Wersja do druku

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:pacanow@ops.busko.pl
Strona www:

Numer ID: 399

Data publikacji:
2014-12-24 09:25:34

Przedmiot: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015

Treść przetargu:

Pacanów: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015
Numer ogłoszenia: 419226 - 2014; data zamieszczenia: 24.12.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/przetargi.php

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków uczniom wytypowanym przez GOPS w czterech placówkach na terenie gminy, w dni nauki szkolnej w godzinach od 10:00 do 13:00, ustalonych szczegółowo z dyrektorami poszczególnych szkół. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Posiłek gorący dla dzieci w wieku 6 - 16 lat o wartości energetycznej nie mniejszej niż 700 kcal. Przygotowanie posiłków możliwe przy wykorzystaniu kuchni o powierzchni 75m² w Szkole Podstawowej w Pacanowie po jej wydzierżawieni od właściciela obiektu według stawki minimum 5zł za m² + VAT. W pozostałych szkołach dowóz posiłków z obiektu Wykonawcy i przy użyciu urządzeń Wykonawcy. Część 1: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie w roku 2015 Część 2: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich w roku 2015 Część 3: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy, w roku 2015 Część 4: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków, dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu, w roku 2015.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.).
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla każdego zadania oddzielnie, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy posiłków o wartości co najmniej: dla zadania I 36000 zł brutto, dla zadania II 60000 zł brutto, dla zadania III 14000 zł brutto, dla zadania IV 14000 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty. W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. Tą samą usługą nie można wykazać się do więcej niż jednego zadania.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie dysponowania narzędziami należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; W celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku należy w formie opisowej wskazać; - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać ważną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 z póź. zm. (nie dotyczy zadania nr 1 w przypadku wydzierżawienia pomieszczeń kuchennych) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważna decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny.(nie dotyczy zadania nr 1 w przypadku wydzierżawienia pomieszczeń kuchennych).
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę, a przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności ubezpieczenia nie mniejszą niż: dla zadania I 36000 zł. dla zadania II 60000 zł. dla zadania III 14000 zł dla zadania IV 14000 zł Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wartości te należy sumować

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Doświadczenie - 10

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 28-133 Pacanów ul. Rynek 15.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.01.2015 godzina 10:00, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pokój nr 1 lub 5 (parter).

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Kierownik GOPS

Edward Wojniak

Załączone pliki
2015_Dozywianie.doc2015_Dozywianie (2015_Dozywianie.doc - 227.84 KB)
Data publikacji: 2014-12-24 09:26:13 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2015_Dozywianie

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1463
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-12-24 09:25:34
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-12-24 09:26:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu