Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 388

Data publikacji:
2014-09-12 08:33:08

Przedmiot: „Przebudowa zieleni miejskiej na Rynku w m. Pacanów”

Treść przetargu:

Pacanów dnia, 11.09.2014r.

 

 

Znak: IGPM.2151.26.2014

 

 

 

              

 

ZAPYTANIE  OFERTOWE

dla zamówienia publicznego o wartości  do 30 000 euro

 

I. ZAMAWIAJĄCY;

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15,

28-133 Pacanów,

woj. świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03, fax: (041) 376 59 80

e-mail : inwest@pacanow.pl

REGON: 291010547, NIP: 655-17-90-515

 

działając na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r.  poz. 907  ze zm.)  zaprasza   do złożenia oferty cenowej na poniżej opisany przedmiot zamówienia:

 

 II. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie „Przebudowa zieleni miejskiej  na Rynku  w m. Pacanów” –zgodnie z przedłożonym przedmiarem robót 

1.1  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie nasadzenia roślin  na Rynku w Pacanowie z materiału Wykonawcy.

2.1  Zakres zadania obejmuje w szczególności:

a) rozścielenie ziemi urodzajnej 51m³,

b)warstwa wzmacniająca grunt agrowłóknina 50g/m² -124,85m²

c)warstwa wzmacniająca grunt agrowłóknina 100g/m² -136,40m²,

d) montaż obrzeży  trawnikowych ECO-BORD -170m

e)sadzenie krzewów liściastych „Pieris Japonica”,Prunus laurocerasusu -147 szt.

f)sadzenie krzewów iglastych Taxsus media 87 szt.

g)obsadzenie kwietników bylinami  Hosta 4 szt/m²- 26,25m²

h) obsadzenie kwietników bylinami Alchemia molis, Bergenia cordifolia, Dryoperis filiX-mas 9 szt/m²- 58,00m²

i)obsadzenie kwietników bylinami  Ajuga reptans, Pachynsandra terminalis 12 szt/m²- 31,00m²

j)ręczne rozrzucenie kory 0,023ha

k)ręczne rozrzucanie żwiru  2,1m³

 

1.2.  Zakres zamówienia obejmuje również: organizację i zagospodarowanie placu nasadzeń wraz z zapleczem, wykonanie zabezpieczenia terenu prac, uporządkowanie terenu po wykonanych nasadzeniach, 

 

1.2 Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określaną:

- przedmiar robót stanowiący załącznik nr 2  do niniejszego zaproszenia,

- projekt umowy ( załącznik nr 3)

 

Uwaga! :

 

Zaleca się Wykonawcom dokonanie wizji lokalnej w miejscu realizacji zamówienia w celu sprawdzenia  i  dokładnej  weryfikacji  przewidzianego do wykonania  zakresu prac  oraz uzyskania wszelkich dodatkowych i niezbędnych informacji  koniecznych do prawidłowego sporządzenia oferty.

 

Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotu zamówienia można uzyskać w godzinach pracy Urzędu od  7:00 – 15.00  pok. nr. 207, 208  oraz pod numerem tel. (041) 376 54 03 wew. 15 lub 13.

Osoba do kontaktów: Sławomir Woźniak lub Halina Pluta

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

 

 

III. WARUNKI WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

 

1)      O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, posiadający uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym zamówieniem.

2)  Terminy realizacji zamówienia: do dnia 15 października  2014r.

3)      Warunki płatności: Faktura płatna w terminie 60 dni od daty jej złożenia.

4)      Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych

5)      Zamawiający oświadcza i informuje, że niniejsze zapytanie ofertowe ma wyłącznie charakter sondażu rynku pod kątem wyboru najkorzystniejszej oferty pod względem cenowym. Złożenie ewentualnej oferty nie stwarza po stronie oferenta roszczenia względem Zamawiającego o zawarcie umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo wyboru oferty i zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą.

6)      Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w następujących  przypadkach:

- gdy żadna ze złożonych ofert nie będzie odpowiadała warunkom określonym przez Zamawiającego

- gdy kwota najkorzystniejszej oferty będzie przekraczała kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia

- nie została złożona żadna oferta

- wystąpienia  okoliczności powodującej, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego.

 

 

IV . SPOSÓB PRZYGOTOWANIA OFERTY

 

1.  Oferta złożona przez Wykonawcę winna zawierać:

 

a) Wypełniony i podpisany formularz „OFERTY”( załącznik nr 1), - oryginał

b) Kosztorys ofertowy  ( zalecany uproszczony)– oryginał

 

2. Jedynym kryterium   wyboru najkorzystniejszej oferty będzie „cena”. 

 

Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to RYCZAŁT. Cenę należy podać w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku.

Cena oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do właściwego i kompletnego zrealizowania przedmiotu zamówienia w tym również wynikające z obowiązujących przepisów.

W cenie brutto winien się mieścić całkowity koszt kompletnego wykonania zadania stanowiącego przedmiot zamówienia w tym również wszelkie inne koszty towarzyszące wykonaniu w tym m.in.: organizacja, utrzymanie i zabezpieczenie zaplecza i placu budowy, oznakowania robót, zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich,  koszty napraw ewentualnych szkód powstałych w wyniku realizacji robót, koszty segregowania, składowania, unieszkodliwiania odpadów, koszty dostawy energii na potrzeby robót, koszty przeprowadzania wszelkich wymaganych przepisami prób, sprawdzeń i odbiorów, kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji powykonawczej, koszty ewentualnych odszkodowań  oraz koszty ewentualnych dodatkowych nasadzeń po okresie zimowym  wynikających z gwarancji

Wykonawca powinien sporządzić kosztorys ofertowy (uproszczony) na podstawie przedmiaru (załącznik nr 2 ) z podaniem składników cenowych i wskaźników kosztorysowych, jednocześnie uwzględniając wszystkie elementy niezbędne do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia

Ofertę należy sporządzić w języku polskim , w formie pisemnej, na maszynie, komputerze, nieścieralnym atramentem lub długopisem. Oferta winna być podpisana przez osobę/osoby upoważnione.  

 

Wszelkie użyte nazwy handlowe w opisie przedmiotu zamówienia prosimy traktować jako informację uściślającą, zostały użyte wyłącznie w celu przybliżenia potrzeb zamawiającego.

 

 

V.  MIEJSCE ORAZ TERMIN  SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie na  sekretariacie Urzędu Gminy, lub przesłać kurierem, pocztą na adres: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, w terminie do dnia

18.09. 2014r. do godz.15.00 z dopiskiem Oferta na wykonanie  Przebudowa zieleni miejskiej  na Rynku  w m. Pacanów””

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                             Wójt Gminy

                                                                                                                      Wiesław Skop

 

 

 

 

Załączniki:

1. Formularz „OFERTA” – załączniki nr 1

2. Przedmiar robót – załącznik nr 2

3. Projekt umowy – załącznik nr  3

 

 

 

Załączone pliki
2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy.docx2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy (2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy.docx - 15.559 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 08:34:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: formularz ofertowy
2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy_skan_kosztorys.pdf2014_SIWZ_zielen_przedmiar (2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy_skan_kosztorys.pdf - 134.202 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 08:35:42 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: przedmiar
2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy_umowa.docx2014_SIWZ_zielen_umowa (2014_SIWZ_zielen_Formularz_ofertowy_umowa.docx - 100.068 KB)
Data publikacji: 2014-09-12 08:36:32 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: umowa

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 721
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-09-12 08:33:08
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-09-12 08:37:04
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu