Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 329

Data publikacji:
2013-06-27 13:20:44

Przedmiot: Przetarg nieograniczony na: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów

Treść przetargu:


Gmina Pacanów
ul. Rynek 15, 28-133 Pacanów
tel. (041) 376 54 03
o g ł a s z a
przetarg nieograniczony
na:

Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów
Numer ogłoszenia: 248510 - 2013; data zamieszczenia: 27.06.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Pacanów , Rynek 15, 28-133 Pacanów, woj. świętokrzyskie, tel. 41 3765403, faks 41 3765980.
Adres strony internetowej zamawiającego: www.pacanow.pl
Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: nie dotyczy
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Pacanów.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.
II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje odbieranie i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w miejsc. Słupia Gmina Pacanów. oraz przeterminowanych leków gromadzonych w specjalnych pojemnikach w dwóch aptekach w miejscowości Pacanów Kod CPV : 90.50.00.00-2 Usługi związane z odpadami 1 Zakres zamówienia obejmuje odbiór następujących frakcji:` a) meble i inne odpady wielkogabarytowe b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła- c) przeterminowane leki- gromadzonych w specjalnych pojemnikach w dwóch aptekach w miejscowości Pacanów d) zużyte baterie i akumulatory: e) zużyte opony f) odpady zielone ( od mieszkańców nie posiadających kompostowników) g) odpady budowlane i rozbiórkowe ( z drobnych prac budowlanych nie wymagających pozwolenia ani zgłoszenia). 2. Odpady będą gromadzone w następujących urządzeniach: a) Pojemniki o poj. 60 l lub ich wielokrotności, b) Pojemniki zapewni Wykonawca. 3. Odbiór odpadów. a) Odbiór odpadów z PSZOK będzie ustalana z Zamawiającym i wynikać będzie z rzeczywistych potrzeb jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 4. Liczba osób zamieszkałych stale na terenie gminy wynosi ok. 6000 mieszkańców. 5. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w ramach zagospodarowania odpadów, Wykonawca zobowiązany jest do ich przekazywania do instalacji odzysku i unieszkodliwiania, zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami, o której mowa w art. 7 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach. W zakres zamówienia wchodzi także porządkowanie terenu w miejscu gromadzenia odpadów w przypadku jego zanieczyszczenia. 6 Odbiór odpadów komunalnych przez regionalną lub zastępczą instalację do zagospodarowania odpadów uwzględnioną z WPGO zapewnia sobie Wykonawca, po oddaniu do użytku instalacji Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z o.o w Rzędowie, (regionalnej instalacji). Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami zobowiązany jest do dostarczania do niej odpadów. 7 Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność za prawidłowe gospodarowanie odebranymi odpadami zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Dotyczy to m.in. ewentualnego przeładunku odpadów, transportu odpadów, spraw formalno - prawnych związanych z odbieraniem i dostarczaniem odpadów uprawnionemu przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych. 8 Jeżeli w toku realizacji zamówienia nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie pojemników wynikłe z winy Wykonawcy, ich naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego należy do Wykonawcy. 9 Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości porządku w gminach 10 Wykonawca zobowiązany jest do spełniania przez cały okres wykonywania usługi wszystkich wymogów wynikających z obowiązujących przepisów, dotyczących odbierania odpadów komunalnych. 11 Wykonawca będzie prowadził i przedkładał Zamawiającemu dokumentację z realizacji przedmiotu zamówienia, tj.: a) Karty przekazania odpadów, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. b) Kwartalną informację zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach c) Wykonawca będzie dostarczał zamawiającemu informację o ilości zebranych odpadów: - w terminie do 20 dnia miesiąca po miesiącu w którym nastąpił odbiór,.
II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:
Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
Zamawiający dopuszcza możliwość udzielanie zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego. Ewentualne zamówienia zostaną udzielone w trybie przewidzianym w art.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, jeżeli spełnione zostaną przesłanki ustawowe
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.50.00.00-2.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku posiadania uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający wymaga aby Wykonawca: - posiadał aktualne zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w gminie Pacanów, - posiadał zezwolenie na zbieranie i transport odpadów (zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.), Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2 do SIWZ ) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ.
III.3.3) Potencjał techniczny
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym do wykonania zamówienia Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał bazę magazynowo - transportową spełniającą wymagania rozporządzenia w zakresie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia o spełnieniu warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
W zakresie warunku znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej Zamawiający nie precyzuje szczegółowych wymagań odnośnie w/w warunku. Ocena spełniania warunku będzie dokonana na podstawie złożonego oświadczenia że wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia zgodnie z wzorem (załącznik nr 2) o którym mowa w pkt. 9.2, lit. a) SIWZ

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (poprzez załączenie do oferty oświadczenia wg wzoru - załącznik nr 4 do SIWZ) - w przypadku powoływania się Wykonawcy na potencjał innych podmiotów, b) wykaz części zamówienia, których realizację wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (wg wzoru podanego w załączniku nr 5 do SIWZ)

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą stron wyrażona na piśmie w formie aneksu do umowy pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z obowiązującymi przepisami. Ewentualne zmiany umowy dotyczyć mogą wyłącznie: a) zmiany osób lub podmiotów odpowiedzialnych za wykonywanie zadania ze strony Wykonawcy lub Zamawiającego - jeżeli zmiana taka nie wpłynie na pozostałe warunki realizacji umowy, b) zmiany zakresu usług - jeżeli z wnioskiem takim wystąpi Zamawiający lub zmiana taka stanie się konieczna ze względu na okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili składania oferty, c) zmiany wynagrodzenia - jeżeli nastąpi zmiana wysokości stawki podatku VAT, d) zmian przewidzianych zapisami niniejszej umowy lub SIWZ.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.pacanow.pl/przetargi.php
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Pacanów, ul Rynek 15, 28-133 Pacanów.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 09.07.2013 godzina 11:00, miejsce: Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: w Urzędzie Gminy w Pacanowie, ul. Rynek 15, pok. nr 101 (sekretariat, I piętro) w terminie do dnia 9.07.2013r do godz. 11.00.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:  nie

Wójt Gminy Pacanów
/-/ mgr Wiesław Skop

Załączone pliki
2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_1_do_6.pdf2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_1_do_6 (2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_1_do_6.pdf - 59.083 KB)
Data publikacji: 2013-06-27 13:33:31 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Załączniki do siwz od 1 do 6
2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_7.pdf2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_7 (2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK_zal_7.pdf - 38.883 KB)
Data publikacji: 2013-06-27 13:32:38 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: Wzór umowy
2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK.pdf2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK (2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK.pdf - 161.149 KB)
Data publikacji: 2013-06-27 13:48:13 Redaktor: Katarzyna Więckowska
Opis: 2013_SIWZ_odbieranie_odpadow_PSZOK

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1573
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-06-27 13:20:44
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-06-27 13:52:48
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu