cementowych waży ok 13,5kg.

2.     Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi usuwania wyrobów zawierających azbest.

3.     Wykonawca deponuje odpady na legalnym składowisku uprawnionym do przyjęcia odpadów zawierających azbest tj. w msc. Dobrów gm. Tuczępy.

4.     Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt i staraniem do ustalenia terminu demontażu/odebrania wyrobów zawierających azbest z właścicielem nieruchomości u którego mają być wykonane prace. Uzgodniony termin odebrania wyrobów zawierających azbest powinien być dogodny dla właściciela nieruchomości, jednak nie dłuższy niż termin zakończenia robót.

5.     Podane ilości wyrobów zawierających azbest są wielkościami orientacyjnymi – Zamawiający oszacował je na podstawie złożonych wniosków przez mieszkańców, oraz przeprowadzonej weryfikacji w terenie przez pracowników UG Pacanów.

6.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmniejszenia lub zwiększenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia w związku z planowanym dofinansowaniem zadania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Kielcach. Podstawą faktycznego rozliczenia będą protokoły odbioru odpadów podpisane przez Wykonawcę i właściciela nieruchomości, z której usuwane są odpady, oraz karty przekazania odpadów na składowisko odpadów.    

Kod CPV 90.65.00.00-8 Usługi usuwania azbestu

 

4.  TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

1.     Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od dnia podpisania umowy do dnia 30.09.2017r.

 

5.     WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1.     O udzielenie niniejszego zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy posiadający niezbędną wiedzę
i doświadczenie w tym: dysponują osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie, oraz uprawnienia niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia, oraz znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na realizację przedmiotu zamówienia.

2.     Wykonawca ubiegający się o wykonanie niniejszego zamówienia musi posiadać stosowne zezwolenia
na dokonywanie demontażu i transportu odpadów zawierających azbest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

3.     Wykonawcza musi okazać się referencjami lub poświadczeniem o wykonywaniu usługi usuwania płyt azbestowo-cementowych z budynków i zalegających z posesji minimów w ilości 11000 m².

4.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

 

6.     INFORMACJE O SPOSOBIE  POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

 

1.       Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.

2.       Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.

3.     W prowadzonym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane będą pisemnie, pocztą elektroniczną  lub  faksem na podane w niniejszym zapytaniu adresy.

4.     Fakt otrzymania oświadczeń, wniosków, zawiadomień lub informacji przesyłanych faksem, każda ze stron
na
żądanie drugiej niezwłocznie potwierdzi. Strona, która przekazała informacje faksem przesyła je następnie
w formie pisemnej listem poleconym.

5.     Zamawiający przyjmuje wszelkie pisma w godzinach pracy urzędu tj. w dni robocze poniedziałek – piątek
od godz. 7.00 do godz. 15.00.

6.     Osobą upoważnioną w godzinach pracy Urzędu do kontaktów z Wykonawcami są:

a)    Piotr Wojciechowski, tel. 41 376 54 03 wew. 24; e-mail: rk@pacanow.pl

b)    Liliana Pogorzelska, tel. 41 376 54 03 wew. 17;  e-mail: odpady@pacanow.pl

7.     Osoby wymienione powyżej są upoważnione do udostępniania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

7.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.     Ofertę należy sporządzić na załączonym druku – „Formularz ofertowy” (wg. wzoru podanego w załączniku nr 1).

2.     Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 

3.     Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystym i trwale zamkniętym opakowaniu lub kopercie.

4.     Na opakowaniu/kopercie powinny znajdować się następujące oznaczenia:

a)    nazwa i adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów,

b)    nazwa i adres Wykonawcy,

c)     opis:    

Oferta na;

Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo-cementowych z dachów budynków na terenie gminy Pacanów, oraz pakowanie, transport i utylizacja płyt  azbestowo-cementowych zdeponowanych na posesjach  na terenie gminy Pacanów w 2017r.”

 

8.     MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

1.     Ofertę należy złożyć na sekretariacie Urzędu Gminy Pacanow (pok. nr 101) lub przesłać na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, w terminie: do dnia 22.02.2017r. do godz. 15.00.

 

9.     OPIS  SPOSOBU  OBLICZANIA CENY OFERTY

1. Przez cenę rozumie się całkowity koszt wykonania prac określonych w Pkt. 3 niniejszego zapytania. 

2. Zamawiający wymaga, aby zaoferowana cena zawierała wszystkie koszty, jakie ponosi Wykonawca
w związku z wykonaniem przedmiotu zamówienia

 

10. KRYTERIA I SPOSÓB  OCENY OFERT

1.     Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się  kierował następującym  kryterium: cena jednostkowa brutto.

Za najkorzystniejszą zostanie wybrana najtańsza oferta.

 

11.   WARUNKI PŁATNOŚCI

1.       Termin płatności: 14 dni od daty otrzymania faktury.

2.       Zamawiający przewiduje możliwość dokonanie płatności częściowych za wykonanie części zakresu zamówienia jednak nie częściej niż za demontaż i utylizację 5 000 m2

 

12. WZÓR UMOWY

1.     Wykonawca, który w niniejszym postępowaniu złoży najkorzystniejszą ofertę, zobowiązany będzie do podpisania umowy której projekt stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania. 

 

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.     Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

2.     Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

3.     W sprawach nie uregulowanych w niniejszym zapytaniu mają zastosowanie przepisy ustawy Kodeks Cywilny.

4.     Termin związania ofertą wynosi 90 dni.

5.     Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia warunków umowy i jej podpisania.

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

 

Załączniki:

1.        Formularz ofertowy,

2.        Projekt umowy,


Załączone pliki
2017_Azbest_Zal_1_formularz_ofertowy.pdf2017_Azbest_Zal_1_formularz_ofertowy (2017_Azbest_Zal_1_formularz_ofertowy.pdf - 142.595 KB)
Data publikacji: 2017-02-15 11:57:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2017_Azbest_Zal_1_formularz_ofertowy
2017_Azbest_Zal_2_projekt_umowy.pdf2017_Azbest_Zal_2_projekt_umowy (2017_Azbest_Zal_2_projekt_umowy.pdf - 329.47 KB)
Data publikacji: 2017-02-15 11:57:16 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2017_Azbest_Zal_2_projekt_umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1222
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-02-15 11:56:37
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-02-15 11:57:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu