Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 420

Data publikacji:
2015-07-28 14:30:04

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

 

Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016

Numer ogłoszenia: 112725 - 2015; data zamieszczenia: 28.07.2015

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

 

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

 

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

)

 

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej, w roku szkolnym 2015/2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów w formie zakupu biletów miesięcznych oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie według stawki dziennej w roku szkolnym 2015/2016. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 60.13.00 00-8 - Usługi w zakresie specjalistycznego transportu drogowego osób 60.10.11.11-9 - Usługi w zakresie transportu drogowego Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest: dowóz uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów, w formie zakupu biletów miesięcznych w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r oraz uczniów niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich w okresie od 1 września 2015r. do 24 czerwca 2016r. i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie w okresie od 1 września 2015r. do 31 lipca 2016r. według stawki dziennej w roku szkolnym 2015/2016 zgodnie z załączonymi przebiegami tras. Dowóz odbywać się będzie dwukrotnie w ciągu dnia, w tym: a) dowóz uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły na zajęcia lekcyjne, b) odwóz uczniów do miejsca zamieszkania po zajęciach lekcyjnych, pięć dni w tygodniu, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przerw świątecznych, ferii zimowych i ferii letnich. W przypadku awarii autobusu prowadzącego dowóz Wykonawca ma obowiązek natychmiastowego (maksymalnie do 40 minut) podstawienia sprawnego autobusu zastępczego. Wykonawca musi dysponować dodatkowymi autobusami w rejonie dowozu, które w każdej chwili może wykorzystać, jako zastępcze. Nie dopuszcza się sytuacji, w której uczniowie na jednej trasie, z powodu awarii autobusu, będą oczekiwać na autobus z innej trasy, tak długo, aż wykona on dowóz na swojej trasie i dopiero przyjedzie po oczekujących. Do wyceny zamówienia należy przyjąć: a) w Części I - 186 dni roboczych, b) w Części II - 211 dni roboczych w trakcie których realizowany będzie dowóz. Część I: Trasa dowozu uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów - 317,8 km, 337 uczniów, określona w załączniku nr 8 do SIWZ Część II: Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - 70 km, 8 uczniów, określona w załączniku nr 9 do SIWZ: 1) dowóz do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich - 1 uczeń niepełnosprawny ruchowo poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną niepełnosprawny ruchowo poruszający się o kulach, 2) dowóz do Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - 1 uczeń niepełnosprawny w stopniu głębokim poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z niepełnosprawnością sprzężoną w stopniu głębokim, niewidomy poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi - autyzm dziecięcy, 1 uczeń niepełnosprawny intelektualnie w stopniu znacznym, porusza się samodzielnie, 1 uczeń niepełnosprawny, niedowidzący i nie posługujący się mową poruszający się na wózku inwalidzkim, 1 uczeń niepełnosprawny w stopniu umiarkowanym poruszający się samodzielnie. Dla Części I Wykonawca winien zapewnić co najmniej 4 autobusy. W Części II dowóz winien odbywać się samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych i Wykonawca obowiązany jest zapewnić osobę do opieki nad uczniami w trakcie przewozu. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia do wielkości maksymalnie 20% poszczególnych części zadania..

II.1.5) V                przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.11.11-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2016.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 2500,00 zł. (słownie złotych: dwa tysiące pięćset). W przypadku składania oferty częściowej wadium wynosi dla: a) Część I - 2000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące), b) Część II - 500,00 zł (słownie złotych: pięćset ). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój O Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn.: Dowóz uczniów do jednostek oświatowych organizowany przez Gminę Pacanów, w roku szkolnym 2015/2016 Część... 2. Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty. 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 05.08.2015r. do godz. 11.00. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

 

Warunek posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, W zakresie w/w warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia. W zakresiw w/w warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, W zakresie w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie że dysponuje potencjałem technicznym i osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej w: - Części I: Trasa dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Pacanów - czterema autobusami i czterema kierowcami, - Części II: Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - jednym autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, jednym kierowcą i osobą do opieki nad uczniami w trakcie przewozu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2), o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonego: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4), o którym mowa w pkt. IX.2. lit. b ) SIWZ, - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wzorem (załącznik nr 5), o którym mowa w pkt. IX.2. lit c) SIWZ

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, W zakresie w/w warunku Wykonawca złoży oświadczenie że dysponuje potencjałem technicznym i osobami potrzebnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga aby Wykonawca dysponował co najmniej w: - Części I: Trasa dowozu uczniów do szkół na terenie Gminy Pacanów - czterema autobusami i czterema kierowcami, - Części II: Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie - jednym autobusem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych, jednym kierowcą i osobą do opieki nad uczniami w trakcie przewozu. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2), o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonego: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4), o którym mowa w pkt. IX.2. lit. b ) SIWZ, - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie z wzorem (załącznik nr 5), o którym mowa w pkt. IX.2. lit c) SIWZ

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. W zakresie w/w warunku Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 4a do SIWZ) - w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 6 do SIWZ), c) dowód wniesienia wadium,

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1 - Cena - 98

2 - czas podstawienia autobusu w przypadku awarii - 2

IV.2.2)  przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna, adres strony, na której będzie prowadzona:

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zmiany postanowień zawartej umowy: 1) Zmiany ceny jednostkowego biletu miesięcznego szkolnego brutto w przypadku: a. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b. zwiększenia bądź zmniejszenia liczby przewożonych uczniów na danej trasie, c. zmiany długości lub przebiegu tras - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, d. zmiany liczby dni świadczenia usługi, 2) Zmiany stawki dziennej brutto za dowóz uczniów niepełnosprawnych w przypadku: a. ustawowej zmiany stawki podatku VAT, b. zwiększenia bądź zmniejszenia liczby przewożonych uczniów. 3) Zmiany osób odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, 4) Zmiana godzin, w których będzie wykonywany dowóz i odwóz - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, 5) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian umowy w następujących przypadkach: a. wystąpienie zdarzeń losowych, b. zmiany okresu świadczenia usługi wynikające z organizacji roku szkolnego. 6) Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a. gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b. wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia)

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

 

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.08.2015 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 05.08.2015r do godz. 11.00.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

 

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

 

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Trasa dowozu uczniów do jednostek oświatowych prowadzonych przez Gminę Pacanów.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOWÓZ I: 44,8 km, 132 uczniów Kurs Nr I - 28,8 km godz. 06:45 - 07:30, (75 uczniów) Początek trasy: SP i Gim. Pacanów - droga krajowa Kraków-Sandomierz - Wola Biechowska (2) - Zołcza Ugory (4) - Piestrzec (8)- Biechów (17) - Wójcza przedszkole i szkoła (30 dzieci wysiada) - Biechów (24) - Wola Biechowska (20) - Słupia - droga krajowa Kraków-Sandomierz - SP i Gim. Pacanów - koniec trasy Przedszkole Pacanów Kurs Nr II - 16 km godz. 07:35 - 08:10, (57 uczniów) Początek Trasy: Przedszkole Pacanów - Chrzanów (10) - Wójcza Plebanka(6) - Wójeczka (16) - Wójcza szkoła, Przedszkole (28 dzieci wysiada) - Wójcza (9) - Chrzanów (15) - Niegosławice (1) - Przedszkole Pacanów - koniec trasy SP i Gim. Pacanów DOWÓZ II: 21,2 km, 76 uczniów Kurs nr I - 8,6 km godz. 07:20 - 07:45 (39 uczniów) Początek Trasy: SP. i Gim Pacanów - ul. Wójczańska - droga krajowa Kielce-Tarnów - Niegosławice (4) - Słupia (35)- ul. Słupska - Przedszkole Pacanów - koniec trasy SP i Gim Pacanów Kurs nr II - 12,6 km godz. 07:45 - 08:10 (37 uczniów) Początek Trasy: SP. i Gim Pacanów - Karsy Małe (22) - Książnice (6) - Karsy Duże (9)- Słupia - SP i Gim Pacanów - koniec trasy Przedszkole Pacanów DOWÓZ III: 36,7 km, 86 uczniów Kurs nr I - 20,9 km ok 06:45 - 07:25, (42 uczniów) Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Rataje Karskie (3) - Grabowica (6) - Komorów (6) - Kółko Żabieckie (12) - Żabiec (15) - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie Kurs nr II - 15,8 km ok 07:30 - 07:50, (44 uczniów) Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec (31) - Kółko Żabieckie (8) - Żabiec - Rataje Karskie (5) - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie DOWÓZ IV: 20 km, 43 uczniów Dowóz - 20 km godz. 07:30 - 08:00 (43 uczniów) Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Komorów (16) - Grabowica (22) - Żabiec (5) - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie ODWÓZ I: 79,2 km, 132 uczniów Kurs nr I - 37,2 km godz. 12:45 - 13:55, Początek trasy: Przedszkole Pacanów - SP i Gim. Pacanów - droga krajowa Sandomierz - Kraków - Wola Biechowska - Biechów - Wójcza Przedszkole - Wójcza szkoła - Wójeczka - Wójcza szkoła - Wójcza Plebanka - Chrzanów remiza - Wójcza szkoła - Wójcza Przedszkole - Biechów - Zołcza Ugory - Piestrzec - Wola Biechowska - Słupia - droga krajowa Kielce-Tarnów - Rynek - koniec trasy SP i Gim. Pacanów Kurs nr II - 14,8 km godz. 14:00 - 14:40, Początek trasy: SP i Gim. Pacanów - droga krajowa Kraków-Sandomierz - Wola Biechowska - Biechów - Wójcza - Wójcza Plebanka - Chrzanów - Niegosławice - Rynek ul. Słupska - koniec trasy SP i Gim. Pacanów Kurs nr III - 27,2 km godz. 14:45 - 15:25, Początek trasy: SP i Gim. Pacanów - droga krajowa Kraków-Sandomierz - Wola Biechowska - Zołcza Ugory - Piestrzec - Biechów - Wójcza - Wójeczka - Wójcza Plebanka - Chrzanów - Niegosławice - Rynek - koniec trasy SP i Gim. Pacanów ODWÓZ II: 39,6 km, 76 uczniów Kurs nr I - 15,2 km godz. 13:00 - 13:40, Początek trasy: SP i Gim Pacanów - Przedszkole Pacanów - ul. Wójczańska - droga krajowa Kielce-Tarnów - Niegosławice - Słupia - Karsy Duże - Karsy Dolne - Karsy Małe - Książnice - koniec trasy SP i Gim Pacanów Kurs nr II - 12,6 km godz. 13:50 - 14:30, Początek trasy: SP i Gim Pacanów - Przedszkole Pacanów - ul. Słupska - Słupia Mleczarnia - Karsy Duże - Karsy Dolne - Karsy Małe - Książnice - koniec trasy SP i Gim Pacanów Kurs nr III - 11,8 km godz. 14:40 - 15:05 Początek trasy: SP i Gim Pacanów - Przedszkole Pacanów - ul. Słupska - Słupia - Karsy Duże - Karsy Dolne - Karsy Małe - Książnice - koniec trasy SP i Gim Pacanów ODWÓZ III: 56,3 km, 86 uczniów Kurs nr I - 19,6 km ok 12:45 - 13:20, Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Grabowica - Komorów - Kółko Żabieckie - Żabiec - Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie Kurs nr II - 15,8 km ok 13:45 - 14:10, Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Żabiec - Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie Kurs nr III - 20,9 km ok 14:40 - 15:15, Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Grabowica - Komorów - Rataje Karskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie ODWÓZ IV: 20 km, 43 uczniów Odwóz - 20 km, godz. 13:45 - 15:15 (43 uczniów) - dokładne godziny odwozu dostosowane będą do aktualnych potrzeb szkoły Początek trasy SP i Gim. Rataje Słupskie - Rataje Karskie - Żabiec - Kółko Żabieckie - Komorów - Grabowica - Żabiec - Rataje Karskie - Rataje Słupskie - koniec trasy SP i Gim. Rataje Słupskie Razem: 317,8 km Dowóz: 337 uczniów, Odwóz: 337 uczniów..

 

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.11.11-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. 2) czas podstawienia autobusu w przypadku awarii - 2

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Trasa dowozu dzieci niepełnosprawnych do Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich i Niepublicznego Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Kupieninie.

1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: DOWÓZ: 35 km, 8 uczniów Dowóz - 35 km godz. 07:30 - 08:00 Początek trasy Pacanów, ul. Beszowska (1) - Grabowica (2) - Komorów (4) - Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich (2 dzieci wysiada) - Rataje Słupskie (1) - koniec trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie ODWÓZ: 35 km, 8 uczniów Odwóz - 35 km po zajęciach w Ośrodku Rewalidacyjno-Wychowawczym w Kupieninie Początek trasy Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy w Kupieninie - Rataje Słupskie - Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich -- Grabowica - Komorów - koniec trasy Pacanów, ul. Beszowska Razem: 70 km Dowóz: 7 uczniów, Odwóz: 7 uczniów..

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8, 60.10.11.11-9.

3) Czas trwania lub termin wykonania: Zakończenie: 31.07.2016.

4) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

1. Cena - 98

2. 2) czas podstawienia autobusu w przypadku awarii – 2

 

Wójt Gminy Pacanów

 

/-/ mgr Wiesław Skop

 
Załączone pliki
2015_SIWZ_dowoz_dzieci.pdfSpecyfikacja istonych warunków zamówienia - dowóz/odwóz dzieci 2015/2016 (2015_SIWZ_dowoz_dzieci.pdf - 184.555 KB)
Data publikacji: 2015-07-28 14:32:55 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2015_SIWZ_dowoz_dzieci_zal_1_do_8.pdfZałączniki do SIWZ (2015_SIWZ_dowoz_dzieci_zal_1_do_8.pdf - 109.028 KB)
Data publikacji: 2015-07-28 14:33:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: zał
2015_SIWZ_dowoz_dzieci_trasy_dowozu_odwozu.pdfTrasy dowozu i odwozu uczniow - przetarg 2015/2016 (2015_SIWZ_dowoz_dzieci_trasy_dowozu_odwozu.pdf - 109.027 KB)
Data publikacji: 2015-07-28 14:34:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: trasy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1281
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2015-07-28 14:30:04
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2015-07-28 14:35:15
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu