Wersja do druku

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:gopspacanow@elend.pl
Strona www:

Numer ID: 361

Data publikacji:
2013-12-24 11:07:32

Przedmiot: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2014

Treść przetargu:

Pacanów: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2014
Numer ogłoszenia: 280751 - 2013; data zamieszczenia: 24.12.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: USŁUGA PROWADZENIA DOŻYWIANIA DZIECI W SZKOŁACH NA TERENIE GMINY PACANÓW W ROKU 2014.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków uczniom wytypowanym przez GOPS w czterech placówkach na terenie gminy, w dni nauki szkolnej w godzinach od 10:00 do 13:00, ustalonych szczegółowo z dyrektorami poszczególnych szkół. Posiłki powinny być przygotowane zgodnie z zasadami racjonalnego żywienia, sporządzone z pełnowartościowych produktów i urozmaicone. Posiłek gorący dla dzieci w wieku 6 - 16 lat o wartości energetycznej nie mniejszej niż 700 kcal. Przygotowanie posiłków możliwe przy wykorzystaniu kuchni o powierzchni 75m² w Szkole Podstawowej w Pacanowie po jej wydzierżawieni od właściciela obiektu według stawki minimum 5zł za m² + VAT. W pozostałych szkołach dowóz posiłków z obiektu Wykonawcy i przy użyciu urządzeń Wykonawcy..

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

·         Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających

·         Zamawiający przewiduje wykonania zamówień uzupełniających do 50% zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 4.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 10.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Nie jest wymagane.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·        III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    o Oświadczenie o posiadaniu wpisu do właściwego rejestru na podstawie ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. bezpieczeństwie żywności i żywienia tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.).

·        III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć: wykaz wykonanych a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Wykonawca potwierdzi spełnianie niniejszego warunku udziału w postępowaniu dla każdego zadania oddzielnie, jeżeli wykaże, że w tym okresie wykonał co najmniej 2 usługi polegające na dostarczaniu w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy posiłków o wartości co najmniej: dla zadania I 36000 zł brutto, dla zadania II 70000 zł brutto, dla zadania III 14000 zł brutto, dla zadania IV 14000 zł brutto. Do wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi zostały wykonane w sposób należyty W wykazie należy podać wartość przedmiotu, rodzaj usługi, datę wykonania, odbiorcę oraz załączenie dokumentu potwierdzającego, że usługa ta została wykonana należycie. Tą samą usługą nie można wykazać się do więcej niż jednego zadania

·        III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie dysponowania narzędziami należy złożyć wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; W celu potwierdzenia spełnienia opisanego warunku należy w formie opisowej wskazać; - adres lokalu gastronomicznego do którego wykonawca posiada prawo dysponowania. Lokal musi posiadać ważną decyzją Powiatowego Inspektora Sanitarnego o spełnieniu wymogu ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (tekst jednolity: Dz.U. 2010 nr 136 poz. 914 z póź. zm. (nie dotyczy zadania nr 1 w przypadku podjęcia przygotowania posiłków w kuchni Szkoły Podstawowej w Pacanowie) - Dysponowanie specjalistycznym pojazdem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Pojazd musi posiadać ważna decyzję Powiatowego Inspektora Sanitarnego, należy określić markę samochodu i nr rejestracyjny (nie dotyczy zadania nr 1 w przypadku korzystania z kuchni w SP. w Pacanowie ).

·        III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Na potwierdzenie należy złożyć opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę ubezpieczenia nie mniejszą niż: dla zadania I 36000 zł. dla zadania II 70000 zł dla zadania III 14000 zł dla zadania IV 14000 zł Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie wartość tą należy sumować Uwaga! Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. W przypadku wykazania się doświadczeniem i wiedzą innego podmiotu wykonawca jest zobowiązany udowodnić, że wykonawca ten będzie uczestniczył w realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli wykonawca przedstawia kserokopię dokumentów odnoszących się do tych podmiotów to za zgodność z oryginałem potwierdza wykonawca lub ten podmiot.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

  • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
  • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
  • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

  • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zgodnie z zapisami określonymi w SIWZ

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: : http://www.bip.gminy.com.pl/pacanow/
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 pok. 1 lub 5 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.12.2013 godzina 10:15, miejsce: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pacanowie ul. Rynek 15 28-133 Pacanów.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: - Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Pacanowie w roku 2014.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania nr 1 obejmuje przygotowanie i wydanie posiłków w ilości około 50 sztuk dziennie, w każdym dniu nauki w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień w 2013 roku - łącznie ok. 9000 posiłków, z możliwością wykorzystania do przygotowania posiłków pomieszczeń kuchni i urządzeń kuchennych Szkoły Podstawowej w Pacanowie poprzez wydzierżawienie za odpłatnością. Przygotowanie posiłków możliwe przy wykorzystaniu kuchni o powierzchni 75m² w Szkole Podstawowej w Pacanowie po jej wydzierżawieni od właściciela obiektu według stawki minimalnej 5zł za m² + VAT. Natomiast do wydawania posiłków z wykorzystaniem pomieszczeń kuchni i urządzeń kuchennych bezpłatnie z wyjątkiem mediów (gaz, energia elektryczna, woda). Do podawania posiłków Wykonawca może wykorzystywać bezpłatnie naczynia kuchenne, talerze i sztućce, które po spożyciu posiłku umyje, wyparzy, a resztki żywności z utylizuje na własny koszt. Posiłek jednodaniowy: zupa z wkładką i pieczywo - nie mniej niż 15 dag na jedną osobę oraz przemiennie drugie danie dwa razy w tygodniu mięsne lub bezmięsne odpowiednio do tej grupy wiekowej z zachowaniem walorów smakowych..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: - Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ratajach Słupskich w roku 2014.

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania nr 2 obejmuje przygotowanie i wydanie posiłków w ilości około 100 sztuk dziennie, w każdym dniu nauki, w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad, grudzień 2014 roku - łącznie ok. 18000 posiłków, z wykorzystaniem do wydawania niezbędnych pomieszczeń kuchni i urządzeń kuchennych Szkoły Podstawowej, bezpłatnie, z wyjątkiem mediów (gaz, energia elektryczna, woda, nieczystości). Do podawania posiłków Wykonawca może wykorzystywać bezpłatnie naczynia kuchenne, talerze i sztućce, które po spożyciu posiłku umyje, wyparzy, a resztki żywności z utylizuje na własny koszt. Posiłek jednodaniowy: zupa z wkładką i pieczywo - nie mniej niż 15 dag na jedną osobę oraz przemiennie drugie danie dwa razy w tygodniu mięsne lub bezmięsne odpowiednio do tej grupy wiekowej z zachowaniem walorów smakowych..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy społecznej w Szkole Podstawowej w Wójczy, w roku 2014..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania nr 3 obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków około 20 sztuk dziennie, w naczyniach jednorazowych, w każdym dniu nauki, w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec, wrzesień, październik, listopad i grudzień w 2014 roku - łącznie ok. 3600 posiłków z wykorzystaniem do wydawania pomieszczeń i urządzeń Szkoły Podstawowej. Posiłek jednodaniowy: zupa z wkładką i pieczywo - nie mniej niż 15 dag na jedną osobę oraz przemiennie drugie danie dwa razy w tygodniu mięsne lub bezmięsne odpowiednio do tej grupy wiekowej z zachowaniem walorów smakowych. Posiłki podawane w naczyniach jednorazowych. Naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dział III ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm.). Po spożyciu posiłków, Wykonawca na własny koszt usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz z utylizuje wszelkie odpadki żywnościowe..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Przygotowanie, dowóz i wydawanie gotowanych posiłków, dzieciom wytypowanym przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szkole Podstawowej w Oblekoniu, w roku 2014..

·        1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Zakres zadania nr 4 obejmuje przygotowanie i wydawanie posiłków około 20 sztuk dziennie, w naczyniach jednorazowych, w każdym dniu nauki, w miesiącach styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, październik, listopad i grudzień w 2014 roku - łącznie ok. 3600 posiłki z wykorzystaniem do wydawania pomieszczeń i urządzeń Szkoły Podstawowej. Posiłek jednodaniowy: zupa z wkładką i pieczywo - nie mniej niż 15 dag na jedną osobę oraz przemiennie drugie danie dwa razy w tygodniu mięsne lub bezmięsne odpowiednio do tej grupy wiekowej z zachowaniem walorów smakowych. Posiłki podawane w naczyniach jednorazowych. Naczynia jednorazowego użytku winny spełniać wymagania ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia - Dział III ustawy (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 136, poz. 914 z póź. zm). Po spożyciu posiłków, Wykonawca na własny koszt usunie z terenu szkoły zużyte naczynia jednorazowego użytku oraz z utylizuje wszelkie odpadki żywnościowe..

·        2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

·         3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w miesiącach: 10.

·        4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

 

Załączone pliki
2014_SIWZ_dozywianie.doc2014_SIWZ_dozywianie (2014_SIWZ_dozywianie.doc - 210.432 KB)
Data publikacji: 2013-12-24 11:08:35 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2014_SIWZ_dozywianie

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1485
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-12-24 11:07:32
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-12-24 11:08:47
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu