Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 326

Data publikacji:
2013-06-06 09:17:17

Przedmiot: Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na Bazę Gminy Pacanów w Słupii znaków drogowych wraz z uchwytami uniwersalnymi

Treść przetargu:

Pacanów 05.06.2013

 

IGPM.7031.11.2013

     

   ZAMÓWIENIE

 

 

1. ZAMAWIAJĄCY

Gmina Pacanów ,

28-133 Pacanów,  ul. Rynek 15 , woj. Świętokrzyskie

tel. (041) 376 54 03 , fax (041) 376 59 80

 

2: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup wraz z dostawą na Bazę Gminy Pacanów w Słupii znaków drogowych wraz z uchwytami uniwersalnymi :

-     D-3 – droga jednokierunkowa – 5 szt

-         D-6 szkolny – przejście dla pieszych  – 6 szt

-         D-18 – Parking  – 6 szt

-        T-29 -Tabliczka informująca o miejscach dla pojazdów przewożących lub kierowanych przezoby niepełnosprawne mające trudności w poruszaniu się – 2 szt

-        tabliczka do znaków drogowych  za napisem „2 stanowiska ” - 2 szt

-        T-3a – tabliczka wsazująca na koniec miejsca postojowego- 1 szt

-        A-7 -ustąp pierwszeństwa przejazdu – 17 szt

-        D-15 przystanek autobusowy – 2 szt

-        B-36 zakaz zatrzymywania się – 2 szt

-        C-6 nakaz jazdy prosto lub w prawo -1 szt

-        B-21 zakaz skręcania w lewo – 2 szt

-        B-22 zakaz skręcania w prawo – 3 szt

-        Tablica ostrzegawczo informacyjna z napisem “ Uwaga zmiana organizacji ruchu od ................ - 4 szt

-        B-18(10) – zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie nieprzekraczającej 10ton – 2 szt

-        tabliczka informacyjna z napisem “Nie dotyczy ruchu lokalnego i mieszkanców “-3 szt

-        B-2 – zakaz wjazdu – 2 szt

-        U-3c ( 2400cm) – tablica prowadząca ciągła – 1 szt

-        słupki do znaków  stalowe ocynkowane – Ø 60 dł 3,60- 35 szt

-        słupki do znaków stalowe ocynkowane– Ø 60 dł 4,00- 7 szt

-        słupki do znaków stalowe ocynkowane– Ø 60 dł 4,60- 4 szt

-        słupki  do znaków  z wysięgnikiem stalowe ocynkowane– Ø 60 dł 4,00- 2 szt

 

Wielkość znaków średnia, generacja II : znaki zakazu B 800mm, znaki ostrzegawcze A 900mm, znaki nakazu C 900mm, znaki informacyjne 600x600, 600x 750 mm.

 

Znaki drogowe pionowe oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu muszą być zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów świetlnych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu  i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U nr 220 z 2003 r poz 2181).

                                    

3. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENA

do 10.07.2013 r

 

4. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie o wartości szacunkowej nie przekraczającej  kwoty 14 000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) .

 

5.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Ofertę  należy złożyć w sekretariacie Urzędu Gminy w Pacanowie , ul Rynek 15 , 28-133 Pacanów do 13.06.2013 r do godz. 15.00 pok 101 w formie pisemnej lub faxem na  nr  (041) 376 59 80

Oferta powinna zawierać :

-  nazwę , adres Wykonawcy , lub imię i nazwisko oraz adres Wykonawcy

-  Cenę ofertową brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia .

 

6. KRYTERIA OCENY :

Przy wyborze oferty zamawiający będzie się kierował wyłącznie kryterium ceny. Oferta  znajniższą ceną będzie uznana za najkorzystniejszą . Jeżeli nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to że zostały złożone oferty o takiej samej cenie , Zamawiający dokona negocjacji cen z oferentami , którzy złozyli te oferty.

 

7. WARUNKI PŁATNOŚCI:

Podstawą do zapłaty będzie wz podpisana przez Zamawiającego.

Termin płatności faktury lub rachunku do 30 dni od daty  otrzymania faktury.

 

8. WYBÓR OFERENTA

Wybrany oferent zostanie powiadomiony i umówiony na spotkanie celem uzgodnienia warunków realizacji umowy  i podpisania umowy.

 

 

9. WYKAZ OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z OFERENTAMI:

Woźniak Sławomir - tel 041/ 376 54 03 wew 15

szczegółowe informacje można uzyskać pon-piątek w godz. 7.00-14.00

 

 

WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 860
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-06-06 09:17:17
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-06-06 09:17:22
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu