Wersja do druku

Zamawiający:

Urząd Gminy Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 041 376 54 03, fax. 041 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 415

Data publikacji:
2015-04-13 10:28:43

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu: rosnących na terenie miejscowości Zborówek nr ewid. gruntu 412/1 w pasie drogi gminnej.

Treść przetargu:

Pacanów,dn.2015.04.13.  

OGŁOSZENIE   O PRZETARGU 

Wójt Gminy Pacanów  ogłasza przetarg pisemny na sprzedaż drzew na pniu:

rosnących na terenie miejscowości  Zborówek  nr ewid. gruntu 412/1 w pasie drogi gminnej  

- topola osika   -1  szt. o  obwodzie    pnia     290cm,

-   topola osika   -1  szt. o  obwodzie    pnia     130cm

-   topola osika   -1  szt. o   obwodzie   pnia     130cm

-   topola osika   -1  szt. o   obwodzie   pnia     130cm

-   topola osika   -1  szt. o  obwodzie    pnia     210cm

-   topola osika   -1  szt. o  obwodzie    pnia     160cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia     200cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia     200cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia    180cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia    180cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia    170cm

-   wierzba         - 1  szt. o  obwodzie    pnia    170cm

-   olcha             -  1 szt.  o  obwodzie    pnia    110cm

-   akacja            - 1  szt.  o  obwodzie    pnia    210cm

Przedmiot przetargu można oglądać codziennie w godz. od 7.00 do 14.00( w dni pracy Urzędu Gminy Pacanów).

Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest Pani Alina Woś pok. Nr 110 tel. 41  3765403  wew.18  lub P. Sławomir Woźniak pokój Nr 207 tel.41 3765403 wew.15  

Wszyscy zainteresowani wzięciem udziału  w przetargu winni w terminie do dnia 20.04.2015 roku do godz. 11.00 w siedzibie Urzędu Gminy Pacanów pok. Nr 101 (sekretariat) złożyć ofertę w zamkniętej  kopercie (wzór oferty w załączeniu).

O wyborze najkorzystniejszej oferty będzie decydować cena.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Z uwagi na fakt, iż wartość zamówienia nie przekracza kwoty 30 000 euro w niniejszym przetargu nie będą stosowane przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych .

Informacja dla Kupujących:

1.      Wszystkie drzewa przeznaczone do sprzedaży na pniu  są oznaczone farbą.

2.      Jednostka obmiarową  robót związanych ze sprzedażą drzew  na pniu „jest sztuka”.

3.      Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o wyjaśnienie spraw wynikłych  ze sprawdzenia stanu faktycznego w terenie lub wyjaśnienie treści opisu przedmiotu zamówienia.

4.      Kupujący przed opracowaniem oferty może dokonać wizji lokalnej w terenie polegającej na sprawdzeniu  ilości i jakości drzew do sprzedaży na pniu. W ofercie Wykonawca powinien uwzględnić wszelkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu robót w tym: zabezpieczenie terenu robót, ubezpieczenia pracowników, i inne.

5.      Termin związania oferta wynosi 30 dni od dnia złożenia oferty.

6.      Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

7.      Z chwilą  przekazania placu Kupujący przejmuje odpowiedzialność za bezpieczeństwo osób i mienia na terenie objętym wycinką. Wycinkę należy prowadzić w sposób zapewniający bezpieczeństwo osobom ją wykonującą , oraz osobom postronnym, w tym użytkownikom dróg znajdującym się w sąsiedztwie terenu robót.

8.      Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za stan ilościowy i jakościowy drzew   objętych kontraktem z chwilą podpisania  umowy przez strony.

9.      Usunięcie drzew powinno być wykonane  na równi z terenem .

10.  Szczegółowe  wymagania ,terminy  i formy płatności są zawarte w projekcie umowie.

11.  Po sprzedaży drzew „na pniu” zostanie sporządzony  protokół końcowy realizacji umowy.

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
Drzewa_przetarg_2015_zalacznik.docDrzewa_przetarg_2015_zalacznik (Drzewa_przetarg_2015_zalacznik.doc - 55.808 KB)
Data publikacji: 2015-04-13 10:29:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: Drzewa_przetarg_2015_zalacznik

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 671
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-04-13 10:28:43
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-04-13 10:29:19
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu