Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 363

Data publikacji:
2014-01-20 11:50:47

Przedmiot: ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
„Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów w 2014r.”Treść przetargu:

Pacanów, dnia 14.01.2014r r.
Znak: IGPM.6232.1.2013


ZAMÓWIENIE PUBLICZNE
?Odbieranie
i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w Gminie Pacanów w 2014r.?
1.    NAZWA  I  ADRES  ZAMAWIAJĄCEGO:
Gmina Pacanów
28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15,  województwo świętokrzyskie
tel.  41 376 54 03, faks 41 376 59 80,  e-mail : ug@pacanow.pl

2.    TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:
Postępowanie o zamówienie publiczne o wartości do 14000 euro ? art. 4, pkt 8 Ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami).

3.    OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie  stałych  odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  w miejsc. Słupia Gmina Pacanów oraz  przeterminowanych leków gromadzonych w specjalnych pojemnikach w dwóch aptekach   w miejscowości Pacanów od 01.02.2014 do 31.12.2014r:
a)   meble i inne odpady wielkogabarytowe
b)   przeterminowane leki- gromadzonych w specjalnych pojemnikach w dwóch aptekach   w miejscowości       
       Pacanów
c)    zużyte opony
d)    odpady biodegradowalne
e)    odpady budowlane i rozbiórkowe ( z drobnych prac budowlanych nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia)
f)    popiół.
   Odpady będą gromadzone w następujących urządzeniach:
    - Pojemniki o poj. 60 l lub ich wielokrotności,
    - Pojemniki zapewni Wykonawca.

Częstotliwość odbioru odpadów z PSZOK będzie ustalana  z Zamawiającym  i wynikać będzie  z rzeczywistych  potrzeb jednak nie rzadziej niż raz  na kwartał.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia zawiera załączony projekt umowy.

4.    WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
a)O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy posiadający odpowiednie uprawnienia, pozwalające na realizację przedmiotu zamówienia.
b) W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w  ustawie z dnia 14 grudnia 2012r  r. o odpadach (Dz. U. z 2013r poz. 21). W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia.
c) Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów  uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca, po oddaniu do użytku instalacji Zakładu Gospodarki     Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Rzędowie (regionalnej instalacji), Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do dostarczania do niej odpadów.
d) Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych.
e) Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach
f) Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych.
g)  Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.:
-Kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
-Wykonawca będzie dostarczał  zamawiającemu  informację o ilości zebranych odpadów:
       w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór,

5.    MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Ofertę należy złożyć:
a)    w formie pisemnej wg załączonego formularza, w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pok. nr 101, i/lub
b)    elektronicznej (temat: PSZOK- Obsługa 2014) wg załączonego formularza  na adres e-mail: odpady@pacanow.pl,
nie później niż do dnia 24.01.2014r.

6.    WYBÓR OFERENTA I ZAWARCIE UMOWY:
a)    Za najkorzystniejszą ofertę uważa się ofertę z najniższą ceną brutto przyjętą w oparciu o czynniki cenotwórcze przedstawione w ofercie.
b)    Wybrany przez Zamawiającego Wykonawca zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem ostatecznego uzgodnienia warunków umowy i podpisania umowy.

7.    WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI:
a)    Wiesław Skop ? Wójt Gminy Pacanów, tel. 41 3765403 wew.12
b)    Halina Pluta ?  Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego, tel. 41 376-54-03 wew.13,
c)    Liliana Pogorzelska  ? podinspektor ds. gospodarki wodnej i gospodarki odpadami, tel. 41 3765403 wew.15

Informacje można uzyskać w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pacanowie: poniedziałek-piątek w godz:  7:00?15:00.


      Zatwierdzam       


...................................................................................
(podpis i pieczęć kierownika zamawiającego)

Załączone pliki
2014_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_formularz_ofertowy.docxFormularz ofertowy (2014_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_formularz_ofertowy.docx - 17.529 KB)
Data publikacji: 2014-01-20 11:54:39 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: do zamówienia publiczne na zbiórke odpadów z PSZOK
2014_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_umowa.docxUmowa (2014_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_umowa.docx - 27.942 KB)
Data publikacji: 2014-01-20 11:56:11 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Umowa do zamówienia publicznego na zbiórkę odpadów z PSZOK

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 851
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2014-01-20 11:50:47
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2014-01-20 11:56:23
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu