Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 343

Data publikacji:
2013-08-16 12:05:24

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 3 położonej w Biechowie stanowiącej własność Gminy Pacanów

Treść przetargu:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Pacanów ogłasza   pierwszy  przetarg  ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości   lokalowej  nr  3  położonej  w  Biechowie  stanowiącej własność Gminy  Pacanów

1.Lokal  mieszkalny  nr 3  o  powierzchni  użytkowej 106,21 m2  składa  się  z  8  pomieszczeń  3 pokoi, 1 kuchni,1 łazienki,1  przedpokoju,  1  wiatrołapu 1 pomieszczenia  gospodarczego .

2.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka  nr  3223  według  oznaczenia  po  podziale  działka  nr 3223/2 . 

3. Udział  nabywcy  w  części  wspólnej   budynku  i  gruntu   o  pow.0.0664ha  wynosi  10621/21852 części 

4.Opis nieruchomości - położona  w  Biechowie   gmina  Pacanów 

5.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania  Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest położony w  strefie  koncentracji  rozwoju  usług  ponadlokalnych  podstawowych  i  komercyjnych.

6.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy

7.Cena   wywoławcza  nieruchomości  -  37900,00zł 

8.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach  -   brak  licznika energii elektrycznej .

9. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy 

10. Wysokość wadium:   3790,00 zł 

11. Przetarg odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15   w dniu 16 września    2013 r. w sali  konferencyjnej na II piętrze o godz  14.00

12.Daty poprzednich przetargów   -  brak

13 Warunki przetargu . 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą wadium w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS  Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu   13 września  2013  r. wadium znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, Wadium w innej formie  w  obligacjach  Skarbu  Państwa  lub  papierach  wartościowych   dopuszczonych  do  obrotu  publicznego  zdeponować w Urzędzie Gminy w Kasie najpóźniej  do  dnia   13 września  2013 r.  Przed otwarciem przetargu jego uczestnik winien przedłożyć komisji przetargowej dowód wpłaty wadium oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem przetargu jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do działania na każdym etapie postępowania przetargowego. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym przetargu, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i wpisów w księdze wieczystej ponosi nabywca. W przypadku, gdy nabywcą nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o przetargu jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów.

Wójt Gminy Pacanów  zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z ważnych powodów , podając przyczynę odwołania przetargu do wiadomości publicznej.                                                                 Pacanów   dn.  14  sierpnia  2013 r


Wójt Gminy Pacanów
mgr Wiesław Skop

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 883
Wprowadził do systemu: Mariusz Ratusznik, data: 2013-08-16 12:05:24
Opublikował: Mariusz Ratusznik, data publikacji: 2013-08-16 12:05:38
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu