Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 466

Data publikacji:
2017-02-13 11:17:33

Przedmiot: Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Pacanów

Treść przetargu:

ZAPYTANIE OFERTOWE

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15, woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie okresowej kontroli podstawowej (rocznej) przeglądu stanu technicznego dróg gminnych na terenie gminy Pacanów spełniającej wymagania okresowej kontroli rocznej o której mowa w art. 62 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo Budowlane ( Dz.U. z 2016 poz. 290). Przegląd dotyczy 194,58 km dróg gminnych w tym 96,59 km nawierzchni bitumicznych oraz 97,99 km nawierzchni tłuczniowo-gruntowych. Liczba odcinków drogowych 214.

W ramach przeglądu należy ocenić wszystkie elementy pasa drogowego tj. nawierzchnię jezdni, pobocza , chodniki, oznakowanie , skrajnię drogową , odwodnienie, oznakowanie pionowe, rowy, skarpy. Ocenę wizualną zastosować należy do powierzchni utwardzonych (bitumicznych) , nawierzchnie nieutwardzone należy ocenić biorąc pod uwagę przejezdność .

Z przeprowadzonego przeglądu  należy sporządzić protokół z okresowej kontroli drogi oddzielnie dla każdego odcinka ( 1 egz. w formie papierowej oraz łączne zestawienie w formie elektronicznej). Protokół powinien zawierać wnioski końcowe co do wykonania niezbędnych prac remontowych  i utrzymaniowych.

Wykonawca musi dysponować osobą zdolną do wykonania zamówienia tj. posiadającą odpowiednie uprawnienia budowlane do kontroli stanu technicznego dróg.

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

 Do dnia  30.09.2017r

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U z 2015r poz 2164  z późniejszymi zmianami)

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w formie pisemnej  w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów ,  faxem na nr  (041) 376 59 80  lub  na adres email: drogi@pacanow.pl.  do 28.02.2017 r do godz. 15.00 

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-         cenę brutto za wykonanie całości zamówienia .

6. KRYTERIA OCENY :

 Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  z najniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złożyli te oferty.

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru   i otrzymania faktury.

8. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Sławomir Woźniak –inspektor. ds. dróg  tel. ( 41) 376 54 03 wew 15 

informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

Zamawiający zastrzega sobie prawo  unieważnienia niniejszego postępowania bez podania przyczyn.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1387
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2017-02-13 11:17:33
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2017-02-13 11:17:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu