Wersja do druku

Zamawiający:

Gmina Pacanów

Adres:
ul. Rynek 15
28-133 Pacanów

Kontakt:
tel. 41/ 376 54 03, fax. 41/ 376 59 80
E-mail:ug@pacanow.pl
Strona www: www.pacanow.pl

Numer ID: 325

Data publikacji:
2013-05-31 11:28:40

Przedmiot: Wójt Gminy Pacanów ogłasza rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów - Nieruchomość gruntowa zabudowana byłym budynkiem administracyjnym Urzędu Gminy położona w Pacanowie

Treść przetargu:

 

     OGŁOSZENIE O ROKOWANIACH

Wójt Gminy Pacanów ogłasza   rokowania na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pacanów

1.Oznaczenie nieruchomości  według księgi wieczystej oraz katastru  - Działka  nr1680/1 ujawniona  w  Księdze  Wieczystej  Nr  KI1B/00067138/0        
2. Powierzchnia  nieruchomości  0.15 ha    
 3.Opis nieruchomości  - Nieruchomość  gruntowa  zabudowana  byłym  budynkiem  administracyjnym Urzędu  Gminy  położona  w  Pacanowie  gmina  Pacanów       
4.Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania : Obszar w skład, którego wchodzi opisana  wyżej nieruchomość nie podlega ustaleniom żadnego obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast zgodnie z zapisami Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Pacanów teren ten jest wskazany  do  rozwoju  usług  ponad lokalowych  , podstawowych  i  komercyjnych  , obszary  koncentracji  obiektów  i  urządzeń  ceno  twórczych  , a  także  do  rozwoju  funkcji  , turystycznych ,  rekreacyjnych  i  sportowych.      
5.Termin zagospodarowania nieruchomości  - nie  dotyczy  
6.Cena   wywoławcza  nieruchomości  - 70000,0    
7.Informację o obciążeniach i zobowiązaniach .
Obciążenia  -  Sprzedający  zastrzega  konieczność  wydzielenia   drogi  dojazdowej na  działce  nr  1680/1  o  szerokości  4  m  do  działki  nr  1680/3.Podział  działki  nastąpi  po  sfinalizowaniu   transakcji .Wydzieloną   działkę  ( drogę  dojazdową)  nabywca  zwróci  nieodpłatnie  sprzedającemu  Gminie  Pacanów.                                                                                       
8. zasady aktualizacji opłat   -  nie  dotyczy .                                                                               
9.Wysokość   zaliczki:   7000,0            
10.  Rokowania  odbędą   się w budynku Urzędu Gminy Pacanów ul. Rynek  15  w dniu  2  lipca 2013 r. w sali   herbowej  na II piętrze o godz  12.30                                                                     
11.Daty poprzednich   przetargów   1 październik .2012, 14 grudzień  2012  -  
12. Warunki  rokowań.
Pisemne  zgłoszenia  do  udziału  w  rokowaniach    w  zamkniętych  kopertach  z  napisem  ,,Rokowania   1680/1 ‘’ należy  składać  w  sekretariacie  Urzędu  Gminy  Pacanów  ul  Rynek  15  28-133-  Pacanów   w  terminie  do    28  czerwca  2013r.  Zgłoszenie  do  udziału  w  rokowaniach  powinno  zawierać;                                                                              
*1/ imię  i  nazwisko  i  adres  albo  nazwę   lub  firmę  oraz  siedzibę  ,  jeżeli   zgłaszającym  jest  osoba  prawna  lub  inny  podmiot;                                                                                                                                 
* 2/  Datę  sporządzenia  zgłoszenia;                                                                                                            *3/Oświadczenie ,że  zgłaszający  zapoznał  się  z warunkami  rokowań  i  przyjmuje  te  warunki  bez  zastrzeżeń;   
* 4/Proponowaną  cenę  i  sposób  jej  zapłaty.  Do  zgłoszenia  należy  dołączyć kopię  dowodu  zaliczki  w  wyżej  podanej  kwocie. .oraz dowód tożsamości. W przypadku, gdy uczestnikiem rokowań jest osoba prawna, osoba upoważniona do reprezentowania uczestnika powinna przedłożyć do wglądu aktualny wypis z Krajowego Rejestru Sądowego, a osoba prowadząca działalność gospodarczą zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Jeżeli uczestnik jest reprezentowany przez pełnomocnika, konieczne jest przedłożenie oryginału  pełnomocnictwa upoważniającego do
działania na każdym etapie postępowania   rokowaniowego                                                                            
W  rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które wpłacą   zaliczkę w podanej wyżej wysokości w formie pieniądza z oznaczeniem nieruchomości:- przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy Gminy Pacanów  nr 58851700070040040001720020 prowadzony przez NBS   Solec  Zdrój  w taki sposób, aby najpóźniej w dniu   28   czerwca 2012  r. zaliczka znajdowało się na rachunku bankowym Gminy Pacanów, zaliczka  w innej formie zdeponować w Urzędzie Gminy w Kasie najpóźniej  do  dnia    28  czerwca  2013r . Zaliczka wpłacone przez uczestnika, który  rokowania wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości. Zaliczka ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który   rokowania wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Pozostałym uczestnikom  rokowań   zaliczka  zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia wynikiem negatywnym  rokowań, w sposób odpowiadający formie wnoszenia. Ceny nabycia nieruchomości płatne są jednorazowo przed zawarciem umowy notarialnej. W dniu podpisania umowy notarialnej środki finansowe winny znajdować się na rachunku bankowym Gminy Pacanów. O terminie zawarcia umowy notarialnej nabywca zostanie zawiadomiony do 21 dni od dnia rozstrzygnięcia   rokowań. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanym w zawiadomieniu, organizator   rokowań  może  odstąpić  od  zawarcia  umowy , a  wpłacona  zaliczka nie  podlega zwrotowi. Koszty sporządzenia  umowy notarialnej i  wpisów   w  księdze  wieczystej  ponosi  nabywca . W  przypadku  gdy  nabywcą  nieruchomości ustalony zostanie cudzoziemiec w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 167, poz. 1758 z późn. zm.), do zawarcia umowy notarialnej sprzedaży nieruchomości nabywca winien przedłożyć zezwolenie, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy. Szczegółowe informacje odnośnie zbywanych nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy w Pacanowie pokój nr 205 telefon 41 3765403 wew. 25 w godzinach pracy urzędu. Ogłoszenie o rokowaniach jest zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Pacanów. Wójt Gminy Pacanów zastrzega sobie prawo zamknięcia   rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomośći.                                                                                                         

Pacanów  dn. 31 maj  2013r



WÓJT GMINY

mgr Wiesław Skop

 

 

 

 

Statystyki bieżącego przetarguWyświetleń: 1020
Wprowadził do systemu: Katarzyna Więckowska, data: 2013-05-31 11:28:40
Opublikował: Katarzyna Więckowska, data publikacji: 2013-05-31 11:28:46
Rejestr zmian bieżącej strony
Archiwalne wersje przetargu