Wersja do druku

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:gopspacanow@elend.pl
Strona www:

Numer ID: 387

Data publikacji:
2014-08-27 11:59:35

Przedmiot: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów

Treść przetargu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 283024-2014 z dnia 2014-08-26 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pacanów
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-5 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem...
Termin składania ofert: 2014-09-03


Numer ogłoszenia: 285738 - 2014; data zamieszczenia: 28.08.2014

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 283024 - 2014 data 26.08.2014 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, fax. 0-41 376 59 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-5 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-5 osób 4.Kosmetyczka z wizażem-4 osoby Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • W ogłoszeniu powinno być: Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-6 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-5 osób 4.Kosmetyczka z wizażem-3 osoby Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4.
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.09.2014 godzina 10:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

Pacanów: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów
Numer ogłoszenia: 283024 - 2014; data zamieszczenia: 26.08.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pacanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami. 1.Kurs koparko-ładowarki-5 osoby 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-5 osób 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-5 osób 4.Kosmetyczka z wizażem-4 osoby Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.51.00.00-0, 80.53.00.00-0, 80.57.00.00-0.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 05.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: -oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. -Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć; wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: -2 szkolenia grupowe operator koparko-ładowarki, -2 szkolenia grupowe związane z gastronomią, -2 szkolenia grupowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B lub 1 szkolenie grupowe Przedstawiciel handlowy oraz 1 szkolenie Prawo jazdy kat. B -2 szkolenia grupowe kosmetyczne, Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 3 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 60 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykazu narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 1.Operator koparko-ładowarki Koparko-ładowarka (należy podać typ i markę) 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-Pracownia gastronomiczna w pełni umeblowana w szafki ze stali nierdzewnej i wyposażona m.in. w: umywalki wraz ze stołami roboczymi, lodówkę, chłodziarko-zamrażarkę, piec konwekcyjno - parowy, frytkownicę, kuchnie elektryczną, kuchnię elektryczną z piekarnikiem, kontakt grill podwójny, zmywarkę, gofrownicę, szatkownicę, krajalnicę, mikser, wyciskarkę do soku, kruszarkę do lodu, ekspres do kawy, młynek do kawy, maszynkę do mielenia, podgrzewacz do talerzy, mikrofalówkę, garnki nierdzewne różnej wielkości, sztućce, serwisy obiadowe i kawowe, blachy do pieczenia, durszlaki, sitka, misy, tace, obrusy, skirtingi, serwety itp. 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (należy podać typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). 4.Kosmetyczka z wizażem-Taborety kosmetyczne, Leżanki kosmetyczne, Fotele kosmetyczne, Urządzenie do masażu stóp, Kosmetyki do zabiegów na ciało i środki do sterylizacji oraz dezynfekcji (komplet) (m.in.: gąbki, waciki, pincety, parafiny, paski do depilacji, henny oraz o różnym działaniu: kremy, mleczka, toniki, balsamy, peeling, żele, oliwki, płatki pod oczy, maseczki, serum, żele do ultradźwięków itp.), Kosmetyki do nauki wizażu (cienie do powiek, błyszczyki do ust, kredki do ust i oczu, pomadki, korektory, fluidy, pudry, róże, maskary, eyelinery, sztuczne rzęsy - zestaw), Profesjonalny zestaw pędzli do nauki malowania (komplet) Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, który został określony w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; jedna sala dydaktyczna dla minimum 6 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński) .

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1.Operator koparko-ładowarki-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach Operator koparko-ładowarki Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie min. wyższe. Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 2.Kucharz z organizacją przyjęć okolicznościowych-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach gastronomicznych Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie min. wyższe. Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 3.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-Minimum 1 osoba posiadająca wykształcenie minimum wyższe oraz doświadczenie w prowadzeniu szkoleń Przedstawiciel handlowy. Wymieniona osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Minimum - 1 instruktor posiadający uprawnienia do nauki jazdy na prawo jazdy kat. B Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 4.Kosmetyczka z wizażem-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach kosmetycznych Minimum jedna osoba musi posiadać wykształcenie min. wyższe. Minimum jedna osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej Wykonawca może wykazać się tą samą osobą tylko do jednego szkolenia

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 40 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4 SIWZ 2)Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie - 30
 • 3 - certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.pacanow.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.09.2014 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączone pliki
2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia.zip2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia (2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia.zip - 1406.358 KB)
Data publikacji: 2014-08-27 14:22:15 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_SIWZ_zalaczniki_szkolenia
2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1.doc2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1 (2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1.doc - 322.048 KB)
Data publikacji: 2014-08-28 08:45:41 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_Informacja_dla_wykonawcow_nr_1

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1345
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2014-08-27 11:59:35
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2014-08-27 11:59:41
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu