Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 347

Data publikacji:
2013-09-06 14:24:58

Przedmiot: Pacanów: I i II etap odnowy centrum Pacanowa

Treść przetargu:

Gmina Pacanów

ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów

tel. (41) 376 54 03

o g ł a s z a

przetarg nieograniczony

na:

Pacanów: I i II etap odnowy centrum Pacanowa

Numer ogłoszenia: 362740 - 2013; data zamieszczenia: 06.09.2013

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.

Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.pacanow.pl/

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: I i II etap odnowy centrum Pacanowa.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Wspólny słownik zamówień publicznych CPV: 45 233 140-2- roboty drogowe 45 233 260-9 - roboty budowlane w zakresie dróg pieszych 45 233 290-8 - instalowanie znaków drogowych 45 100 000 8 - przygowanie terenu pod budowę 2. Postanowienia ogólne: Przedmiotem zamówienia jest I i II etap odnowy centrum Pacanowa w zakresie obejmującym : remont ul. Mlecznej w Pacanowie oraz remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie . 2.1 Zakres zamówienia remont ul. Mlecznej w Pacanowie obejmuje: a) roboty przygotowawcze - odtworzenie trasy i punktów wysokościowych 0,34 km - regulację pionową studzienek i zasuw : wodociągowych 18 szt., gazowych 6 szt., kanalizacyjnych 11szt i 1 szt. telekomunikacyjnych - rozbiórkę elementów dróg: obudowa studni , obrzeża betonowe w ilości 275mb , krawężniki betonowe w ilości 555mb , nawierzchnia bitumiczna grubości 15 cm w ilości 598 m² , chodniki z płytek betonowych w ilości 230m² b) roboty ziemne - wykopy pod nawierzchnię jezdni , chodników, zjazdów w ilości 222,3 m³ c) wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczenie podłoża gruntowego w ilości 216,5 m² - warstwa mrozochronna z pospółki grubości 20 cm w ilości 216,5m² - z kruszywa łamanego chodników grubości 15cm w ilości 479,9m², jezdni grubości 20cm w ilości 185,6m², zjazdów grubości 25cm w ilości 285,4m² - skropienie kruszywowych warstw konstrukcyjnych w ilości 218,1m² - oczyszczenie nawierzchni bitumicznych w ilości 3359,6m² - skropienie bitumicznych warstw konstrukcyjnych w ilości 3359,6m² - wyrównanie podbudowy jezdni mieszankami mineralno-bitumicznymi, grubość średnia 3 cm w ilości 1630,2m² d) wykonanie nawierzchni - warstwa wiążąca jezdni z BA, grubość 4cm w ilości 218,1m² - warstwa ścieralna jezdni z BA , grubość 4cm w ilości 1662,9m² - zjazdów z BA , grubość 5cm w ilości 66,5m² e) roboty wykończeniowe - uzupełnienie poboczy ziemią urodzajną z obsianiem w ilości 87,8m³ f) oznakowanie dróg i urządzenia bezpieczeństwa ruchu - oznakowanie pionowe : znaki małe 6 szt., znaki średnie 1 szt., tablice U-9 2 szt. - oznakowanie poziome w ilości 27,8 m² g) elementy ulic - krawężniki betonowe 15x30cm na ławie betonowej wraz z korytowaniem w ilości 668,8 mb - obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej wraz z korytowaniem w ilości 469,4 mb - chodniki z kostki betonowej , grubości 6cm w ilości 479,9m² - ściek uliczny z kostki betonowej szerokości 20cm w ilości 556,3 m - zjazdy z kostki betonowej , grubości 8cm w ilości 285,4 m² h) inne roboty - wymiana hydrantów przeciwpożarowych 2 szt. - montaż elementów małej architektury: obudowa studni ogrodowej z dachem i kołowrotem , ławki w ilości 4 szt , kosze na śmieci w ilości 4 szt. 2.2 Zakres zamówienia remont alejek parkowych w Rynku w Pacanowie obejmuje: a) roboty przygotowawcze - prace pomiarowe dla robót powierzchniowych 0,29 ha b) usunięcie drzew i krzewów - wycinka drzew w ilości 8 szt. - ścinanie krzaków i zarośli na powierzchni 0,01ha - usunięcie warstwy ziemi urodzajnej średnia grubość 10 cm w ilości 44,66 m³ c) rozbiórka elementów dróg i ulic - chodników o nawierzchni bitumicznej w ilości 408,80 m² - chodników z płytek betonowych w ilości 32,00 m² - chodników z kostki betonowej w ilości 24,60m² - obrzeży betonowych wraz z ławą betonową w ilości 331,90 m - krawężników betonowych wraz z ławą betonową w ilości 62,50m - tablic wraz z fundamentami w ilości 5 szt., elementy małej architektury w ilości 4 szt. - ławek parkowych i koszy wraz z fundamentami w ilości 14 szt. - murowanej wiaty przystankowej wraz z nawierzchnią betonową - betonowej obudowy studni pompowej , kiosku , ogrodzenia metalowego wraz z cokołem betonowym w ilości 14,8m d) roboty ziemne - wykopy w gruntach niespoistych w ilości 187,98 m³ - nasypy w ilości 17,55 m³ e) wykonanie podbudowy - profilowanie i zagęszczanie podłoża gruntowego w ilości 626,60m² - chodników z kruszywa łamanego o grubości 15cm w ilości 626,60 m² f) roboty wykończeniowe - uzupełnienie powierzchni terenu ziemią urodzajną z obsianiem w ilości 123,66 m³ g) elementy ulic - krawężniki betonowe 15x30 na ławie betonowej wraz korytowaniem w ilości 62,50m - chodniki z kostki granitowej o grubości 10cm w ilości 626,60m² - obrzeża betonowe 8x30 na ławie betonowej wraz z korytowaniem w ilości 596,10m h) montaż elementów wyposażenia - drewniana wiata przystankowa wraz w wyposażeniem w ilości 1 szt. - drewniana tablica informacyjna w ilości 2 szt. - ławka parkowa wraz z nawierzchnią żwirową w ilości 16 szt. - ławka parkowa bezoparciowa w ilości 5 szt. - kosze śmieci w ilości 21 szt. - mechanizm studni ręcznej abisyńskiej ozdobny w ilości 1 szt. Zamawiający wymaga, aby drewniana wiata przystankowa została zamontowana w terminie do 30 dni od daty podpisania umowy. 3. Postanowienia szczegółowe: a) Szczegółowy zakres robót objętych niniejszym zamówieniem oraz inne informacje niezbędne do właściwej wyceny robót określają: - projekt budowlany wraz z uzgodnieniami, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, - przedmiary robót stanowiące załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia, - wzór umowy b) Zakres zamówienia obejmuje również obsługę geodezyjną w tym wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, ew. koszty zajęcia pasa drogowego , wykonanie i zatwierdzenie we własnym zakresie projektu organizacji ruchu, oznakowanie robót, przeprowadzenie niezbędnych prób i badań, uporządkowanie terenu, utylizację odpadów budowlanych. c) Wymagany okres gwarancji na wszystkie wykonane roboty budowlane (materiały i robocizna) wynosi 36 miesięcy od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania protokołu końcowego. d) Zakupione materiały winny odpowiadać ustalonym warunkom oraz charakterystyce równoważnej lub nie gorszej od zaproponowanej w projekcie. e) Wszelkie prace budowlane lub inne czynności nie opisane w niniejszym rozdziale a niezbędne do właściwego i kompletnego wykonania przedmiotu zamówienia należy uwzględnić w kalkulacji kosztów..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.40-2, 45.23.32.60-9, 45.23.32.90-8, 45.10.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 10.05.2014.

 

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

 

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości 9000,00 zł (dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione zgodnie z art. 45 ust.6 ustawy PZP tj; w pieniądzu, poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych, poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz.275). Wykonawca który nie wniósł wadium, zostaje wykluczony z postępowania, a jego ofertę uznaje się za odrzuconą. 2. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy zamawiającego: Nadwiślański Bank Spółdzielczy Solec-Zdrój o/ Pacanów 58 85170007 0040 0400 0172 0020 z dopiskiem: Wadium w postępowaniu na wykonanie zadania pn : I i II etap odnowy centrum Pacanowa Kserokopie dowodu wpłaty (polecenie przelewu) należy dołączyć do oferty. 3. Wadia w formach niepieniężnych należy dołączyć w oryginale do oferty . 4. W przypadku wadium wniesionego w formie gwarancji, z treści tej gwarancji winno wynikać bezwarunkowo, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez zamawiającego, w terminie związania ofertą, gwarant zobowiązuje się do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych art. 46 ust. 5 ustawy PZP. Wadium musi być zabezpieczone na okres 30 dni, licząc od daty składania ofert - termin związania ofertą. 5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert, najpóźniej do dnia 23.09.2013r. do godz. 11.00. 6. Zamawiający (zgodnie z art. 46 ust.1 ustawy PZP) zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a Ustawy PZP. 7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy z sprawie zamówienia publicznego oraz wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy (jeżeli takiego zabezpieczenia żądano). 8. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 9. Zamawiający zatrzyma również wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust. 3, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. 10. Pozostałe przypadki zwrotu lub zatrzymania wadium zawarto w art. 46 ustawy PZP.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ.

III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że: a) wykonał w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwa zamówienia polegające na budowie, remoncie lub przebudowie drogi - położeniu nawierzchni mineralno asfaltowej oraz wykonaniu chodników o wartości min 400.000 zł każde, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dowodów najważniejszych robót , określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu robót budowlanych wykonanych przez Wykonawcę w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości , daty i miejsca wykonania, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 6 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2.lit b) - dowodów (zgodnie z § 1 pkt 2 oraz § 9 pkt 2 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane) dotyczących najważniejszych robót określających, czy roboty te zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. W postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z 19 lutego 2013 w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, wykonawca, w miejsce poświadczeń może przedkładać dokumenty potwierdzające należyte wykonanie robót budowlanych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i ich prawidłowe ukończenie , określone w §1 ust 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 w sprawie dokumentów , jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form , w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2009 r Nr 226, poz. 1817). W razie konieczności szczególnie gdy wykaz lub dowody budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia wynika albo innego dokumentu wynika , że zamówienie nie zostało wykonane lub wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były lub miały zostać wykonane , o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku posiadania potencjału technicznego, Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania potencjału technicznego zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ.

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunek jeżeli wykaże że: a) dysponuje osobą, która będzie sprawowała nadzór nad robotami, posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności drogowej należącymi do właściwej izby samorządu zawodowego wraz z oświadczeniem że osoba ta posiada wymagane uprawnienia. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o dysponowaniu odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ, a warunków szczegółowych na podstawie złożonych: - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 4 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2. lit. c) - oświadczenia, że osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, zgodnie ze wzorem (załącznik nr 5 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2. lit e) SIWZ.

III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający uzna, że Wykonawca spełni warunek: a) jeżeli posiadać będzie środki finansowe lub zdolność kredytową na sumę co najmniej 400.000,00 zł. b) posiadania opłaconej polisy a w przypadku jej braku, innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ) o którym mowa w pkt. IX.2, lit. a) SIWZ,. a warunku szczegółowego na podstawie: - informacji z banku lub kasy oszczędnościowo-kredytowej, potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych w wysokości co najmniej 400 000zł lub zdolność kredytową Wykonawcy w wysokości co najmniej 400.000,00 zł wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - opłaconej polisy a w przypadku jej braku , innego dokumentu potwierdzającego , że wykonawca jest ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 400.000,00 zł

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:

informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową innego podmiotu, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

 

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a) wypełniony formularz ofertowy (wg wzoru podanego w załączniku nr 1 do SIWZ), b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 7 do SIWZ), c) kosztorys ofertowy, d) dowód wniesienia wadium e) oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, (wg wzoru podanego w załączniku nr 4a do SIWZ) w przypadku powoływania się wykonawcy na potencjach innych podmiotów

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

 

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Zamawiający przewiduje następujące okoliczności i warunki zamiany postanowień zawartej umowy: a) zmiany terminów wykonania robót i płatności - w przypadku gdy o zmianę taką wystąpi Zamawiający, lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji bądź w chwili składania oferty (np. klęska żywiołowa, niekorzystne warunki atmosferyczne, konieczność uzyskania dodatkowych nieprzewidzianych decyzji, pozwoleń, uzgodnień, badań koniecznych do realizacji zadania), wystąpienia robót dodatkowych lub wystąpią istotne zmiany zakresu rzeczowego robót wynikające ze zmian projektowych, a zmianę zaakceptuje Zamawiający, b) zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy - także w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy opóźnień w dostawach materiałów budowlanych, których nie można pozyskać od innych producentów, c) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego lub osób reprezentujących - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, d) zmiany zakresu przedmiotu umowy - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć na etapie przygotowywania inwestycji do realizacji/składania oferty, ewentualnie wynikająca z błędów projektowych, e) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana zakresu robót lub wystąpią roboty zamienne generujące zmianę kosztów, jak również w przypadku urzędowej zmiany wysokości stawki podatku VAT. 2. Zamawiający dopuszcza także możliwość zmian postanowień umowy w następujących przypadkach: a) gdy wprowadzenie zmian jest korzystne dla Zamawiającego, b) wystąpienie zmian, których konieczność wprowadzenia będzie wynikała z wymagań instytucji współfinansujących realizację przedmiotu umowy, c) wystąpienie nieistotnych zmian, które nie mają wpływu na istotne postanowienia umowy (termin, zakres, wartość zamówienia).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.09.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 23.09.2013r.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt dofinansowany z środków Programu Operacyjnego Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 W ramach Środka 4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa - Oś priorytetowa 4 - zrównoważony rozwój obszarów zależnych od rybactwa.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  tak

 

Wójt Gminy Pacanów

/-/ mgr Wiesław Skop

 

Załączone pliki
201315_SIWZ_Rynek.pdf201315_SIWZ_Rynek (201315_SIWZ_Rynek.pdf - 360.074 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:25:33 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek
201315_SIWZ_Rynek_zal_1-7.pdf201315_SIWZ_Rynek_zal_1-7 (201315_SIWZ_Rynek_zal_1-7.pdf - 109.515 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:25:54 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_zal_1-7
201315_SIWZ_Rynek_zal_8_umowa.pdf201315_SIWZ_Rynek_zal_8_umowa (201315_SIWZ_Rynek_zal_8_umowa.pdf - 120.169 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:26:10 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_zal_8_umowa
201315_SIWZ_Rynek_zal_9_dokumentacja.zip201315_SIWZ_Rynek_zal_9_dokumentacja (201315_SIWZ_Rynek_zal_9_dokumentacja.zip - 12598.461 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:28:18 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_zal_9_dokumentacja
201315_SIWZ_Rynek_zal_10_przedmiar.zip201315_SIWZ_Rynek_zal_10_przedmiar (201315_SIWZ_Rynek_zal_10_przedmiar.zip - 268.511 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:29:14 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_zal_10_przedmiar
201315_SIWZ_Rynek_zal_11_STWIORB.zip201315_SIWZ_Rynek_zal_11_STWIORB (201315_SIWZ_Rynek_zal_11_STWIORB.zip - 3968.799 KB)
Data publikacji: 2013-09-06 14:30:02 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_zal_11_STWIORB
201315_SIWZ_Rynek_Odpowiedzi_na_pytania_17_09_2013.pdf201315_SIWZ_Rynek_Odpowiedzi_na_pytania_17_09_2013 (201315_SIWZ_Rynek_Odpowiedzi_na_pytania_17_09_2013.pdf - 86.935 KB)
Data publikacji: 2013-09-17 12:48:05 Redaktor: Mariusz Ratusznik
Opis: 201315_SIWZ_Rynek_Odpowiedzi_na_pytania_17_09_2013

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1799
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-09-06 14:24:58
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-09-06 14:30:18
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu