Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 357

Data publikacji:
2013-11-28 07:18:43

Przedmiot: Zapytanie ofertowe na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz
realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”

Treść przetargu:
Pacanów, dnia 27.11.2013 r. DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW ZAPYTANIE OFERTOWE Gmina Pacanów, zaprasza do złożenia oferty na zakup pomocy dydaktycznych na rzecz realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans” realizowanego na podstawie zawartej umowy o dofinansowanie projektu nr UDA-POKL.09.01.02-26-102/12-01 z dnia 03.08.2012 r.. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1. „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”, Poddziałanie 9.1.2. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”. I . Nazwa oraz adres Zamawiającego: Gmina Pacanów, 28-133 Pacanów, ul. Rynek 15, województwo świętokrzyskie, tel. 41 376 54 03, fax. 41 376 59 80, Adres e-mail: ug@pacanow.pl Adres strony internetowej: www.pacanow.pl II. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe prowadzone jest na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) - postępowanie poniżej 14 000 euro, zgodnie z zasadą efektywnego zarządzania finansami wg Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa na miejsce wskazane przez Zamawiającego pomocy dydaktycznych na potrzeby realizacji projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans”. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego zapytania. IV. Termin i miejsce wykonania zamówienia: 1. Rozpoczęcie realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy. 2. Zakończenie realizacji zamówienia: do dnia 30.03.2014 roku. 3. Miejsce dostawy: Gimnazjum Nr 2 w Ratajach Słupskich. V. Opis sposobu przygotowania oferty: • Ofertę należy złożyć na formularzu ofertowym wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. • Ofertę należy sporządzić w języku polskim w formie pisemnej w sposób czytelny. Oferta winna zawierać nazwę i dane Wykonawcy (adres, numery kontaktowe tel., fax, e-mail) oraz być podpisana przez osobę upoważnioną z ramienia Wykonawcy. • Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. • Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Wykonawca zobowiązany jest wycenić wszystkie pozycje dotyczące danej części zamówienia oraz podać sumaryczną wartość dla całej części zamówienia. Brak wyceny którejkolwiek pozycji w części zamówienia na którą Wykonawca składa ofertę skutkować będzie odrzuceniem oferty, jako niespełniającej wymogów niniejszego postępowania. • Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. • Cena brutto winna uwzględniać podatek VAT według stawki obowiązującej na dzień składania ofert. • Nie dopuszcza się cen wariantowych. • Proponowana cena winna obejmować wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca przy realizacji zamówienia, w tym również koszty transportu. • Cena będzie niezmienna przez cały okres realizacji zamówienia. VI. Kryterium wyboru oferty: Przy wyborze Wykonawcy niniejszego zamówienia, Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny za jaką wykonane zostanie zamówienie: cena – 100% odrębnie dla każdej części zamówienia. Oferta z najniższą ceną w danej części zamówienia zostanie uznana jako najkorzystniejsza. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Jeżeli Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych. VII. Termin i miejsce złożenia oferty: 1. Ofertę należy składać w terminie do dnia 04.12.2013 r. do godz. 10.00 2. Ofertę należy: - składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów pokój nr 101, I piętro, w godz. od 7.00-15.00, lub - przesłać pocztą/ kurierem na adres: Urząd Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów, lub - przesłać e-mailem na adres ewa.satora@pacanow.eu. ( w postaci skanu podpisanego formularza ofertowego) - czytelnym faksem na nr 41 376 59 80 W przypadku składania ofert w formie elektronicznej oraz faksem Wykonawca zobowiązany jest do przesłania lub dostarczenia oryginału złożonego formularza ofertowego na adres Zamawiającego na jego żądanie. Koperta powinna być zaadresowana na adres Zamawiającego oraz oznakowana napisem: „Oferta na zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu pod nazwą: „Szkoła równych szans” O zachowaniu powyższego terminu decyduje data wpływu do siedziby Zamawiającego, Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane. VIII. Pozostałe informacje: 1. Sposób i termin zapłaty: 14 dni od daty wystawienia faktury, przelewem na konto Wykonawcy. 2. Wykonawca ponosi odpowiednio za braki i wady przedmiotu umowy powstałe w czasie transportu. 3. Z Wykonawcą, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza Zamawiający zawrze umowę, której wzór stanowi załącznik nr 3: 4. Osoby do kontaktu: • Ewelina Kuźnia tel. 41/376 52 04, e-mail: ewel203@wp.pl • Ewa Satora, tel. 41/3765482 w. 22, e-mail: ewa.satora@pacanow.eu 5. Zamawiający zastrzega sobie możliwość unieważnienia postępowania w każdym terminie w przypadku gdy realizacja zamówienia nie będzie leżeć w interesie zamawiającego . 6. Załączniki do niniejszej oferty: • Załącznik nr 1 – Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia, • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy, • Załącznik nr 3 – Wzór umowy.

Załączone pliki
2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_1.doc2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS (2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_1.doc - 229.376 KB)
Data publikacji: 2013-11-28 07:22:33 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: opis przedmiotu zamówienia
2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_2.doc.docx2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS (2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_2.doc.docx - 111.409 KB)
Data publikacji: 2013-11-28 07:23:02 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Formularz ofertowy
2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_3.doc.docx2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS (2013_ZO_pomoce_dydaktyczne_SRS_zal_3.doc.docx - 168.107 KB)
Data publikacji: 2013-11-28 07:23:20 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór umowy

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 2033
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-11-28 07:18:43
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-11-28 07:23:31
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu