Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 328

Data publikacji:
2013-06-14 11:32:05

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest odmulanie rowów na głębokość do 60cm wykonane przy pomocy koparki kołowej i gąsiennicowej wraz w wywozem urobku. Planowana łączna długość odcinków rowów ok 1200m.

Treść przetargu:

Pacanów 14.06.2013

IGPM.5535.1.2013

 

       

 ZAMÓWIENIE

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15 , woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest  odmulanie rowów na głębokość do 60cm wykonane przy pomocy koparki kołowej i gąsiennicowej wraz w wywozem urobku  . Planowana  łączna długość odcinków rowów ok 1200m .

 

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

24.06.2013-15.07.2013

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 19.06.2013 r do godz. 15.00 pok 101 w formie pisemnej lub faxem na  nr  (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-     nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-        cenę jednostkową brutto za odmulenie 1mb rowu przy użyciu koparki kołowej

-        cenę jednostkową brutto za odmulenie 1mb rowu przy użyciu koparki gąsiennicowej

 

 

6. KRYTERIA OCENY :

       Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  znajniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złozyli te oferty.

 

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Zamawiający zapłaci wykonawcy wynagrodzenie obliczone jako iloczyn zaoferowanej ceny jednostkowej brutto oraz  mb odmulonych rowów .

Podstawą do zapłaty będzie protokół odbioru podpisany przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty podpisania protokołu odbioru i otrzymania faktury.

 

 

8. WYBÓR OFERENTA

Wybrany oferent zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem uzgodnienia warunków realizacji umowy  i podpisania umowy.

 

 

9. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Grzegorz Szymaszek – podinspektor ds. Gospodarki komunalnej tel 041/ 376 54 03 wew 54

Halina Pluta  -kierownik Referatu Inwestycji , Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego tel 041/ 376 54 03 wew 13

szczegółowe informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-15.00

 

Z up. Wójta

mgr inż. Kazimeirz Zdziebko

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 914
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-06-14 11:32:05
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-06-14 11:32:11
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu