Wersja do druku

Zamawiający:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Adres:
ul. Radziwiłłówka 2
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41 376 54 03 wew. 19 i wew. 31, fax. 41 376 59 80
E-mail:gopspacanow@elend.pl
Strona www:

Numer ID: 349

Data publikacji:
2013-09-09 13:17:11

Przedmiot: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

Treść przetargu:

Ogłoszenie powiązane:

Ogłoszenie nr 363988-2013 z dnia 2013-09-09 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Pacanów
Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1)przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2)spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3)Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2...
Termin składania ofert: 2013-09-17


Numer ogłoszenia: 367050 - 2013; data zamieszczenia: 10.09.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu.

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 363988 - 2013 data 09.09.2013 r.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, fax. 0-41 376 59 80.

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.4.
 • W ogłoszeniu jest: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1)przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2)spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3)Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2 osoby, 4)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 5 osoby..
 • W ogłoszeniu powinno być: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń/ warsztatów zwanych dalej szkoleniami wyszczególnionych w dwóch poniższych zadaniach. Zadanie I Warsztaty : 1) Trening umiejętności i kompetencji społecznych z warsztatem praktycznych umiejętności życiowych (1gr x 19 osób x 24h) 2) Organizacja treningu pracy z elementami ekonomi społecznej (1gr x 19 osób x 24h). Zadanie II: Szkolenia 1) przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2) spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3) Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2 osoby, 4) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 5 osoby..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: II.1.7.
 • W ogłoszeniu jest: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
 • W ogłoszeniu powinno być: Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.1).
 • W ogłoszeniu jest: WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.
 • W ogłoszeniu powinno być: WADIUM Informacja na temat wadium: Wadium dla zadania II w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III. 3.1).
 • W ogłoszeniu jest: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy złożyć: -oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. -Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B.
 • W ogłoszeniu powinno być: Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy złożyć:-oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. -Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B dla zadania 2.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.2).
 • W ogłoszeniu jest: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy złożyć; wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: -2 szkolenia grupowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B -2 szkolenia grupowe Spawacz metodą MAG -2 szkolenia grupowe komputerowe związane z programem Autocad -2 szkolenia grupowe w zakresie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 4 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 60 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
 • W ogłoszeniu powinno być: Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy złożyć; wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże odpowiednio do zadania o które składa ofertę, że wykonał minimum: Dla zadania I -2 warsztaty z psychologiem -2 warsztaty z doradcą zawodowym Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 15 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 10 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty Dla zadania II -2 szkolenia grupowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B, -2 szkolenia grupowe Spawacz metodą MAG, -2 szkolenia grupowe komputerowe związane z programem Autocad, -2 szkolenia grupowe w zakresie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie, Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 4 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 50 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.3).
 • W ogłoszeniu jest: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 1.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (należy podać typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). 2.Spawanie metodą MAG-Budynek spawalni powinien znajdować się w miejscowości wymienionych jako miejscu szkoleń. Budynek spawalniczy powinien być wyposażony w minimum 5 stanowisk spawalniczych do metody MAG, pomieszczenie socjalne, szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe dla 5 osób. Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin. Rodzaje spawarek: dwa różne rodzaje spawarek przystosowane do spawania metodą MAG, stół ślusarski wyposażony w imadła, ostrzałka do elektrod, przecinarka tarczowa, szlifierka tarczowa, szlifierka kątowa, palniki gazowe do cięcia materiału na próbki spawalnicze, przyłbice samo ściemniające, maski spawalnicze 3.Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad-Pracownia komputerowa wyposażona w 4 stanowiska z dostępem do Internetu oraz program Autocad 4.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie-Taczki -1 szt., Drabina - 1 szt., Młot Pneumatyczny - 1 szt., Betoniarka - 1 szt., Rusztowanie typ warszawski - 1 kpl. Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, który został określony w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; jedna sala dydaktyczna dla minimum 10 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński).
 • W ogłoszeniu powinno być: Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; w wykazie poza informacją o podstawie dysponowana, należy podać: Zadanie I Należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, które zostały określone w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe poza wymaganymi pracowniami to; 2 sale dydaktyczne, każda z sal dla minimum 20 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński) Zadanie II 1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B 2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (należy podać typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). 2 Spawanie metodą MAG Budynek spawalni powinien znajdować się w miejscowości wymienionych jako miejscu szkoleń. Budynek spawalniczy powinien być wyposażony w minimum 5 stanowisk spawalniczych do metody MAG, pomieszczenie socjalne, szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe dla 5 osób. Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin. Rodzaje spawarek: dwa różne rodzaje spawarek przystosowane do spawania metodą MAG, stół ślusarski wyposażony w imadła, ostrzałka do elektrod, przecinarka tarczowa, szlifierka tarczowa, szlifierka kątowa, palniki gazowe do cięcia materiału na próbki spawalnicze, przyłbice samo ściemniające, maski spawalnicze 3 Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad Pracownia komputerowa wyposażona w 4 stanowiska z dostępem do Internetu oraz program Autocad 4 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Taczki -1 szt., Drabina - 1 szt., Młot Pneumatyczny - 1 szt., Betoniarka - 1 szt., Rusztowanie typ warszawski - 1kpl. Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, który został określony w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; jedna sala dydaktyczna dla minimum 10 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński) ..
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.4.
 • W ogłoszeniu jest: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B oraz z przygotowaniem pedagogicznym. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 2.Spawacz metodą MAG-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze spawaniem metodą MAG Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać wykształcenie wyższe Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 3.Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad-Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń informatycznych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 4.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie-Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kierunkach budowlanych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej.
 • W ogłoszeniu powinno być: Osoby zdolne do wykonania zamówienia Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; Wymagania minimalne kadry dydaktycznej Zadanie I 1 Trening umiejętności i kompetencji społecznych z warsztatem praktycznych umiejętności życiowych minimum 2 osoby, wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia, co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe psychologa, psychoterapeuty, najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji działań w zakresie świadczenia usług grupowych warsztatów w zakresie doradztwa psychologicznego, psychoterapeutycznego 2 Organizacja treningu pracy z elementami ekonomi społecznej minimum 2 osoby, wykształcenie wyższe kierunkowe psychologia lub doradcy zawodowego, co najmniej 4 letnie doświadczenie zawodowe, najmniej 2 lata doświadczenia w realizacji działań w zakresie świadczenia usług grupowych warsztatów w zakresie doradztwa zawodowego Zadanie II 1 Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B oraz z przygotowaniem pedagogicznym. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 2 Spawacz metodą MAG Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze spawaniem metodą MAG Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać wykształcenie wyższe Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 3 Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń informatycznych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 4 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kierunkach budowlanych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: III.3.5).
 • W ogłoszeniu jest: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 40 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości.
 • W ogłoszeniu powinno być: Sytuacja ekonomiczna i finansowa Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Na potwierdzenie należy przedłożyć: Dla zadania II Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 40 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości. Jeżeli wykonawca, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów wymaga się przedłożenia informacji, o której mowa w pkt. 7.2.4 dotyczącej tych podmiotów.
 • Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst: IV.4.4).
 • W ogłoszeniu jest: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 17.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie..
 • W ogłoszeniu powinno być: Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 18.09.2013 godzina 09:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pacanowie.

 

Pacanów: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów
Numer ogłoszenia: 363988 - 2013; data zamieszczenia: 09.09.2013


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej , Radziwiłłówka 2, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 0-41 376 54 03, faks 0-41 376 59 80.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.pacanow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi szkoleniowe w ramach realizacji Projektu pn. Czas na Aktywność w Gminie Pacanów.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje zorganizowanie następujących szkoleń: 1)przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B - 10 osób, 2)spawacz metodą MAG - 4 osoby, 3)Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad - 2 osoby, 4)Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - 5 osoby.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje wykonanie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy do 50% zamówienia podstawowego

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 80.50.00.00-9, 80.53.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Wadium w wysokości 1 500 zł (tysiąc pięćset złotych) należy wnieść przed upływem terminu składania ofert

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć: -oświadczenie, że wykonawca posiada aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urząd Pracy. -Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia na prowadzenie zajęć nauki na prawo jazdy kat. B
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy złożyć; wykaz wykonanych głównych usług w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane należycie. Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał minimum: -2 szkolenia grupowe Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B -2 szkolenia grupowe Spawacz metodą MAG -2 szkolenia grupowe komputerowe związane z programem Autocad -2 szkolenia grupowe w zakresie Technolog robót wykończeniowych w budownictwie Każde ze szkoleń powinno być zorganizowane dla minimum 4 osób. Wymagana sumaryczna wartość wszystkich wykazanych szkoleń i warsztatów: minimum 60 000,00 złotych. Do każdej pozycji wykazu należy załączyć dowody określające, czy usługi te zostały wykonane w sposób należyty
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć: wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usługi w celu realizacji zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami; 1.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-2 pojazdy do szkolenia w zakresie prawa jazdy kat. B (należy podać typ, marka samochodu i nr rejestracyjny). 2.Spawanie metodą MAG-Budynek spawalni powinien znajdować się w miejscowości wymienionych jako miejscu szkoleń. Budynek spawalniczy powinien być wyposażony w minimum 5 stanowisk spawalniczych do metody MAG, pomieszczenie socjalne, szatnię wyposażoną w szafki ubraniowe dla 5 osób. Stanowiska spawalnicze wyposażone w stoły spawalnicze z wyciągami spalin. Rodzaje spawarek: dwa różne rodzaje spawarek przystosowane do spawania metodą MAG, stół ślusarski wyposażony w imadła, ostrzałka do elektrod, przecinarka tarczowa, szlifierka tarczowa, szlifierka kątowa, palniki gazowe do cięcia materiału na próbki spawalnicze, przyłbice samo ściemniające, maski spawalnicze 3.Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad-Pracownia komputerowa wyposażona w 4 stanowiska z dostępem do Internetu oraz program Autocad 4.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie-Taczki -1 szt., Drabina - 1 szt., Młot Pneumatyczny - 1 szt., Betoniarka - 1 szt., Rusztowanie typ warszawski - 1 kpl. Dodatkowo należy wskazać informację o dysponowaniu salami do prowadzenia zajęć, który został określony w opisie przedmiotu zamówienia i warunkach ogólnych w oparciu o te zasady wykonawca zobowiązany jest przedstawić w formie wykazu następujące informacje: adres lokalu ze wskazaniem prawa do jego dysponowania, wskazanie ilości sal do zajęć z ilością miejsc, ilość pomieszczeń socjalnych oraz ilość WC. (minimalne wymagania lokalowe to; jedna sala dydaktyczna dla minimum 10 osób, jedno pomieszczenie gospodarcze i dwa sanitariaty WC; męski, żeński)
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i doświadczenia oraz informacji o podstawie do dysponowania tymi osobami - Potwierdzeniem spełniania warunku będzie przedstawienie wykazu zawierającego nie mniej niż; 1.Przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kursach przedstawiciel handlowy z prawem jazdy kat. B oraz z przygotowaniem pedagogicznym. Wskazane osoby muszą posiadać uprawnienia do szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii B. Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 2.Spawacz metodą MAG-Minimum 2 osoby z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń związanych ze spawaniem metodą MAG Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać wykształcenie wyższe Minimum jedna z wymienionych osób musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 3.Przygotowanie do pracy z programem komputerowym do projektowania Autocad-Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń informatycznych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe informatyczne Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej 4.Technolog robót wykończeniowych w budownictwie-Minimum 1 osoba z doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń na kierunkach budowlanych Wskazana osoba musi posiadać wykształcenie wyższe Wskazana osoba musi posiadać przygotowanie pedagogiczne Doświadczenie zawodowe każdej z wymaganych osób - co najmniej 2 zakończone szkolenia z tematyki wskazanej
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Na potwierdzenie należy przedłożyć: Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolności kredytowej Wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca musi posiadać nie mniej niż - 40 000,00 PLN własnych środków lub zdolność kredytową w tej samej wysokości

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

 • informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
 • inne dokumenty dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej:
  Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda od wykonawcy jeżeli korzysta on z zasobów podmiotu trzeciego: 1) w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4 ustawy - dokumentów, o których mowa w pkt. 7.2.4 SIWZ; 2) Ponadto należy przedłożyć dokumenty; a)zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, b)sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, c)charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem, d)zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Oferta cenowa zgodna z załączonym drukiem Oferty cenowej - załącznik 2 do SIWZ. Do oferty należy dołączyć programy szkoleń opracowane zgodnie z założeniami załącznika nr 1 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 60
 • 2 - doświadczenie - 30
 • 3 - certyfikat w zakresie jakości usług szkoleniowych - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Załączone pliki
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_2_formularz_ofertowy.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_2_formularz_ofertowy.docx - 186.108 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:24:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Formularz ofertowy
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_3_osw_22_24.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_3_osw_22_24.docx - 182.088 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:08 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: wzór oświadczenia
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_5_wykaz_narzedzi.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_5_wykaz_narzedzi.docx - 13.575 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:30 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz narzędzi
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_6_wykaz_osob.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_6_wykaz_osob.docx - 183.591 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:25:49 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz osób
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_7_wykaz_uslug.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_7_wykaz_uslug.docx - 183.257 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:26:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz usług
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_8_wykaz_do_punktacji.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_8_wykaz_do_punktacji.docx - 183.107 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:26:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wykaz punktacji
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ.docx - 230.37 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:34:27 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: SIWZ
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_umowa.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_umowa.docx - 189.704 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:36:24 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_9_grupa_kapitałowa.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_9_grupa_kapitałowa.docx - 188.295 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:37:26 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Oświadczenie - grupa kapitałowa
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_PRAWIDLOWY.docx2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_prawidlowy (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_zal_1_opis_przedmiotu_zamowienia_PRAWIDLOWY.docx - 31.107 KB)
Data publikacji: 2013-09-09 13:39:07 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: opis przedmiotu zamówienia
2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony.doc2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony (2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony.doc - 646.656 KB)
Data publikacji: 2013-09-10 14:37:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 2013_SIWZ_Projekt_czas_na_aktywnosc_SIWZ_poprawiony

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1521
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-09-09 13:17:11
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-09-09 13:39:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu