Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 402

Data publikacji:
2015-01-07 13:39:20

Przedmiot: Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych

Treść przetargu:

Pacanów, dnia 07.01.2015 r.

Znak: IGPM.2151.1.2015

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości do 30 000 euro

 (art 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 907  z póź. zm.))

I. ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie

tel. (41) 376 54 03, fax: (041) 376 59 80

e-mail :  ug@pacanow.pl, odpady@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia: 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

„Odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zebranych z Urzędu Gminy, placu targowego, ulic, oraz z Placówek Oświatowych”

III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1.      Opis Przedmiotu zamówienia

Odbiór odpadów zmieszanych i segregowanych będzie się odbywać z Placówek Oświatowych: Szkoły Podstawowej w Oblekoniu, Szkoły Podstawowej w Ratajach Słupskich, Gimnazjum w Ratajach Słupskich, Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych w Wójczy, Szkoły Podstawowej w Pacanowie, Gimnazjum w Pacanowie, Samorządowego Przedszkola w Pacanowie

oraz z Urzędu Gminy ul. Rynek 15, Pacanów a także z blaszaka obok Kina ul. Mleczna, Pacanów( będą to odpady zgromadzone z ulic i placu targowego)  .

Odpady należy odebrać z w/w miejsc i przetransportować do Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów w Rzędowie.

Umowy na w/w zadanie będą podpisywane osobno z każdym jednym podmiotem na które będą wystawiane faktury oraz karty przekazania odpadów z RIPOK .

Odbiór odpadów odbywać się będzie raz w miesiącu z w/w miejsc.

2.      Terminy realizacji zamówienia:

- od 15.01.2015 r. r. do 31.12.2015 r.

3.      Warunki płatności:

Cena za tonę odebranych odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych za wykonanie przedmiotu zamówienia.

Zapłata za fakturę  nastąpi przelewem na wskazany rachunek Zleceniobiorcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktur z kompletnymi dokumentami potwierdzającymi wykonanie usługi tj. pokwitowanie odebranych odpadów podpisane przez pracownika odpowiednich placówek (ilość odebranych odpadów będzie podawana od razu przy odbiorze w tym celu samochód odbierający odpady winien być wyposażony w wagę) , kart przekazania odpadów do RIPOK w Rzędowie (karty przekazania odpadów winne być wystawione na daną jednostek z którą umowa jest podpisana zgodnie z ilościami odebranych odpadów potwierdzonych przez pracownika placówek w danym miesiącu).

 

IV . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

1.      Ofertę należy sporządzić na załączonym druku FORMULARZ OFERTOWY (załącznik nr 1).

2.      W ofercie należy podać nazwę i adres oferenta.

3.      Nazwę przedmiotu zamówienia (znak sprawy)

4.      Cenę za 1 tonę odebranych i przetransportowanych odpadów zmieszanych

5.      Cenę za 1 tonę odebranych i przetransportowanych odpadów segregowanych

6.      Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną. 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć na  sekretariacie Urzędu Gminy lub przesłać na adres Urząd Gminy Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów lub faxem na nr (41)376 59 80  w terminie do dnia
12 stycznia 2015r.  do godz.12.00.

Osoba do kontaktu: Liliana Pogorzelska tel. 41 376 54 03 wew.15

Zamawiający, Gmina Pacanów zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania
bez podania przyczyn.

 

 

Wójt Gminy

mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2015_Odpady_Formularz_ofertowy.doc2015_Odpady_Formularz_ofertowy (2015_Odpady_Formularz_ofertowy.doc - 36.352 KB)
Data publikacji: 2015-01-07 13:39:53 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Odpady_Formularz_ofertowy
2015_Odpady_umowa_wzor.doc2015_Odpady_umowa_wzor (2015_Odpady_umowa_wzor.doc - 54.784 KB)
Data publikacji: 2015-01-07 13:40:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Odpady_umowa_wzor

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 601
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2015-01-07 13:39:20
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2015-01-07 13:40:33
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu